Introduksjon

 

Denne seksjonen omfatter:

 • Innledning

 • Planlegging av gulvrengjøring

 • Rengjøring av tekstilbelegg

 • Rengjøringsprogram for tekstilbelegg

 • Rengjøring av halvharde gulvbelegg:

  • grunnlag

  • linoleumsgulv

  • korklinoleumsgulv

  • korkgulv

  • vinylgulv

  • gummigulv

 • Rengjøring av tregulv:

  • oljebehandlede tregulv

  • lakkerte tregulv

  • lutbehandlede tregulv

 • Rengjøring av laminatgulv

 • Rengjøring av asfaltgulv med blank overflate

 • Introduksjon til valgskjema

 • Valg av tekstilbelegg

 • Valg av halvharde gulvbelegg og laminatgulv

I denne seksjonen beskriver valg av gulvbelegg sett alene utifra et rengjørings synspunkt.

Mange gulvbeleggssbeskrivelser avsluttes med en anmerkning om at gulventreprenøren skal avlevere en rengjørings- og vedligeholdsveiledning til byggherren. Spørsmålet om rengjøring og vedlikehold bør imidlertidig være avklart i prosjektet. Det er derfor den prosjekterende som skal utarbejde rengjørings- og vedlikeholdelsesveiledninger f.eks ved henvisning til denne seksjon i Gulvbransjens Gulvfakta eller beleggsleverandørens aktuelle rengjøringsveiledning. Ved henvisning til Gulvbransjens Gulvfakta, skal relevante linkadresser være angitt.

Avhengig av økonomi, gulvets brukg, belastning, personale og de til rådighet værende rengjøringsmaskiner, er rengjøringsmetodene mangfoldige.

Gulvbransjen har valgt å legge beleggsleverandørenes rengjøringsanvisninger til grunn for rådgivningen i dette kapitel. Derfor er rengjøring av hver enkelt beleggsstype beskrevet hver for seg.

For å praktisere rengjøring, finnes det en rekke pleiemidler og rengjøringsmaskiner. Utdannelsesinstitusjonene, som utdanner rengjøringspersonale, må påta seg å finne fram til de best egnede rengjøringsmidler og -maskiner.

I denne seksjon vil det også bli redegjort for alternative rengjørings- og behandlingsmetoder.

Planlegging av gulvrengjøring

 

Grunnlag

Ved gulvrengjøring er det nødvendig å ha kjennskap til 4 faktorer, hvis innbyrdes samspill er avgjørende for et tilfredsstillende resultat. Disse er:

1. gulvbeleggsmateriale

2.skitttyper

3. rengjørings- og pleiemidler og

4. maskiner samt redskaper.

Nedenfor gjennemgås fire faktorer hver for seg.

Gulvbeleggsmateriale

Uttrykket "gulvbeleggsmateriale" forstås her som alt det som kan bli påvirket av den kommende rengjøringsoperasjon, f.eks beleggstype, materialetype og overflatebehandling.

Mulighetene for rengjøring avhenger i høy grad av beleggingen, spesielt hvis det er snakk om et tekstilbelegg eller ei. Materialet spiller også en stor rolle f.eks for resistensen mot kjemikalier, herunder rengjøringsmidler - og statisk elektrisitet.

Også overflatebehandling, som påføres under bruk, spiller inn, f.eks om det brukes polish eller ikke. Beleggsoverflaten kan fra fabrikk være behandlet på forskjellig måte. Linoleum kan være behandlet med en selvblankende emulsjon, og vinyl kan ha en overflate av polyuretan.

Skitttyper

Gulvbelegget og skittpåvirkning skal være forenelige - dvs., at den type skitt, det forventes, ikke må beskadige gulvbelegget. Som eksempel på "ikke forenelig" kan nevnes, at skitt i form av partikler kan forårsake stort slit på noen gulvbelegg, og at søl av fargestoffer i f.eks kopirom kan medføre permanente flekker på gulvet.

Rengjøringsmiddel/vedlikeholdelsesmiddel

Det påtenkte rengjøringsmiddel skal være virksomt overfor de aktuelle skitttyper, og samtidig må det ikke skade gulvbelegget. Eksempelvis er et kraftig alkalisk middel virksomt overfor mange fettstoffer, men samtidig kan det virke ødeleggende på gulvbeleggsoverflaten.

