Introduksjon

 

Linoleum brukes i tørre rom på skoler, sykehus, kontorer, butikker, hjem etc. Linoleum fåes dels som homogene gulvbelegg, hvor hele tykkelsen består av ett eller flere lag med samme sammensetning, farge og mønstre gjennem hele tykkelsen og dels som heterogene gulvbelegg med en bakside av skum- eller korkment.

Linoleum leveres som banevarer i 2 m bredde eller fliser i formatene 330 x 330 mm, 500 x 500 mm eller utskåret av banevarer. Det må påregnes, at fliser utskåret av banevarer har større toleranser enn fabrikksframstilte fliser. Tykkelsene er 2.0, 2.5, 3.2, 4.0 og 4.5 mm.

Linoleum, som anvebrukes som gulvbelegg skal være CE-merket. CE-merking av elastiske gulvbelegg er omtalt i  avsnittet om CE-merking av elastiske gulvbelegg.

Linoleum som brukes som gulvbelegg i fluktveier og andre områder med krav til brann og røykutvikling, skal ha dokumentasjon for å oppfylle den europeiske brannklassen Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelegg).

Gangkomforten og trinnlyden for linoleumsgulv kan forbedres ved bruk av ettergivelige underlag, f.eks korkment. Underlag skal imidlertidig alltid godkjennes av linoleumsleverandøren, og tykkelsen skal ikke overstige gulvbeleggets tykkelse.

Det må påregnes større restinntrykning i linoleumet, når det ligger på et ettergivelig underlag. Linoleum med et høyt innhold av grov granulert kork kalles korklinoleum. Det er mer skrittlyddempende og mer varmebehagelig men mindre sliteterkt enn vanlig linoleum.

Linoleum kan leveres som elektrostatisk avledende gulvbelegg til bruk i rom med krav til personavladning. Leverandøren kan gi detaljerte opplysninger om beleggets elektriske motstandsevne. Overflaten av linoleum er glatt og enkel å renholde. Korklinoleum har en mer ru overflade pga. innholdet av grovere korkgranulat.

Linoleum skal beskyttes mot langvarige fuktpåvirkninger, påvirkning av alkaliske stoffer, som f.eks visse rengjøringsmidler, og oppløsningsmidler.

For alle klassifiserte typer av linoleum innvilges det 5 års slitgaranti i henhold til Gulvbransjens regler for materialegaranti, under forutsetning av at leverandøren har godkjent bruksområdet.

Egenskaper

 

Linoleum, som er EN-klassifisert, skal oppfylle DS/EN 548 og dermed overholde spesifikke krav til:

• lengde, bredde, retthet og flatevegg

• dimensjonsstabilitet ved fuktendringer

• tykkelse, fleksibilitet og motstandsevne mot inntrykningsmerker

• fargeekthet mot kunstig lys

• tykkelse av beleggets underlag

Klassifikasjon av linoleum skjer etter bruksområde med tykkelsen som grunnlag for klassifikasjonen, se sjekkliste 1. Der skilles i klassifikasjonen kun mellom tykkelsene 2.0 og 2.5 mm. Tykkelsen av linoleumet kan for å oppfylle spesielle bruks ønsker velges opp til 4.5 mm avhengig av forvent bruksintensitet, dvs. avhengig av bruksområde og belastning.

De i sjekkliste 1 viste klasser til beboelse, bedrift og industri kan ytterligere underdeles i moderat, normal, høy og svært høy.

Utover egenskapene, som inngår i klassifikasjonen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av det aktuelle bruk. Disse egenskapene inngår i Gulvbransjens supplerende egenskaper, som for linoleum omfatter:

 

Motstandsevne mot kontorstolshjul

DS/EN 425

 

Motstandsevne mot tunge rullende industrihjul

DS/EN 1818

 

Motstandsevne mot møbelben

DS/EN 424

 

Motstandsevne mot sigarettsneoper og mot brennende sigaretter

DS/EN 1399

 

Sklisikkerhet

BGR 181

 

Antistatiske egenskaper

DS/EN 1815

 

Egnethet i forbindelse med gulvvarme

DIN 52612

 

Brannmessig egnet

DS/EN 13501-1

Dfl-S1 (klasse G)

 

Egnet som avledende gulvbelegg

DS/EN 1081

 

Skrittlydsforbedring

DS/EN

ISO 140-8

I tillegg kan det evt. stilles krav i forbindelse med gangbehagelighet og varmebehagelighet.

