Generelle forhold

 

Laminatgulv er bygget opp av 3 lag:

 • Overflate av tynne fibermaterialer impregnert med forskjellige typer harpiks. Under pressing ved høyt trykk og varme herder harpiksen til forskjellige typer av laminat betegnet HPL (høytrykkslaminat) og CPL (kontinuerlig laminat). HPL og CPL limes til et kjernemateriale som normalt er en trebasert plate. Alternativt kan harpiks-impregnerte lag være presset direkte på kjernematerialet, som DPL (direkte presset laminat)

 • Kjerne som, som regel, er en trebasert plate, f.eks sponplate, HDF- eller MDFplate.

 • “Kontrafinering”/avbalansering av bakside, f.eks med HPL-, CPL-impregnert papir eller finér.

 

Laminatgulv brukes i hjem, kontorer, butikker og lign. rom. Bruksmulighetene framgår i avsnittet Egenskaper og klassifisering.

Laminatgulv leveres som bord med fjær og not på alle sidene eller med et fjær- og not-låsesystem (klikk-system) som overflødigjør sammenliming i fjær og not.

Laminatbord fåes i tykkelser fra 6-12 mm og legges som flytende gulv.

Laminatgulv leveres med glatt eller preget overflate og med forskjellige overflatefarger og -mønster, inkludert imitasjoner av tre.

Generelle forhold

Laminatoverflaten er sterk og rengjøringsvennlig og krever ingen overflatebehandling.

Laminatgulv er normalt ikke egnet til rom med vannpåvirkning.

Ønskes det å bruke laminatgulv i forbindelse med gulvvarme, skal det skje i overensstemmelse med leverandørens instruksjoner

Hvis det brukes kontorstoler med hjul på laminatgulv, skal hjultypen være som angitt i DS/EN 425:2002, dvs. med en myk slitebane.

Skal laminatgulv benyttes som gulvbelegg i fluktveier og andre områder med krav til brann og røykutvikling, skal de ha dokumentasjon for å oppfylle den europeiske brannklassen Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelegg).

For laminatgulv kan det innvilges en Gulvbransjes materialgaranti under de betingelser som er beskrevet på Gulvbransjens hjemmeside, herunder at leverandøren har godkjent bruksområdet. Det henvises til Bestemmelser for innvilgelse av Gulvbransjens materialegaranti.

Lydforhold

Laminatgulv bidrar normalt ikke til forbedring av luftlydisolasjonen i et rom. Luftlydisolasjonen bestemmes nemlig først og fremst av dekkets konstruksjon og av flanketransmisjon mellom rommene.

Laminatgulv har derimot betydning for skrittlydnivået i omliggende rom og for trommelyden i rommet. Skritt- og trommelydnivået fra laminatgulv forbedres når gulvet legges på et mellomlag av skum, skumplast eller lignende. Laminatbord, som kommer fra fabrikken er forsynet med et støydempende underlag, som øker gangkomforten og senker skritt- trommelydnivået vesentlig.


CE-merking

 

Laminatgulv skal være CE merket. Den harmonisert standarden DS/EN 14041, som ligger til grunn for CE merkingen gjelder for produksjon og bruk i Europa. Det er produsenten eller forhandleren som importerer laminatgulvene som er ansvarlig for CE merkingen.

De egenskapene som det stilles krav til, vises i vedlegg ZA i DS/EN 14041:

 • Reaksjon ved brann

 • Innhold av pentachlorophenol (PCP)

 • Avgivelse av formaldehyd

 • Vanntetthet

 • Glatthet

 • Antistatiske egenskaper

 • Varmeledningsevne

 • Holdbarhet av reaksjon ved brann

Som tillegg til standarden kan det være utarbeidet nasjonale krav i det omfang som er nødvendig for å overholde byggelovgivningen.

CE-merking er ikke et kvalitetsmerke, men et harmonisert standardblad, som virker som laminatgulvets reisepass innenfor det europeiske fellesskap.

 

XX.XX A/S

2009

DS/EN 14041

Laminatgulv til bruk i bygninger

7,0 mm

 

  


 

Produsentens navn og/eller logo

År for påsetting av CE-merke

Referanse til den harmoniserte standard

Varebeskrivelse

Totaltykkelse

Bruksklasser i henhold til DS/EN 13329

Supplerende egenskaper

 

Figur 2. Eksempel på, hvordan CE merkingen kan brukes i en produktspesifikasjon.

Egenskaper og klassifisering

 

Laminatgulv, som er EN-klasifisert etter DS/EN 13329, skal kunne overholde spesifikke krav til en rekke egenskaper.

Egenskapene er delt opp i generelle krav, som alle produkter skal oppfylle, f.eks toleranser for tykkelse, hevelse, lengde, bredde og planhet av bord.

Klassifiseringen skjer etter:

 • Slitestyrke.

 • Slagstyrke.

 • Motstandsevne mot inntrykkningsmerker.

 • Fargeekthet mod kunstig lys.

 • Motstandsevne mot flekker og svimerker fra sigaretter.

 • Virkningen av møbelben og kontorstolhjul.

Klassifikationen skjer etter bruksområderne hjem og bedrift, som hver enkelt er underdelt i tre klasser nemlig moderat, normal og høy.

