Bestsellers

Vand- og afløbsinstallationer skal udføres efter de henholdsvis gældende regler i bygningsreglementet. I dette afsnit gennemgås de vigtigste forhold for anvendelse af  VVS-komponenter i vådrum af PVC.

4.5.0.1 Introduktion
4.5.0.2 Rørføringer
4.5.0.3 Vandtætte tilslutninger
4.5.0.4 Afløb

4.5.0.1 Introduktion
Det gældende bygningsreglement henviser til
• DS 439, Norm for vandinstallationer (Dansk Standard, 2009c)
• DS 432, Norm for afløbsinstallationer (Dansk Standard 2009b)
Gulvafløb, armaturer mv. skal være VA-godkendte, og CE-mærket, hvis det anvendte produktet er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Gulvafløb skal være godkendt til den aktuelle gulvkonstruktion og -belægning.
Vand- og afløbsinstallationer, herunder tilslutning af afløb, skal udføres af autoriserede VVS-installatører.


4.5.0.2 Rørføringer
Rørføringer bør være så korte som muligt.
Lodret rørføring udføres bedst i en installationsskakt, som er vandtæt adskilt fra vådrummet, men er tilgængelig gennem en lem fra et tilstødende rum. Kan lem ikke udføres mod naborum, skal den udføres, så den slutter tæt til væg og er afskærmet mod vandpåsprøjtning, fx med en skærmvæg. Lemme skal have en sådan størrelse, at inspektion og mindre reparationer mv. nemt kan udføres. Bedst er det, hvis lemme udføres i personhøjde. Vådrummets egentlige væg- og gulvflader bør udføres således at de er gennemgående og vandtætte også i installationsskakten. Vand fra utætheder skal så vidt muligt hindres i at trænge ud i bygningskonstruktioner. Tomrørskonstruktioner skal udføres således, at utætheder meldes - dette kan ske ved at udføre et melde rør i skakten, der leder eventuelt vand frem til et synligt sted, eller ved at udføre fald i bunden af skakten og således lede vandet frem til et synligt sted.

Vandrette rørføringer kan med fordel udføres over nedhængte lofter, således at rørføringer i gulve og de mest belastede dele af vådrummet kan undgås. Antallet af gennemføringer skal generelt reduceres til det mindst mulige, og især bør rørgennemføringer i gulve kun udføres, hvor anden rørføring ikke er mulig. Rørgennemføringer i gulve må ikke udføres i brusenicher og indtil en afstand af 500 mm herfra, og de må ikke udføres inden for en afstand af 500 mm fra gulvafløb, se også figur 3-5 i afsnittet om zoneinddeling. Gennemføringer i gulve og vægge skal være vandtætte, hvilket bedst opnås ved at udføre dem med egnede bøsninger, koblingsdåser, montagekoblinger og afløbskoblinger se afsnittene om "Vandtætte tilslutninger" og "Afløb". Til stående ledninger (faldstammer) af støbejern findes der dog ikke bøsninger eller koblinger. Gennemføringer må derfor udføres ved inddækning på stedet, med en krave i pvc, som svejses til belægningen, se figur 27.

Vandtætte tilslutninger må ikke kunne brydes ved installationernes normale brug eller ved reparationer. For at sikre tilstrækkelig plads ved rørgennemføringer skal den frie afstand mellem rør indbyrdes og til tilstødende gulv eller vægge opfylde kravene i figur 40. Overholdelse af disse mål kan ved renoveringsarbejde medføre, at rør må flyttes, eventuelt til installationsskakt med lem for adgang til inspektion, reparation eller udskiftning.

Figur40. Afstandskrav ved rørgennemføring.

A Faldstamme (ståendeldning) af støbejern og/eller rør, der ikke kan flyttes.
Inddækning udført på stedet.For PVC-belægninger min. 100 mm for at
inddækninger kan udføres sikkert
B Gennemføringer af vand- eller afløbsrør med præfabrikeret bøsning.
C Placering af gulvafløb i forhold til væg.
D Placering af rendeafløb. Vær opmærksom på at rendeafløb til PVC ikke kan
monteres helt til væg. Gulvbranchen anbefaler 100 mm til væg både på kort og
lang side (de fleste afløb er godkendt med 50 mm afstand til væg på langside)

Til vådrum udført med fliser findes der trekantede afløb til montering i hjørner, disse afløb kan ikke bruges, hvis der ønskes en PVC-gulvbelægnig.


