Tre og fuktighet

 
29

Det faktum at treet fades og utvides avhengig av fuktighet og temperatur i luften er en materiell egenskap som bør tas hensyn til når du planlegger og utfører tregulv for å sikre et godt resultat.

I praksis er det ofte nødvendig å beregne hvor mye en kryssdimensjon endres når trefuktigheten endres som følge av vanlig bruk. Som et realistisk gjennomsnitt for en rekke vanlige trearter, kan det antas at en endring i en trefuktprosent gir en krympning i dimensjonen på ca. 0,15% (1,5 mm / m) radialt og ca. 0,30% (3,0 mm / m) tangentielt, se figur 14. For beregning av ekspansjon, kan de samme prosentene gitt for krymping brukes.

Fig.14. Hovedretninger for krymping og ekspansjon i tre

Hvis tømmerelementet er planlagt eller kuttet, kan de to krympehastighetene brukes direkte. I andre tilfeller, dvs. I vanlig praksis kan et middel på 0,22% (2,2 mm / m) mellom de to retninger benyttes.

Fig. 15. Avfall og ekspansjon i tre avhenger av skjære- / ringstedet

 

Tre og fuktighet - Viktenes betydning for tregulv

 
443

Ved valg og utforming av tregulv må man ta hensyn til de uunngåelige dimensjonsendringene på grunn av sesongvariasjoner i fuktighet.

Forbindelser mellom gulvbrett kan ikke unngås, men når du velger gulvet, kan størrelsen på fremtidige skjøter være begrenset.

Ordet grout brukes her i form av åpninger mellom brett eller stenger i gulvet.

Fugestørrelsen kan reduseres med:

"Bruk smale brett i stedet for bredt, fordi fellesbredden følger brettbredden.

"Velg produkter med lav dimensjonal endring på grunn av fuktighet.

"Kontrollere klimaet, for eksempel ved moderat fuktighet i kontorbygninger om vinteren for å unngå å tørke ut.

"Ikke bruk gulvvarme eller strålevarme i tak.

Eksempel 1

Hvis mange parkettpinner har blitt lagret i lang tid ved ca. 20 ° C og ca. 78% relativ fuktighet, vil de ha et fuktighetsinnhold på ca 16%.

Etter legging vil parkettstengene gi vann til omgivelsene, og fuktighetsinnholdet i stengene over året vil variere mellom ca. 13% på sensommeren og 6% i kaldeste perioder om vinteren. Fuktinnholdet i treet faller således mellom 3 og 10%.

Hvis bredden på stolpene er 65 mm og krympingen er 0,22% per. prosentvis endring i fuktighetsinnholdet, kan krympingen - og dermed fellesbredden - beregnes som:

65 x 0,22% x 3 = 0,42 mm på sensommeren. 65 x 0,22% x 10 = 1,43 mm om vinteren.

Leddene er derfor relativt store, og i praksis vil leddene også ofte være av forskjellige størrelser, noe som medfører stor risiko for et utilfredsstillende utseende.

Merk at hvis en 180 mm bred gulvbrett hadde blitt brukt i stedet, ville leddene i stedet være ca. 1,2 og 4 mm.

Eksempel 2

En tradisjonell furu gulv har 18 boards per etasje. 2 meter. Gulvplankene er lagt uten plass. Etter noen måneder er det mellomrom mellom brettene i varierende størrelser fra 0 til 5 mm.

De 17 plassene med en bladfinner måles for å ha en total bredde på 48 mm. 48 mm 2 meter tilsvarer en krympning på 2,4%.

Med en gjennomsnittlig kryssvind på 0,22% for hver en prosentvis fuktighetsendring (2,4%: 0,22%) = 11% endring i fettinnholdet for å gi en krympning på 2,4%. Siden den faktiske trefuktigheten er 7%, har gulvbrettene et fuktighetsinnhold på ca. 18% under installasjonen.

 

10-board regelen

 
30

Ved legging av massive tregulv må det tas hensyn til at tregulvet kan absorbere fuktighetsbevegelser. Dette gjøres ofte ved å legge ut tregulvet etter en 10-tommers mål som indikerer at bredden 10 plater eller stenger forventes å ha fuktig tilstand.

Den våteste perioden er vanligvis sen sommer, hvor det gjennomsnittlige fuktighetsinnholdet i luften kan nå 65% RH med et konsistent fuktighetsinnhold i veden på 12 13%, avhengig av tresorter etc.

Hvis gulvet legges med et fuktighetsinnhold på 8% vedfuktighet, må det derfor sikres en liten avstand mellom de enkelte stengene eller plankene ved legging. Den nødvendige avstanden kan sikres ved å bruke avstandsstykker (små mellomrom) mellom stenger eller brett når du legger gulvet.