Rengjøringsmaskiner og -redskaper

Maskinenene og redskapene som er til rådighet for gulvrengjøring skal ikke skade gulvets overflate f.eks ved hard mekanisk påvirkning. Et annet eksempel er at brannfarlige oppløsningsmidler ikke kan brukes i elektriske rengjøringsmaskiner som følge av faren for antennelse. Midler som angriper pakninger/slanger, kan ikke brukes i rengjøringsmaskiner, da dette medfører risiko for utettheter med derav følgende utsivning av midlet på gulvet.

Egnede midler, metoder og maskiner/redskaper er omtalt under de enkelte gulvbeleggsprodukter.

Rengjøring av tekstilbelegg

 

Metoder, maskiner og utstyr

Ingen rengjøringsmaskiner er i stand til å klare alle typer skitt og den rette tepperengjøring kan derfor bestå av bruk av flere forskjellige rengjøringsmaskiner og -redskaper, som inngår i et rengjøringsprogram.

Ved valg av tepperengjøringsutstyr, er det viktig å kjenne teppets materialer og i noen tilfeller også materialene i underlaget. I tillegg er det viktigt å få klarlagt, hvilke formål rengjøringen har med hensyn til kriterier, som f.eks hygiene, utseende og/eller holdbarhet.

Metoder til rengjøring av tepper kan oppdeles slik:

 • lett rengjøring - støvfjerning, som har til formål å fjerne løse smusspartikler og støv

 • mellomrengjøring - som har til formål å fjerne fastsittende smuss fra teppeoverflaten

 • grunnrengjøring - som har til formål å fjerne all type skitt fra alle lag i teppet

 • flekkfjerning - som har til formål å fjerne fastsittende skitt i begrensede områder

Lett rengjøring (støvsuging)

Støvsuging er den mest benyttede metoden til å fjerne støv og løst smuss. En støvsugers brukbarhet er ikke kun et spørsmål om stor vakumeffekt - men i like høy grad et spørgsmål om munnstykkenes utformning i forhold til teppetype, som har stor innflytelse på renhetsresultatet.

Lett mellomrengjøring

En effektiv rengjøring kan oppnås med et munnstykke med elektrisk drevne børster. Børstenes rotasjon løsner støv og skitt fra teppet, og gir derfor effektiv støvsuging av teppet.

Noen teppetyper tåler ikke støvsuging med børstemunnstykke, og må derfor støvsuges med glatt teppemunnstykke.

Nye tepper "uller", dvs., at det vil komme overskuddslo fram på overflaten. Overskuddslo skal fjernes ved støvsuging med glatt munnstykke, etterhvert som det framkommer. Unnlater man å fjerne overskudslo, kan det få innvirkning på teppets utseende.

Mellomrengjøring (tørrensing)

Tørrensing brukes til regelmessig rengjøring av tepper, som supplement til lett rengjøring og lett mellemrengjøring. Tørrensing krever en spesiell maskin, som til dels doserer korrekt mengde av pulveret og dels masserer det ned i og mellom fibrene. Tørrensningspulveret består av absorberende partikler, som er fuktet med vann og rengjøringsmidler.

Normal framgangsmåte ved mellmmrengjøring (tørrensing):

1. Grundig støvsuging / børsting.

2. Nedkjøring av pulver med spesiell maskin.

3. Grundig støvsuging / børsting.

3a.Evt. flekkfjerning.

4. Ingen tørketid.

Mellomrengjøring (ekstraksjonsmetoden)

Ekstraksjonsrensing skjer ved at varmt vann sprøytes ned i teppet og etterfølgende suges opp i oppsamlingstanken. Metoden kan brukes på alle syntestiske fibre samt ull. På vegetabilske fibre må det utvises forsiktighet p.gr.a. faren for krymping.

Ekstraksjonsmetoden kan brukes til både mellomrengjøring, grunnrengjøring og flekkfjerning.

Normal framgangsmåten ved mellomrengjøring:

1. Grundig støvsuging / børsting.

2. Rengjøring med ekstraksjonsmaskin.

3. Rest-flekkfjerning. (Tørketid 6 - 8 timer (med skumbakside 12 - 48 timer)).

Grundrengjøring (med skuremaskin)

Grundrengjøring med skuremaskin kan benyttes på alle arealstørrelser. Rengjøringsopløsningen føres ned foran en børste, som masserer det ned i teppet. Metoden kan anvendes på de fleste teppetyper, men det må utvises stor forsiktighet på ullfiber samt på vegetabilske fiber som f.eks jute, kokos og sisal. Ved rengjøring av disse teppetypene, skal såvel leverandør av skuremaskiner som leverandør av teppe kontaktes for avklaring av middel, maskin og prodedyre, som skal brukes.