4.5.0.3 Vandtætte tilslutninger
Gennemføringer i gulve og vægge skal være vandtætte, hvilket bedst opnås ved at udføre dem med egnede bøsninger, koblingsdåser, montagekoblinger og afløbskoblinger. Vandtætte tilslutninger må ikke kunne brydes ved installationernes normale brug eller ved reparationer.

Bøsninger, koblingsdåser mv. skal fastgøres sådan, at der ikke opstår utætheder som følge af brug, og de skal sluttes vandtæt til:
1) De gennemførte rør
2) Vandtætte lag i gulve og vægge
3) Gulv- eller vægoverflader

Til stående ledninger (faldstammer) af støbejern findes der dog ikke bøsninger eller koblinger. Gennemføringer må derfor udføres ved inddækning på stedet, med en krave i pvc, som svejses til belægningen, se figur henvisning tilrettes. Er det ikke muligt at indække rørgennemføringen forsvarligt med krave e.lign., må der udføres en rørkasse, se afsnittet om rørføringer. Dette gælder også, hvis der ikke er tilstrækkelig afstand mellem rørerne. For installationer med PEX- eller kobberrør kan der anvendes montagekoblinger med kompressionssamling og med drænhul for lækagemelding i bøsningsrøret. Efterfølgende en række eksempler på, hvorledes vandtætte rørgennemføringer kan udføres i kombination med PVC-belægniger.

Figur 41. Rørgennemføring i gulv med pvc-belægning på undergulv af 22 mm spånplade. Bøsningen er fastgjort ved tilspænding, hvor en møtrik på bøsningsrørets nederste ende har fungeret som modhold. Bøsningsrøret er ført gennem et hul i pvc-belægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret. Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er udført med O-ring, som er tilspændt med omløber (2). Tætning mellem bøsning og rør er ligeledes udført med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

Figur 42: Afløbskobling i gulv med pvc-belægning på undergulv af 19 mm krydsfiner. Bøsningsrøret er ført gennem et hul i pvc-belægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret. Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er udført med O-ring, som er tilspændt med omløber (2), hvor flangen på bøsningsrøret har fungeret som modhold. Tætning mellem bøsning og rør er ligeledes udført med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

Figur 43: Rørgennemføring i gulv med pvc-belægning på undergulv af 19 mm krydsfiner. Bøsningen er til brug med tomrør. Da bøsningen ikke er fastgjort ved tilspænding, skal tomrøret i stedet fastholdes, fx vha. en bukkefix anbragt under gulvet. Tomrøret er ført gennem et hul i pvc-belægningen, som er et par mm mindre i diameter end tomrøret. Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er udført med O-ring, som er tilspændt ved at omløberen presses ned over tomrøret (2). Tætning mellem bøsning og rør er ligeledes udført med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

Figur 44. Rørgennemføring med montagekobling i skeletvæg med pvc-beklædning på underlag af 2 x 12,5 mm vådrumsgipsplader. Montagekoblingen er fastgjort med skruer til en travers indsat i væggens skelet. Tætning mellem bøsning og pvc-beklædning er udført med O-ring, som klemmes ved tilspænding af omløberen, hvor flangen på bøsningsrøret virker som modhold.
Væg vådzone 
Væg i fugtig zone

Figur 45 Foto af rørgennemføring med modhold i pladevæg.


Rørgennemføringer, som er vist i figur 1& 2 kræver adgang fra konstruktionens underside, når bøsningerne skal placeres og fastgøres. De er derfor ikke altid anvendelige i forbindelse med renovering eller nyetablering af badeværelse i ældre boliger. Rør, som ikke kan flyttes, kan evt. inddækkes med pvc-manchet, som vist i figur 27 eller hvis det er muligt med PAK-bøsning, som vist i figur 46

Figur 46: Rørgennemføring i gulv med pvc-belægning på undergulv af 22 mm spånplade. Bøsningen er med overgangsmanchet for pvc-gulvbelægning. Overgangsmanchetten er nederst forsynet med en klæbeflade, som kan limes til gulvet, evt. med en fugthærdende silikone.