 

 

Bruk av avstandsstykker

 
32

Bruken av avstandsstykker er en metode for sikring av 10-brettsmål, forutsatt at trefuktigheten er kjent.

 

 

Bruk av avstandsstykker - Teoretisk beregning av avstandsstykker - eksempel

 
444 Et gulv må legges ut av 65,5 mm bredde stenger med et fuktighetsinnhold på ca. 8%.

Forutsatt at den høyeste forventede luftfuktigheten i bruksperioden vil være 65% RH og stengene får derved et fuktighetsinnhold på ca. 12%, kan ønsket avstand beregnes som følger:

(0,22% x 4) x 65,5 mm = 0,57 mm

En avstand på ca. 0,5 mm for å unngå trykkavfall i treet eller bulking av gulvet i den våteste perioden.

Hvis gulvet er i stedet for 130 mm breddebrett, blir den nødvendige avstanden:

(0,22% x 4) x 130 mm = 1,1 mm.

Sikre 10-talls mål ved hjelp av avstandsstykker Husk at avstandsstykker må fjernes igjen.

 

Faktisk beregning av avstandsstykker

 
33

Siden tre er et naturlig produkt med variasjonene som karakteriserer tre, er det ikke så lett å beregne 10-brettmål for tregulv, som beregningen ovenfor uttrykker.

Jevnvektsfuktheten i tre varierer avhengig av treartene, og det forsvinner og utvides annerledes avhengig av øredobberetningen. I tillegg avhenger dimensjonsfuktigheten av hvor tregulvet legges, for eksempel på terrengdekk eller gulvdekk.

Leverandøren av tregulv må derfor alltid bli tatt om bord når man bestemmer 10-talls dimensjoner og beregner tykkelsen på mellomromene.

(

 

Fukttekniske krav til byggeplassen

 
35

Tre dimensjoner er avhengig av fuktighetsinnholdet i treet, som igjen avhenger av relativ fuktighet (RF) og temperaturen i miljøet. Da den relative fuktigheten varierer med sesongen, vil bruken av lokalene, etc., dimensjonene til treet også variere. Dette må tas i betraktning ved utforming og legging av tregulv.

For å unngå unødig fukting, bør legging av tregulv gjøres så sent i byggeprosessen som mulig. Før installasjon skal bygningen være lukket og tørr og det må plasseres varme på bygningen.

Alt arbeid som kan legge til fuktighet i bygningen, f.eks. Murverk og grunnmaleri, må fylles ut. Bygningen må være i likevekt med normal fuktighet for sesongen, dvs. 35 - 65% relativ fuktighet ved ca. 20 ° C.

For betong eller lette betongelementer må det forventes minst et par måneder med tørketid. Om nødvendig må tørking gjøres ved moderat bruk av avfuktingsmidler.

Før du legger tregulv direkte på nye betong eller lette betongdekk, bør fuktighetsinnholdet i dekket kontrolleres ved å måle, se avsnitt 2 Fukt og gulv.

Isolerende materialer, etc. må være tørr. Hvis klynger er laget av betong eller vegger, må de herdes og tørkes.

Hvis bygningen ikke tørker riktig ut, vil den relative fuktigheten være så høy at treet utvides etter legging. Herved kan platene / stengene skyves i hverandre, eller de kan deformere hverandre for å få trykkrester. Dette kan føre til at gulvet får store ledd når det tørkes ut senere. Hvis det ikke er nok plass, kan forlengelsen få gulvet til å bukke eller i verste fall skyve veggene ut.

Undersøkelse av fuktforhold i forbindelse med legging av tregulv på betong kan normalt ikke gjøres ved å måle relativ fuktighet, men må gjøres i underlaget. Årsaken er at klimaanlegg eller kraftig ventilasjon kan redusere luftens relative fuktighet uten tilstrekkelig reduksjon av fuktigheten i betongen.

Skal tregulv benyttes under forhold der det kun er nødvendig å sikre mot moderat byggfukta fra underliggende betong, dvs. Med porrfuktighet på 65 - 80% RH, kan det forhindres fuktighet ved å bruke fuktighetsbarriere, f.eks. minst 0,15 mm PE-film.

Fuktbarrieren er lagt ut med minst 200 mm overlegg (tapet eller klemmet) på fuktig overflate før du legger gulvet.

 

Fuktighetstekniske krav til gulvmaterialer

 
36

Plater og parkett leveres vanligvis ovnstørket og pakket i sterk plastfolie, med et fuktighetsinnhold på 8 ± 2%.

Av dette bør 2/3 av batchen være mellom 7 og 9% fuktighetsinnhold.

Fuktinnholdet i trebjelker, bjelker og murstein bør så langt som mulig tilsvare fuktighetsinnholdet som tregulv leveres med. Gjennomsnittlig fuktighet under legging bør ikke overstige 12% i bjelker og 13% i bjelker. Dette betyr at gjennomsnittlig verdi på 12% (13%) må overholdes, mens normalt ikke noe fuktighetsinnhold over 14% for strøelse og 15% for bjelker måles.