Fordelene ved å bruke skuremaskinen, er de gode mulighetene for å tilpasse behandlingen til teppet og kraftig mekanisk behandling, som ofte kan være nødvendig på svært skitne tepper.

Normal framgangsmåte ved grunnrengjøring:

1. Grundig støvsuging / børsting.

2. Rengjøring med skuremaskin (børste eller svamp).

3. Våtsuging (gjennomskylning med rent vann).

4. Rest flekkfjerning.

5. Tørketid 8 - 16 timer.

Flekkfjerning

Flekker fjernes raskest mulig, blant annet for å lette rengjøringen og dels for å unngå, at flekken spres ytterligere. Det anbefales å fjerne så mye av flekken som mulig med en ren hvit klut, ekstraksjonsmaskin eller et stykke tørkepapir.

Deretter påføres flekkfjerningsmiddelet, anbefalt av teppeprodusenten, med en ren hvit klut, der flekken bearbeides fra ytterkanten mot midten. Hell ikke rengjøringsmiddelet direkte på flekken, men på kluten.

Fortsett behandlingen, inntil hele flekken er absorbert av kluten eller bruk ekstraksjonsmaskinen. Rester av flekkfjerningsmiddelet fjernes med en våt klut og oppsuges med et stykke tørkepapir eller ekstraksjonsmaskinen. Det skal oppsuges, inntil det behandlede område er tørt.

Smussforebyggende foranstaltninger

For å redusere behovet for rengjøring, kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger. Spesielt anbefales det, at det etableres gode inngangspartier, hvor smuss utenifra fjernes ved hjelp av en kombinasjon av skraperist og "smussmatter".

For å få en ordentlig virkning av mattearrangementet, skal de være så store at det går minst 4 - 5 skritt på dem. Tilsvarende kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger i form av mattearrangementer ved ferdsel fra verksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuss, som kan være vanskelig å fjerne fra teppet.

Rengjøringsprogram for tepper

Behovet for rengjøring av tepper er avhengig av trafikken, som teppet utsettes for. Trafikken kan deles opp i de 3 nedenfor viste gruppene, hvoretter tilhørende veiledende forslag til rengjøringsprogram kan oppstilles.

Vedlikeholdsprosedyre

Høy trafikk

Middels trafikk

Lav trafikk

 

F.eks inngangspartier, ekspedisjonskontorer, butikker og kantiner

F.eks klasserom, kontorområder, ganger, bibliotek, klinikk

F.eks kontorrum med få personer, møtelokaler, depoter

Lett rengøring

Støvsuging

Flekkfjerning


Daglig

Etter behov


3 ganger pr. uke

Etter behov


1 gang pr. uke

Etter behov

Mellomrengjøring

Ekstrasjonsmetoden anbefales.

Metoden vil som regel være tilstrekkelig til middels tilsmussede områder


3-4 ganger årlig


2 ganger årlig


1 gang årlig

Grunnrengjøring

Skuremaskiner med etterfølgende skylling og oppsuging kan brukes

Metoden brukes til områder, hvor forurensningen er svært stor

  

Hvis spesielle områder er utsatt for mye forurensning, kan en grundigere og mer dybdegående rensevirkning være påkrevd.

her kan grunnrengjøringsmetoden brukes etter behov.

   


Dette rengjøringsprogrammet er tenkt som veiledning ved utvelgelse og bestemmelse av prosedyrer, som kan tilfredsstille behovet for teppevedlikeholdelse. Såfremt spesielle forhold og ønsker skal tilgodesees, skal prosedyren endres/tilpasses.

Rengjøring av elastiske gulvbelegg

 

Smussforebyggende foranstaltninger

For å redusere behovet for rengjøring, kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger. Særlig anbefales det at det etableres gode inngangspartier, hvor smuss utenifra fjernes ved hjelp av en kombinasjon av skraperist og "smussmatter".

For å få en ordentlig virkning av mattearrangementet, skal de være så store at det går minst 4 - 5 skritt på dem. Tilsvarende kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger i form av mattearrangementer ved ferdsel fra verksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuss, som kan være vanskelig å fjerne fra halvharde gulvbelegg.


Elektrisk ledende belegg

Gulvbelegg med elektrisk ledende egenskaber skal ikke rengjøres med rengjørings- eller pleiemidler, som hindrer eller endrer avledningen fra gulvoverflaten.