Utseende

Ny og frisk linoleum kan noen ganger fremstå med en lett gultoning av overflaten (gulfilm eller tørkekammerfilm). Denne toningen forsvinner, når linoleumet utsettes for dagslys, så det vil framstå i sin originalfarge. Gulfilm eller tørkekammerfilm må tas i betraktning ved vurdering av kollektsjonsprøver. Prøver bør derfor legges i sollys i noen døgn før endelig fargevurdering.

Krav til utførelsesstedet

Det skal være avsatt tid til at linoleumet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen skjer ved at linoleumet skjøres opp og stilles loddret i løst opprullet form i minst 24 timer før pålegging. En emballert rull vil selv etter lengere tids oppbevaring i bygningen ikke kunne forventes å være i fuktmessig likevekt med omgivelsene.

Under og etter liming av linoleum skal temperaturen i luften og undergulvet være 17-25°C og luftfuktigheten 35%-75% RF.

Underlaget skal ha samme planhet, som kreves av det ferdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m rettholt. Planhet og gulv, herunder krav og målemetoder, er beskrevet i Valg av gulv i avsnittet Planhet og gulv.

Skal linoleum legges direkte på støpt dekk, må betongens porefukt (restbyggefukt) maks være 85% RF. Fukt og gulv, herunder krav og målemetoder, er også beskrevet i Valg av gulv i avsnittet Byggetekniske forutsetninger.

Det skal ikke være kraftige trekk eller kraftig solinnfall under leggingen av gulvet. Linoleumsruller oppbevares stående.

Linoleum skal legges på et sugende underlag for å sikre at limet setter seg godt til underlaget. Såfremt det ikke er tilstrekkelig sugeevne, f.eks på underlag av asfalt eller epoxy, skal det påføres et tykt lag egnet spartelmasse på minst 2 mm.

Legging og bruk

 

Forhold i forbindelse med legging og bruk

Linoleum svinner og utvider seg i forbindelse med fuktopptakelse og fuktavgivelse, f.eks ved fukt fra liming eller ved endringer i luftfuktighet. Det må derfor forventes at tilskjæring til tilstøtende konstruktsjoner eller sammenskjæringer i støtte samlinger i tørre perioder kan åpne seg litt. Å tette tilskjæringen til loddrette flater er ikke mulig, derfor vil det være nødvendig å montere lister hvis det ikke ønskes en synlig fuge langs gulvet.

Linoleum svinner i banennes lengderetning, og utvider seg på tvers av baneretningen. Korrekt friskjæring i banesamlinger er derfor svært viktig, da limfugen i første del av limets herdefase ikke vil kunne fastholde beleggingenn til underlaget, hvis det skjer sammenpressing i samlingen. Leverandørens anvisninger om utførelse av til- og sammenskjæringer skal følges.

Linoleum kan enten legges med støtte samlinger, noe som f.eks ofte brukes ved mønsterlegging, eller ved at fugene forsegles med en smeltetråd, som nedsmeltes i den fugefreste samlingen mellom banene.

Ensfargede belegg er bruksmessig krevende, fordi de stiller store krav til rengjøring for å oppretholde samme synsinntrykk som for marmorerte linoleumsbelegg. I tillegg vil platesamlinger i underlaget og forsegling med smeltetråd framstå mer synlig enn ved marmorerte linoleumsbelegg.

Trådfuging

Trådfuging med smeltetråd må ikke foretas, før limet er herdet. Etter fugingen skal tråden avskjæres i nivå med overflaten av banene, så rengjøringsvann og skitt ikke samler seg i og rundt samlingen. Leverandørens anvisning om trådfugning skal følges.

Elektrostatisk avledede gulv

Linoleum er egnet som avledende gulvbelegg og kan brukes i lokaler, hvor det er behov for en bortledning av elektriske ladninger.

Avledende linoleum har en spesiell sammensetning og legges i ledende lim. I tillegg skal gulvet ytterligere være forbundet til jord gjennem kobbertråd i henhold til leverandørens anvisninger. Det skal avtales, hvor gulventreprenøren skal føre kobbertråden opp etter veggen.

Utførelse av elektrostatisk avledende linoleumsgulv skal foretas i samråd med beleggsleverandøren. Jording skal foretas av autorisert elinstallatør.

Statisk avledende og statisk ledende elastiske gulvbelegg - begreper, krav m.m. - er nærmere beskrevet i Valg av gulv i avsnittet Elektrostatisk oppladning.

