Monteringsvejledning Marmoleum (Artoleum, Marmoleum colourful greys mm.)

Forudsætninger

Undergulvet skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning af ovenstående

linoleumsprodukter må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være

særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugeevne. Temperaturen på underlag, lim og gulvbe

 

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20º C), så der ikke op

 

Limanbefaling

Vandbaserede klæbere egnet til linoleum. Som Cascolin fra Casco. Ved Marmoleum decibel anvendes egnet

vinylklæber som Casco proff. Vær opmærksom på, at vinyllimen og decibel-bagsiden i kombination tørrer

langsommere.

Lægningsanvisning for banevare

Før tilskæring og nedklæbning er det en god ide at neutralisere spændinger i materialet ved at ”kontrarulle”

(med jutesiden udad). Ved lægning af flere baner ved siden af hinanden, må banerne ikke endevendes. Rul

 

overflade. Gulvet skal tromles grundigt efter limning. Ved lægning af længere baner skal enderne skæres til

efter limning. For ca. hver 15 meter opstår der ved produktionen en såkaldt hængefold. Denne limes efter

følgende fremgangsmåde.

1. Markering af hængefold på gulvet

2. Der limes til ca. 20 cm efter hængefold (1. limning)

3. Banen monteres og der rulles på tværs og derefter på langs (rækkefølge er vigtig!)

4. 2. halvdel limes til og monteres

5. Der rulles på tværs og langs igen

6. Efter ca. 15 min. rulles på tværs og langs sidste gang

For at undgå blæredannelse skal hængefolden belastes, mens limen hærder. Begynd helst limningen med

den del af banen, hvor hængefolden er.

ugetætning

Vi anbefaler, at man tætner fugerne med Marmoweld og Artoweld svejsetråd. Ved fugerenskæringen skal der

være en åbning på ca. 1 mm. Inden tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse. Brug en fugeskærer

eller en elektrisk fugefræser.

Lægningsanvisning for borter og hjørner

1. Mål rummets midterlinier op, og markér dem med en kridtsnor.

2. Mål fra midten, og beregn, hvor mange mønsterrapporter (R) og bortlængder, der skal bruges til læng

 

afstand fra væggen med en blyantstreg. Afstanden fra væggen bør være mindst 15 cm.

3. Sæt borterne sammen med tape for at få den rigtige længde. Kontroller målene inden borten limes, ved at

lægge de sammentapede borter langs markeringerne på undergulvet. Start i et hjørne. Det kan være nødvendigt

at forskyde borterne lidt for at få mønsteret til at passe sammen i hjørnerne, hvis der ikke anvendes

færdigfremstillede hjørneruder. Træk en blyantstreg på begge sider af borterne for at markere den flade, som

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

skal limes.

4. Påsmør limen med en limspartel inden for stregerne, der markerer bortens placering. Læg borterne på

limen, og gnid dem fast.

5. Montér først borten ved en langside og en kortside i rummet. Montér derefter de resterende sider. Kontrollér,

at målene x-y ikke ændres ved lægningen.

6. Når limen er hærdet, fjernes den beskyttende tape fra borten. Træk tapen af parallelt med gulvoverfla

 

skal justeres. Ungå at få lim på borternes overflade. Våde limpletter fjernes med en fugtig klud, tørre limplet

 

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

7. Nu lægges resten af gulvet. Læg en bane linoleum ud, så den ene langside og de to korte sider overlapper

borten med 1,5–2 cm. Slå banen tilbage og smør lim på under-laget. Læg banen ned og gnid den fast.

Brug en ridseko og en kniv til at afstemme linoleum og bort. Følg samme fremgangsmåde med de efterfølgende

baner. Den sidste bane lægges med overlapning hele vejen rundt og limes. Fugen trykkes ned med

en ridseko og en kniv.

8. Læg en strimmel linoleum, som er lidt bredere end afstanden fra væg til bort, mellem borten og væggen.

Ved tilpasning ridses væggens kontur op med en stangpasser, og linoliet skæres rent. Lim strimlen og afstem

mod borten med en ridseko og en kniv.

9. Inden gulvet tages i brug, skal det behandles med Monel for at udjævne glansen mellem mønsterelementerne.

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

Lægningsanvisning for fliser

1. Markér rummets midterlinier med en kridtsnor. Linierne skal være vinkelrette på hinanden.

2. Læg en række fliser ud for at se, hvor store fliserne nærmest væggen skal være.

3. Uanset mønsteret bør kantfliserne være lige store og større end en halv flise. For at opnå dette kan det

være nødvendigt at lave nye streger, som er forskudt parallelt med midterlinierne. Fordel lim jævnt over den

første fjerdedel af rummet, men ikke hvor kantfliserne skal lægges.

4. Læg fliserne i den våde lim, og tryk hver enkelt flise fast. Gnid derefter hele overfladen. Arbejd fra linierne

ud mod væggen, indtil den sidste flise er lagt. Skrab al lim uden for fliserne væk med en spartel. Påfør lim på

den næste fjerdedel, og fortsæt på samme måde, indtil alle fliserne er lagt.

5. Den første kantflise tilpasses nu ved at lægge den omhyggeligt ovenpå den tilgrænsende flise.

6. En hjælpeflise lægges som udmåling mod væggen. Skærelinien markeres med en kniv, og flisen skæres

ud lige efter linien ved hjælp af en lineal.

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

7. På denne måde tilpasses alle kantfliserne i rækkefølge. Der smøres lim på kantområdet, og kantfliserne

trykkes og gnides fast på samme måde som de hele fliser. Når denne beskrivelse følges, kommer fliserne til

at ligge parallelt med rummets vægge. Fliserne kan naturligvis også lægges diagonalt eller i andre vinkler.