Hvis det ikke er mulig å få gulvmaterialene levert med riktig fuktighet, må de leveres så tidlig at de kan nå akklimatisering, dvs. komme i likevekt med temperatur og fuktighet forhold i rommet før legging. Akklimatisering kan til og med ta flere uker, selv under starten.

Hvis tregulvet legges med for mye fuktighet, kommer større ledd mellom brettene enn hvis de var tørre.

 

Krav til temperatur og fuktighet under bruk av gulvet

 
38

Tregulv er et naturlig produkt med variasjonene i materialet som karakteriserer tre. Da treet samtidig følger variasjonene i luftfuktigheten i løpet av året, vil det være naturlige variasjoner i stang- eller brettbredden og dermed i fellesbredden.

Fuktigheten i boliger og lignende bygninger vil under normale forhold bevege seg mellom 35% og 65% RH. En endring i relativ luftfuktighet på 30% vil vanligvis resultere i dimensjonsendringer i tverrretningen av massivt tregulv på 1-2%. Endringen i dimensjonen vil avhenge av gulvkonstruksjon, tretype, overflatebehandling og tidsrelatert fuktpåvirkning.

Eiere og brukere av bygninger med tregulv bør følge temperatur og relativ luftfuktighet gjennom hele året. Gulv av tre er best ved en temperatur på ca. 20 ° C og en fuktighet mellom 35% og 65% RH. Spesielt i større bygninger med tregulv, anbefales det at temperatur- og fuktighetsstyring settes inn i systemet, for eksempel ved å inkorporere faste kontrollrutiner i bygningshåndboken, slik at registreringen utføres regelmessig.

GSO har utarbeidet en mappe hvor viktigheten av fuktigheten til tregulvet er forklart mer detaljert. Mappe - Forebygging av skade på tregulv - kan kjøpes ved å kontakte GSO.

 

leddene

 
39

Ledd i tregulv kan gjøres enten for å absorbere deformasjoner og / eller fortsette krefter, eller bare for å gjøre en betydelig deling av gulvflaten.

For mindre ledd brukes tetningsmidler eller ledprofiler i gummi eller plast. Fuktprofiler i metall brukes hovedsakelig der større bevegelser forventes i gulvflaten.

Det skiller seg mellom ekspansjonsled og isolasjonsledd.

Dilasjonsfuger brukes til å absorbere fuktighet og temperaturrelaterte bevegelser mellom materialer i gulvkonstruksjonen.

Isolasjonsledd brukes til å skille gulvet fra tilstøtende bygningsdeler, for eksempel kolonner og vegger. Isolasjonsleddene kan utformes som ekspansjonsledd.

Ved gulv med uregelmessig geometri eller med kolonner gjennom gulvflaten og med gulv med store punktbelastninger, for eksempel kontorer med svært tunge arkivskap, brannfarlige bokser og lignende, må gulvets bevegelsesmuligheter ikke forhindres.

Hvis det er ekspansjonsfeste i betongunderlaget, må dette fortsette gjennom trelulskonstruksjonen.

Fortsettelse av underliggende dilatasjonsleddene kan av hensyn til trafikk og andre hensyn kreve en liten forskyvning av dilatasjonsfogen i den flytende tregulvkonstruksjonen til en mer praktisk plassering i gulvet. Denne disposisjonen må imidlertid skje mens man observerer gulvets størrelse, geometri og forventede belastning. Bredden på skjøten må være minst bredden på den underliggende ekspansjonsfeste.

Antallet og plasseringen av leddene bestemmes av gulvets strukturelle utforming, lasten på gulvet, de forventede fuktvariasjonene og treartene.

Samlinger i gulv bør alltid planlegges i samråd med tregulvleverandøren.

For dilatasjonsfuger brukes en egnet fugemasse, som bør ha en hardhet på 40-65 ° Shore A.

Hvis isolasjonsfuger er laget langs vegger og kolonner som erstatning for skørt, må fellesbredden være 20 - 25 mm. Avhengig av bevegelsen av gulvet kan elastisitets- og hardhetsegenskapene til fellesmaterialet tilpasses de faktiske forhold. Det må imidlertid sikres at leddet er det svakeste stedet i gulvet.

Leddene er laget med bunnstopp, f.eks. Slip tape, for å unngå liming i skjøten.

For at det skal være kompatibilitet mellom fugemasse, trevirke og overflatebehandling, bør leverandøren av tregulv alltid informeres.

For ytterligere informasjon om leddene, se Fugebrankens Samarbeids- og Informasjonsråd (FSO).

