Monteringsveiledning Marmoleum (Artoleum, Marmoleum colourful greys mm.)

Forutsetninger:

Undergulvet skal være jevnt og tørt, uten revner og ha en tilstrekkelig styrke. Ved legging av ovenstående linoleumsprodukter må den relative fuktighet, RF, i normal bygningsbetong ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruksjoner med et høyt sementinnhold (vbt < 0,38) eller vakumbehandlet betong skal man være spesiell oppmerksom på fuktinnholdet og overflatelagets sugeevne. Temperaturen på underlag, lim og gulv

 

Underlag av trefiberplater forutsettes åt ha et fuktinnhold på 8% (40% RF ved +20º C), så det ikke opp

 

Limanbefaling

Vannbaserte lim egnet til linoleum. Som Cascolin fra Casco. Ved Marmoleum decibel brukes egnet vinyllim som Casco proff. Vær oppmerksom på at vinyllimet og decibel-baksiden i kombinasjon tørker langsommere.

Leggingsanvisning for banevare

Før tilskjæring og nedklebning er det en god ide å nøytralisere spenninger i materialet med å ”kontrarulle” (med jutesiden utover). Ved legging av flere baner ved siden av hverandre, må banene ikke snus. Rull overflaten. Gulvet skal tromles grundig etter liming. Ved legging av lengere baner skal endene skjæres til

etter liming. For ca. hver 15 meter oppstår det ved produksjonen en såkalt hengefold. Denne limes etter følgende framgangsmåte.

1. Markering av hengefold på gulvet

2. Det limes til ca. 20 cm etter hengefold (1. liming)

3. Banen monteres og det rulles på tvers og deretter på langs (rekkefølge er viktig!)

4. 2. halvdel limes til og monteres

5. Det rulles på tvers og langs igjen

6. Etter ca. 15 min. rulles på tvers og langs siste gang

For å unngå blæredannelse skal hengefolden belastes, mens limt herder. Begynn helst limingen med den del av banen, hvor hengefolden er.

Uketetning

Vi anbefaler at man tetter fugene med Marmoweld og Artoweld sveisetråd. Ved fugerenskjæringen skal det være en åpning på ca. 1 mm. Innen tetninf freses fugen ned til 3/4 av banens tykkelse. Bruk en fugeskjærer eller en elektrisk fugefreser.

Leggingsanvisning for borter og hjørner

1. Mål opp rommets midtlinje, og marker dem med en krittsnor.

2. Mål fra midten, og beregn, hvor mange mønsterrapporter (R) og bortlengder, som skal brukes til leng afstand fra veggen med en blyantstrek. Avstanden fra veggen bør være minst 15 cm.

3. Sett bortene sammen med tape for å få riktige lengde. Kontroller målene innen borten limes, ved å legge de sammentapede borter langs markeringene på undergulvet. Start i et hjørne. Det kan være nødvendig å forskyve borterne litt for å få mønsteret til å passe sammen i hjørnene, hvis det ikke brukes ferdigframstilte hjørneruter. Trekk en blyantstrek på begge sider av bortene for å markere flaten, som skal limes.

4. Påsmør limet med en limspartel innen for strekene som markerer bortens plassering. Legg borterne på limet, og gni dem fast.

5. Monter først borten ved en langside og en kortside i rommet. Monter deretter de resterende sider. Kontroller at målene x-y ikke endres ved leggingen.

6. Når limet er herdet fjernes den beskyttende tapen fra borten. Trekk tapen av parallelt med gulvoverflaten. Unngå å få lim på borternes overflate. Våte limflekker fjernes med en fuktig klut, tørke limflekk.

7. Nå legges resten av gulvet. Legg ut en bane linoleum, så den ene langsiden og de to korte sidene overlapper borten med 1,5–2 cm. Slå banen tilbake og smør lim på underlaget. Legg banen ned og gni den fast. Brug en risseko og en kniv til å avstemme linoleum og bort. Følg samme framgangsmåde med etterfølgende

baner. Den siste banen legges med overlapping hele veien rundt og limes. Fugen trykkes ned med en risseko og en kniv.

8. Leg en strimmel linoleum, som er litt bredere enn avstanden fra vegg til bort, mellem borten og veggen. Ved tilpassing risses veggens kontur opp med en stangpasser, og linoleumet skjæres rent. Lim strimlen og avstem mot borten med en ridsseko og en kniv.

9. Innen gulvet tas i bruk, skal det behandles med Monel for å utjvvne glansen mellom mønsterelementene.


Leggingsanvisning for fliser

1. Marker rommets midtolinjer med en krittsnor. Linjene skal være vinkelrette på hverandre.

2. Legg ut en rekke fliser for å se, hvor store flisene nærmest veggen skal være.

3. Uansett mønster bør kantflisene være like store og større enn en halv flis. For å opnå dette kan det være nødvendig å lage nye streker, som er forskøvet parallelt med midtlinjene. Fordel lim jevnt over første fjerdedel av rommet, men ikke hvor kantflisene skal legges.

4. Legg flisene i vått lim, og trykk hver enkelt flis fast. Gni deretter hele overflaten. Arbeid fra linjene ut mod veggen, inntil den siste flisen er lagt. Skrap av limet uten for flisene vekk med en spartel. Påfør lim på neste fjerdedel, og fortsett på samme måte, inntil alle flisene er lagt.

5. Den første kantflisen tilpasses nå ved å legge den omhyggelig ovenpå den tilgrensende flisene.

6. En hjelpeflis legges som utmåling mot veggen. Skjærelinjen markeres med en kniv, og flisen skjæres ut rett etter linjen med hjelp av en linjal.