Linierne skal også her være vinkelrette på hinanden.

Vedligeholdelse

Se separat rengørings- og vedligeholdelsesanvisning.

Bemærk! Nyt linoleum kan af og til have en let gultoning på overfladen. Denne toning forsvinder efter kort tid

i dagslys, og materialet får herefter sin originalfarve.

Hvis der opstår problemer

Når du køber Marmoleum dual fliser, er det vigtigt, at du gør dig klart, at der er tale om et fliseprodukt, som

i lighed med andre produkter er underlagt forskellige tolerancer. Det er specielt vigtigt at være opmærksom

på, at tykkelses-tolerancen på vores linoleumsfliser er 2,5 mm +/- 0,15 mm. Dette kan i nogen tilfælde give

mærkbare overgange mellem fliserne.

Kontakt Forbo, hvis gulvmaterialet er beskadiget eller har fejl. Læg ikke produkter med synlige fejl! I dette

tilfælde dækkes materialeomkostningerne. Ved returnering af varer skal pakke- eller parti- og rullenummer

altid opgives.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige

ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til Forbo og transportøren, dog senest inden 7 dage.

Ovenstående anvisninger og anbefalinger er baseret på egne prøvelægninger. Vi påtager os dog intet ansvar

for arbejdsresultater, som er påvirket af lokale omstndigheder, da disse ligger uden for vores kontrol.

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

Forbo Flooring A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-mail: info.denmark@forbo.dk

Marmoleum Real Ohmex

Forudsætninger

Undergulvet skal være plant, permanent tørt, uden revner og tilstrækkeligt trykfast. Fugtigheden i betonen må

ikke overstige 85% RF. Vær særlig opmærksom på fugtforholdene ved gulv mod jord. Ved lægning skal temperaturen

på underlag, lim og gulvbelægning være +18oC, og den relative luftfugtihed i lokalet max 60%.

Underlag af plademateriale forudsættes at have en fugtprocent på 8% (40% RF ved +20oC), således at der

ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.

Forandringer i materialet kan f eks opstå pga unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget,

varme fra f eks varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +30oC etc.

Limanbefaling

Ledende lim, f eks Bostic 55, Casco 3490 eller tilsvarende.

Lægning

Lim et kobberbånd midt under hver banebredde med ledende lim. Kobberbåndet skal være 10-15 mm bredt

og ca 0,1 mm tykt. Altenativt kan selvklæbende kobberbånd anvendes. Samtlige kobberbånd forbindes med

hinanden i begge ender med tværgående kobberbånd ca 50 cm fra væg, og sluttes til jord via elnettet ved

hver 50 m² eller efter kundens anvisning. Check funktionsdygtigheden på kobberbåndene, inden linoliet lægges.

Banerne skal ikke endevendes. Rullerne skal ved lægning i samme lokale tages i nummerrækkefølge. Til

 

gulvets afledningsevne, at limen påsmøres i korrekt mægde. Tørrer limen for længe, er der desuden risiko

for, at limfugerne aftegner sig gennem belægningens overflade. Ved lægning af længere baner skal enderne

skæres til efter limning.

På ca hver 15 meter opstår ved produktionen en såkaldt hængefold. Denne limes ned ved dobbeltklæbning.

Påfør lim på bagsiden af hængefolden med en utandet spartel, lim derefter som normalt

Gnid belægningen fast efter limning. For at undgå blæredannelse, belastes hængefolden, mens limen hærder.

Gulvet skal kontrolmåles efter 4 uger ifølge foreskreven målemetode og derefter én gang årligt.

Fugetætning

Vi anbefaler, at man tætner fugerne med Marmoweld svejsetråd. Levn en åbning på ca 1 mm ved fugerenskærning.

Inden tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse. Anvend fugeskærer eller elektrisk

fugefræser.

Vedligeholdelse

Brug tørre metoder (tør- alternativt fugtmopning) kombineret med pletfjerning. Ved behov bruges fugtig

aftørring - brug et neutralt rengøringsmiddel i vandet. Konventionel polish, standardtyper af metalliseret

akrylpolymer eller andre filmdannende produkter må ikke bruges, da de kan ødelægge gulvets antistatiske

egenskaber. Forbo Monel og Spray vil ikke give tykkere vedligeholdelsesfilm med ovennævnte vedligehol

 

Ved reklamation

Montér ikke belægning med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmodtagelsen. Skader, som ikke er synlige ved

modtagelsen, skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.

delsesmetoder,

 

og må således godt anvendes. Generelt følges rengørings- og vedligeholdelsesvejledningen

for Marmoleum.

stræb

 

vådlimning i så stor udstrækning som muligt, følg limleveransdørens anvisninger. Det er vigtigt for

ter

 

med limfortynder. Al lim uden for borterne skrabes væk med en spartel.

den–

 

ikke op mod loftet. Det kan være nødvendigt at fjerne tapen, inden limen er hærdet, hvis borternes fuger

derne

 

A og B i figuren. Tag højde for, om der skal anvendes færdigfremstillede hjørneruder. Markér borternes

lerne

 

skal ved lægning i samme rum lægges i nummerrækkefølge. Linoleum skal altid hellimes til underlaget.

Brug vådlimning. Det er vigtigt, at limen påsmøres i korrekt mængde. Hvis limen får lov at tørre for længe,

bliver vedhæftningen dårlig. Der er desuden en risiko for, at limfugerne aftegner sig gennem belægningens

står

 

bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks.

unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en

gulvtemperatur på over +30º C, osv.

lægning

 

skal ved lægningen være mindst +18º C, og RF i lokalet max. 60%.