Figur 47. Snit i koblingsdåse for tilslutning af rør eller tapventil i skeletvæg med 2 lag pladebeklædning og PVC-væg beklædning. Koblingsdåsen er fastgjort til en travers indsat i væggens skelet. Tætning mod væggen sker med koblingsdåsens forflange, som monteres fra forsiden af væggen. Over forflangen er der yderligere monteret en tætningsmanche. Vær opmærksom på, at der skal anvendes en særlig flange til PVC. se også figur 48a+b.
Væg i vådzone
Væg i fugtig zone

 


Figur 48a
Flange til pexdåse til PVC
monteret på væg. Kilde Roth

Figur 48b 
Nærbillede af flange til pexdåse til pvc. Kilde Roth


4.5.0.4 Afløb
Vand fra afløb skal ledes til offentlig kloak eller egen samletank. Hvor der er brandkrav skal faldstammer udføres i ikke brændbart materiale, som støbejern eller rustfritstål. Afløbsinstallationer må, modsat vandinstallationer, gerne udføres med skjulte samlinger. Det er vigtigt at afløbet udføres med tilstrækkeligt fald således at de er selvrensende,

Uddrag af "Afløbsnormen", DS432
Et gulvafløb er en installationsdel, der består af en gulvafløbsskål med tilhørende karm og rist og et tilhørende lugtlukke, som normalt er en vandlås. Gulvafløbet kan være udført som en enhed.
Gulvafløbsskålen fører afløb fra gulv til lugtlukke.
En gulvafløbsskål er en sammenhængende installationsdel, der begynder ved risten og karmen.
Gulvafløbsskåle og riste-/karmkonstruktioner skal være udført og monteret, så vand ikke kan trænge ud i gulvkonstruktionen.
Afløbet skal være nemt at rense og må derfor ikke anbringes skjult, fx under et badekar eller skab. Bemærk at nyetablering af vådrum på gamle konstruktioner skal ske efter samme retningslinier som ved nybyggeri.

Gulvafløbet er den mest udsatte og kritiske del af afløbskonstruktionen. Der skal altid anvendes en type gulvafløb, som passer til den konstruktion, det skal indbygges i. Gulvafløbet vælges, så det passer til den valgte gulvbelægning og det skal kunne tilsluttes det vandtætte lag. For afløb til PVC betyder dette, at de skal være forsynet med en klemring der kan fastholde PVC's i afløbet. I et almindeligt vådrum vil der som regel kun være ét gulvafløb, som skal placeres tættest muligt på vandbelastningen og være til at rense.

Udføres baderummet med en opkant til afgrænsning af de vandbelastede område, skal vådrummet udføres med to gulvafløb. Opkanten må maksimalt have en højde på 25 mm.

Figur 49: Vådrum med opkant udført med to gulvafløb.

Gulvafløbet skal ende ved gulvoverfladen og der må ikke anvendes rammer e. lign. til at forhøje afløbet. Se nedenstående figur

Figur 50: Gulvafløb skal ende ved overfladen, forhøjerrammer må ikke anvendes

Eksempler på gulvafløb til PVC
         

                
Figur 51: 2 eksempler på afløb til PVC. Karakteristisk for afløb til vinyl er, at afløbet er udført med en klemring samt at risten er rund.

Figur 52: Rende afløb til vinyl. Vær opmærksom på, at der ved PVC-gulvbelægning, skal være en friafstand til vægge (kan IKKE monteres helt til væg). Der er fortiden kun et produkt, der er godkendt til PVC. Produktet er godkendt med følgende friafstande, min. 100 mm på de kort siderne og min. 50 mm på langside,
Gulvbranchen anbefaler min. 100 mm friafstand på alle sider. se også figur 34

Eksempler på afløb fra vaske o.lign. til henh. gulv og væg.

Figur 53: Afløbskobling i gulv med pvc-belægning på undergulv af 19 mm krydsfiner. Bøsningsrøret er ført gennem et hul i pvc-belægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret. Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er udført med O-ring, som er tilspændt med omløber (2), hvor flangen på bøsningsrøret har fungeret som modhold. Tætning mellem bøsning og rør er ligeledes udført med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

Figur 54: Afløbskobling i skeletvæg med 2 x 12,5 mm gipsplader med pvc-beklædning. Bøsningen er fastgjort ved tilspænding, hvor flangen på bøsningsrøret er anvendt som modhold. Bøsningsrøret er ført gennem et hul i pvc-belægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret. Mellem bøsning og pvc-beklædning er der tætnet med O-ring, der er tilspændt med omløber (2), og mellem bøsning og rør med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).
Væg vådzone
Væg i fugtig zone