 

Gulvlagringsforhold

 
42 Når gulvbelegg limes helt til betong med gulvvarme, må undergulvstemperaturen senkes til 18-20 ºC for å forhindre at limens klebemiddel blir redusert. Tidlig to dager etter at gulvet er lagt, må temperaturen heves igjen, men dette må gjøres gradvis over en periode på 5-8 dager til maksimal overflatetemperatur nås igjen.
 

Fuktkontroll i betong med gulvvarme

 
46

Fuktkontroll i betonggulv med gulvvarme kan, med tanke på risikoen for å skade gulvvarmesystemet, bare skje i innebygde bushings, dvs. bøsninger som er egnet til formålet og settes inn ved betongstøping og kontroll må da alltid gjøres ved fremtidig undergulvstemperatur.

I betongunderlag uten gulvvarme må gjenværende byggfuktighet være maksimalt 65% RH ved legging av tregulv, men opptil 85% RH ved bruk av lim med fuktighetshemmende egenskaper *, og leverandøren av lim og tregulv har blitt informert.

De ovennevnte regler om maksimal relativ fuktighet i betong gjelder imidlertid ikke dersom undergulvet påvirkes av gulvvarme, der det er vanskelig å fastslå en nøyaktig fuktgrenseverdi.

(Merk *) Lim med fuktighetshemmende egenskaper (MS lim) er nevnt i avsnittet: Valg av lim

 

Eksempel på krymping i tregulv:

 
48

I en furu gulv med 100 mm brede brett varierer fuktighetsinnholdet mellom ca. 6% trefuktighet om vinteren og ca. 13% om sommeren.

Styrene antas å være ganske tett i den våteste perioden (sommer).

Når gulvet om vinteren er mest tørt, vil det være en felles av (13 - 6) x 0,22% av 100 mm = 1,5 mm.

Hvis gulvvarme brukes der temperaturen i tregulv øker i gjennomsnitt fra 21 til 30 ° C, vil fuktinnholdet om vinteren falle videre til ca. 4% trefuktighet, og fellesbredden øker dermed til (13-4) x 0,22% av 100 mm = 2 mm.

 

Mangler tabell 1. Oversikt over bruken av gulvmaterialer for ulike gulvtyper. De fargede feltene indikerer at produktet kan brukes til det nevnte formål. De tomme feltene indikerer at produktet ikke normalt kan brukes til dette formålet.

Mangler tabell 2. Beam og stråleavstander telt fra midten til midten. Avstandene sikrer gulv uten irriterende avbøyninger eller vibrasjoner. For tykkelser som ligger mellom det angitte, brukes avstandene til nærmeste mindre dimensjon .

Mangler tabell 3. Gulvklaringsgater L. Lastavstandene er for boliger, kontorer og lette bedrifter beregnet for en punktbelastning på 3 kN og en overflatelast på 2 kN / m2. For monteringsrom og butikker beregnes de for punktbelastninger, som avhengig av type lokaler er 3, 4 eller 5 kN og en overflatelast på 4 kN / m2. Avbøyningen må være mindre enn 2,5 mm, og i tillegg må den være mindre enn L / 500 for overflatebelastning og L / 200 for punktbelastning. Balanseringsavstandene i bordet gjelder for spredningsavstander opp til 950 mm. Den første kolonnen (L Max) indikerer avstandene i de vanlige fagene (normale emner). Den andre kolonnen (L End) angir avstanden til sengetøyet, dvs. ved vegg eller hvor to bjelker er banket sammen. Blokkeringsavstander for gulvbjelker er blant annet gjennomgått. TOP og SBI. Det forventes derfor at det i den nærmeste fremtid vil bli endret til den rapporterte avstanden mellom blokkene.

Mangler Figur 16. Utvidelse av bjelker. Legg merke til det ekstra kullet langs veggene og den vekslende forskyvningene under bjelkene.

Figur 17. Blokkering av stiver med plastkile.

Figur 18. Blokkering av bjelker med trebiter og muligens. takpapp. Hvis klyvningen er ferdig på myke stykker av lydhensyn, må du ikke sy den myke delen av stykket.

Figur 19. Hvis skåret i ledd, f.eks. For rør, skal bjelkene støttes på begge sider av kuttet.

Figur 20. Ekstra støtte må alltid utføres, hvor bjelker er påvirket eller montert med ledd.

Tabell 4. Veiledende dimensjoner av negler, stifter og skruer for bærende gulvplater på bjelker og bjelker. Skruvdimensjonene kan også brukes når du legger gulvplater til undergulv av sponplater, brett og lignende. Varmgalvaniserte negler gir best vedheft i tre. Vær forsiktig så du ikke bruker lengre negler, stifter eller skruer enn de som er oppført her, da dette kan føre til problemer med krymping i krymping og hevelse i bjelker og bjelker. For direkte montering på betong kan spesielle skruer, f.eks. Monta-flex, brukes. Rådfør deg alltid med spiker-, stift- eller skrueleverandøren