Utover de egenskabene, som inngår i klassifikasjonen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper avhengig av det aktuelle bruk. Disse egenskapene inngår i GSO's supplerende egenskaper, som for laminatgulv omfatter:

 

Sklisikkerhet

BGR 181

 

Egnethet i forbindelse med gulvvarme

DIN 52612

 

Brannmessig egnet

DS/EN 13501-1

Dfl-S1 (klasse G)

 

Skrittlydsforbedring

DS/EN

ISO 140-8

 

IMO godkjent

RAT mrrket

IMO Res. A653 (16)

og MSC 61(67)


Tabell 1. Supplerende egenskaper.

Leggingsmetoder

 

Laminatgulve legges normalt som svømmende gulv, som fritt kan bevege seg i forhold til et bærende undergulv.

Gulvflaten utføres sammenhengende ved sammenliming i fjær og not eller ved skjøting med et klikksystem, et låsende fjær og not system, som gir en sterk skjøt av laminatbordene uten bruk av lim. Klikk-systemet kan fra fabrikk være behandlet for å motvirke fukt i å trenge inn i samlingene og dermed beskadige laminatbordene.

På utsatte steder,f.eks i entreer, butikker og lign., med risiko for at fukt fra fottøy kan trenge inn og beskadige gulvet, kan samlingene forsterkes ved limning.

Støt i laminatbordende forskyves i forhold til støt i naborekker etter leverandørens anvisninger.

Undergulvet skal være plant med avvikelser på maks ± 2 mm på 2 m. Målemetoder m.m. framgår av seksjonen Valg av gulv.

Svømmende laminatgulv legges normalt på et mellomlag, så gulvet kan bevege seg fritt. Mellomlaget kan ha egenskaper, som bidrar til å forbedre gangkomfort, varmeisolering og lydmessige forhold.

Hvis laminatbordene er forsynt med et støydempende underlag fra fabrikk, kreves det ikke ytterligere mellomlag.

Undergulv

Mellomlag

Betong- eller anhydrittbasert undergulv og gulv av klinker eller fliser.

Skum, filt eller laminatbord med støydempende underlag på fuktsperre. F.eks 0,2 mm PE-folie, spesialmembran eller et spesialprodukt med lyddempende og fuktsperrende egenskaper.

Trebaserte plater og bordgulv eller eksisterende gulvbelegg av linoleum, vinyl og lign. med full vedheft til underlaget.

Mellomlag av skum eller filt eller laminatbord med støydempende underlag.

Eksisterende gulv med gulvvarme.

Gulvbelegget fjernes. Eksisterende klinker- og flisegulv kan bibeholdes. Når laminatgulv brukes sammen med gulvvarme, skal det skje i henhold til leverandørens anvisninger.


Tabell 2. Minimumskrav til mellomlag.

Gulvflaten skal ikke fastholdes, men skal kunne bevege seg fritt.

Store mekaniske belastninger, f.eks fra tunge reoler, punktlaster, skranker og lign., kan hindre gulvets bevegelsesmuligheter.

Avstanden mellom gulvet og tilstøtende vegger eller gjennomgående installasjoner, f.eks rør, skal svare til gulvets maksimale utvidelse, men minst 10 mm eller i henhold til leverandørens anvisninger.

Ved gulv med uregelmessig geometri og hvor det er søyler gjennom gulvflaten, skal gulvets frie bevegelsesmuligheter ikke hindres. Oppdeles gulvflaten, bør det så langt som mulig skje i rektangulære felt, så de forventede bevegelsene i begge retninger er noenlunde de samme.

Sjekkkliste ved legging av laminatgulv

 
 • Den relative luftfuktigheten i bygningen skal være mellom 35 og 65 % RF, avhengig av årstiden. Temperaturen skal være mellom 17 og 25° C.

 • Bygningen skal være lukket, og varmeanlegg skal være installert og i bruk

 • Fuktinnholdet i betong, lettbetong mv. skal være i likevekt med den for årstidens normale relative fuktighet. Avhengig av uttørkingsforholdene, kan dette ta flere måneder

 • Når laminatgulv legges på uorganiske undergulv, f.eks betong og lignende, skal det fuktsperres mellom undergulvet og laminatgulvet,f.eks med en 0,2 mm PE-folie, spesialmembran eller lignende. Fuktinnholdet i betongen må maks være 90% RF

 • Laminatbord, lim og andre hjelpematerialer bør temperaturmessig akklimatiseres i minst to døgn før bruk, f.eks ved oppbevaring i de rom, hvor de skal brukes

 • Oppbevaring av laminatbordene skal skje i ubrutt emballasje og beskyttet mot mekaniske og klimatiske påvirkninger, f.eks fukt.

Lim

 

Liming av laminatbord i fjær og not ved svømmende gulv skal primært sikre kraftoverførselen mellom laminatbordene, så det skapes en sammenhengende gulvflate. Dermed virker de enkelte laminatbordene sammen og loddrette krefter kan derfor opptas uten uakseptable nedsvingninger. I tillegg kan limfugen til en viss grad sikre mot inntrengning av vann i samlingene mellom de enkelte laminatbord, f.eks ved rengjøring.

Det benyttes normalt en PVAc-lim til liming av fjær og not skjøter. Limet skal ha tilstrekkelig styrke og en vannfasthet svarende til klasse D3 eller i henhold til leverandørens anvisninger.