Rengjøring

Framtidige brukere skal opplyses om korrekt rengjøring, da feil rengjøring kan medføre skader på overflaten og sjenerende lukt ved gulvvask. Leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikeholdelse av linoleumsgulv skal utleveres til brukeren.

Til daglig rengjøring brukes tørr- eller fuktmopping eller støvsuging. Gulvet vaskes etter behov.

I områder hvor det er nødvendig med våtrengjøring i større omfang, bør banesamlinger tettes (trådfuges) med en smeltetråd.

Rengøring av linoleumsgulv er omtalt i avsnittet Rengjøring av elastiske gulvbelegg.

Byggerengjøring - rengjøring før ibruktagning

Linoleum er fra fabrikkens side behandlet med en beskyttende overflatebehandling, som beskytter gulvet i byggeperioden, letter den framtidige rengjøring og minimerer rengjøringsomkostningene. Overflatbehandlingen er en integrert del av belegget og skal derfor kun fjernes hvis det er forhold, som gjør det påkrevd.

Er belegget blitt forurenset/risset i byggeperioden skal den skures opp med en egnet skurersvamp tilsatt rengjøringsmiddel. Deretter vaskes belegget med et vaske-/pleiemiddel. Leverandørens anvisninger skal følges.

Sjekkliste 1 og 2

 

Egenskaper som inngår i EN-klassifikasjonen av linoleumsgulv.


Sjekkliste 1. Klassifikasjon av linoleum til bruk i henholdsvis hjem, bedrift og industri skjer på grunnlag av tykkelsen. Klassene kan ytterligere underdeles i moderat, normal, høy (og svært høy). Øvrige egenskaper overholder for EN-klassifiserte produkter de markerte verdier. De spsifiserte verdiene er minimumsverdier.

Egenskap

     

Bemerkinger

Totaltykkelse

2,0 mm

Hjem

2,0-2,5 mm

Bedrift

2,0-2,5 mm

Industri

DS/EN 428. Et tykt slitelag anses for bedre enn et tynt. De nevnte tykkelser angir klassifikasjonskravene for henholdsvis hjem, bedrift og småindustri. Større tykkelser enn de angitte, f.eks 3,2 eller 4 mm er normalt brukte i bedrifts- og industribyggeri.

Restinntrykning ved statisk last

≤ 3,2 mm tykkelse

≥  4,0 mm tykkelse

 

≤ 0,15 mm

≤ 0,20 mm


≤ 0,10 mm

≤ 0,15 mm

DS/EN 433.

Farveekthet mot kunstig lys

 

Minst 6

 

DS/EN ISO 105-B02: Metode 3

Skalaen er mellom 0 og 8.

Fleksibilitet

   

Ingen revner

DS/EN 435. Det brukes en dom med diameter 30-60 mm avhengig av linoleumstykkelsen.

Stabilitet overfor fukt

0,3 %

0,2 %

0,1 %

DE/EN 669.

 

Sjekkliste 2. Supplerende egenskaper, som det kan være behov for å stille krav til, f.eks på grunn an spesielle påvirkninger av gulvet ved den aktuell bruk.

 

Egenskap

     

Kommentarer

 

Motstandsevne mot kontorstolshjul

nei

 

ja

DS/EN 425

 

Motstandsevne mot tunge rullende industrihjul

nei

 

ja

DS/EN 1818.

Belastningens størrelse bør inngå i vurderingen.

Store lettløpende hjul gir minst belastning av gulvet.

 

Motstandsevne mot møbelben

nei

 

ja

DS/EN 424

 

Motstandsevne mot sigarettsneiper og mot brennende sigaretter

nei

 

ja

DS/EN 1399.

Detaljerte opplysninger fås hos leverandøren.

 

Sklisikkerhet

nei

 

ja

BGR 181.

Verdigruppe R9-R13.

 

Antistatiske egenskaper

nei

 

ja

DS/EN 1815

 

Egnethet i forbindelse med gulvvarme

nei

 

ja

DIN 52612.

Detaljerte opplysninger fås hos leverandøren.

 

Brannmessig egnet

nei

 

ja

DS/EN 13501-1.

Dfl-s1 (klasse G)

 

Egnet som avledende gulvbelegg

nei

 

ja

DS/EN 1081

 

Skrittlydforbedring

nei

 

ja

DS/EN ISO 140-8.

Detajlerte opplysninger fås hos leverandøren.