7. På denne måten tilpasses alle kantflisene i rekkefølge. Det smøres lim på kantområdet, og kantflisene trykkes og gnis fast på samme måte som de hele flisene. Når denne beskrivelsen følges, kommer flisene til å ligge parallelt med rommets vegger. Flisene kan selvfølgelig også legges diagonalt eller i andre vinkler. Linjene skal også her være vinkelrette på hverandre.

Vedlikeholdelse

Se separat rengjørings- og vedligeholdelsesanvisning.

Bemerk! Nytt linoleum kan av og til ha en lett gultoning på overflaten. Denne toningen forsvinner etter kort tid i dagslys, og materialet får heretter sin originalfarge. Hvis det oppstår problemer

Når du kjøper Marmoleum dual fliser, er det viktigt, at du gjør deg klart at det er tale om et fliseprodukt, som i likhet med andre produkter er underlagt forskjellige toleranser. Det er spesielt viktigt å være oppmerksom på at tykkelsestoleransen på vår linoleumsfliser er 2,5 mm +/- 0,15 mm. Dette kan i noene tilfeller gi

merkbare overganger mellom flisene.

Kontakt Forbo, hvis gulvmaterialet er skadet eller har feil. Legg ikke produkter med synlige feil! I dette tilfelle dekkes materialeomkostningene. Ved returnering av varer skal pakke- eller parti- og rullenummer alltid opplyses.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fraktseddelen ved mottagelse av varene. Skader, som ikke er synlige ved mottagelsen, meldes raskest mulig til Forbo og transportøren, senest innen 7 dager.

Ovenstående anvisninger og anbefalinger er basert på egne prøvelegginger. Vi påtar os imidlertidig intet ansvar for arbeidsresultater, som er påvirket av lokale omstendigheter, da disse ligger uten for vår kontroll.


Marmoleum Real Ohmex

Forutsetninger

Undergulvet skal være plant, permanent tørt, uten revner og tilstrekkeligt trykkfast. Fuktigheten i betongen må ikke overstige 85% RF. Vær spesielt oppmerksom på fuktforholdene ved gulv mot jord. Ved legging skal temperaturen

på underlag, lim og gulvbelegg være +18oC, og den relative luftfuktigheten i lokalet max 60%.

Underlag av platemateriale forudsettes å ha en fuktprosent på 8% (40% RF ved +20oC), slik at det ikke oppstår bevegelser, som senere kan forårsake skader.

Forandringer i materialet kan f eks oppstå pga unormal fuktpåvirkning fra underlaget, bevegelser i underlaget, varme fra f.eks varmerør, som gir en gulvtemperatur på over +30oC etc.

Limanbefaling

Ledende lim, f.eks Bostic 55, Casco 3490 eller tilsvarende.

Legging

Lim et kobberbånd midt under hver banebredde med ledende lim. Kobberbåndet skal være 10-15 mm bredt og ca 0,1 mm tykt. Altenativt kan selvklebende kobberbånd brukes. Samtlige kobberbånd forbindes med hverandre i begge ender med tverrgående kobberbånd ca 50 cm fra vegg, og sluttes til jord via det elektriske nettet ved hver 50 m² eller etter kundens anvisning. Sjekk funksjonaliteten på kobberbåndene, innen linoliet legges.

Banene skal ikke endevendes. Rullene skal ved legging i samme lokale tas i nummerrekkefølge. Til gulvets avledningsevne at limet påsmøres i korrekt mengde. Tørker limet for lenge, er det også risiko for at limfugene avtegner seg gjennom beleggets overflate. Ved legging av lengere baner skal endene

skjæres til etter liming.

På ca hver 15 meter oppstår ved produksjonen en såkaldt hengefold. Denne limes ned ved dobbeltklebning.

Påfør lim på baksiden av hengefolden med en utannet spartel, lim deretter som normalt

Gni belegget fast etter liming. For å unngå blæredannelse, belastes hengefolden, mens limet herder.

Gulvet skal kontrollmåles etter 4 uker ifølge foreskreven målemetode og deretter én gang årlig.

Fugetetting

Vi anbefaler, at man tetter fugene med Marmoweld sveisetråd. Levn en åpning på ca 1 mm ved fugerenskjæring.

Innen tetting freses fugen ned til 3/4 av banens tykkelse. Bruk fugeskjærer eller elektrisk fugefreser.

Vedligeholdelse

Bruk tørre metoder (tørr- alternativt fuktmopping) kombinert med flekkfjerning. Ved behov brukes fuktig avtørking - bruk et nøytralt rengjøringsmiddel i vannet. Konvensjonell polish, standardtyper av metallisert akrylpolymer eller andre filmdannende produkter skal ikke brukes, da det kan ødelegge gulvets antistatiske egenskaper. Forbo Monel og Spray vil ikke gi tykkere vedligeholdelsesfilm med ovennevnte vedligeholdelse

 

Ved reklamasjon

Ikke monter belegg med synlige feil. Vi erstatter i slike tilfeller kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fraktseddelen ved godsmottakelsen. Skader, som ikke er synlige ved mottakelsen, skal meldes til Forbo Flooring A/S raskest mulig, senest 7 dager etter mottakelse.

delsesmetoder,

 


Figur A og B. Ta høyde for om det skal brukes ferdigframstilte hjørneruter. Marker borternes lengde skal ved legging i samme rom legges i nummerrekkefølge. Linoleum skal alltid hellimes til underlaget.

Bruk våtlim. Det er viktig at limet påsmøres i korrekt mengde. Hvis limet får lov å tørke for lenge, blir vedheftingen dårlig. Det er også risiko for at limfugene avtegner seg gjennem beleggets bevegelser, som senere kan forårsake skader. Forandringer i materialet kan oppstå på grunn av f.eks. unormal fuktpåvirkning fra underlaget, bevegelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som gir en

gulvtemperatur på over +30º C, osv.