Metoder, maskiner og utstyr

Metoder til rengjøring av halvharde gulvbelegg kan deles opp slik:

 • støvfjerning, som har til formål å fjerne støv og alle løse smusspartikler,

 • mellomrengjøring, som tilsikter å fjerne fastsittende, overfladisk smuss,

 • grunnrengjøring, som tilsikter å fjerne all smuss, samt eventuelt også beskyttelseslag, f.eks i form av polering

 • påføring av polering som har til formål å etablere en beskyttende overflatefilm.

Lett rengjøring (støvsuging)

Støvsuging er den mest benyttede metoden til å fjerne støv og løst smuss. En støvsugers brukbarhet er ikke kun et spørsmål om stor vakumeffekt - men i like høy grad et spørsmål om munnstykkenes utformning i forhold til teppetype, som har stor innflytelse på renhetsresultatet.


Kun i enkelte, fordelsvis større kontorbygninger, er det installert sentrale støvsugningsanlegg i kjelleren, hvor det føres rør til alle etasjene med et passende antatl tilkoblinger. Hermed kan støvsuging foretas uten å ta mec støvsuger.

Mopping

Korrekt utført med den rette type mopp, er metoden tilfredsstillende til rengjøring såvel i hygienisk som i økonomisk henseende. Arbeide med mopp på ru eller ujevne overflater er unødvendig.

Det finnes 3 hovedtyper av mopper:

1. med anleggsflate av bomullsgarn,

2. med anleggsflate av skumgummi/-nylon og

3. med anleggsflate som oplades statisk.

Førstnevnte er vanligvis impregnert med støvbindende midler og kan eventuelt suppleres med et stykke gaz- eller papirstoff, som også er impregnert. Sistnevnte brukes kun i forbindelse med impregnert gaz eller papirstoff.

Moppene fåes i forskjellige bredder, f.eks 60, 90 eller 120 cm svarende til banene som rengjøres, når moppen føres over gulvet.

Ideelt sett skal mopping så godt det lar seg gjøre foretas i et bevegelsesmønster så moppen ikke løftes fra gulvet i det pågjeldende lokale slik at støvet samles på og ved moppens forreste kant.

Det finnes selvkjørende mopper i form av et elekstrisk drevet kjøretøy, montert med mopper av bomullsgarn. Slike køretøy gir høy effektivitet, men kan kun brukes på store, frie arealer.

Lett rengjøring (fuktig vask)

Foretas som gulvvask med den forskjell at gulvflaten kun bearbeides fuktigt med vridd eller presset klut hhv. mopp, og ikke som ved gulvvask; vått med etterfølgende opptørking.

Dersom det brukes vaske-/pleiemiddel, skal doseringen være lavere enn ved vask, da det er risiko for oppbygning av skitten pleiefilm på gulvoverflaten.

Mellomrengjøring (vask)

Gulvvask er tradisjonelt blitt foretatt med gulvskrubb og gulvklut. Det finnes i dag andre muligheter i form av sleiker med bomullsgarn eller svamp. Sleiken/svampen kan vris eller presses i en enhet, bare ved et trykk på et håndtak eller pedal. Dermed unngår rengjøringspersonalet å få hnndenne i det skitne vannet og oppnår bedre arbeidsstillinger.

Det beste resultat oppnås ved bruk av separate beholdere til rent vaskevann og skittent vaskevann.

Grunnrengjøring (skuring)

Grunnrengjøring foretas ved skuring med maskin. Den mest utbredte maskinen er enkeltskivemaskinen, forsynt enten med skurebørste eller nylonsvamp, beregnet til skuring.

Maskinen kan være forsynt med tank til det aktuelle rengjøringsmiddelet. Ved aktivering av et håndgrep kan rengjøringsmiddelet fra tanken doseres i passende mengde ned på gulvoverflaten.

På større arealer kan det anvendes selvkjørende skuremaskiner, som både skurer og oppsuger det skitne vannet i én arbeidsoperasjon.

Poleringsbehandling

På mange gulvbelegg kan det foretas en poleringsbehandling, som kan gjøre gulvbelegget mer rengjøringsvennlig, gi gulvbelegget glans eller beskytter gulvet.

Dette er en fordel ved eldre og slitte gulvbelegg, som er så porøse og ru at smuss absorberes og bindes til gulvbeleggets overflate. Med forutgående grundig rengjøring og etterfølgende poleringsbehandling, oppnås en "forsegling" av overflaten (utfylding av gulvbeleggets porer).

Polering må påføres i jevne, tynne lag i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. For visse poleringstyper kan glansen forøkes med etterfølgende polering. Polering foretas med en gulvmaskine med poleringssvamp eller poleringsbørste, idet anvisningene fra leverandøren av poleringsmaskinen skal følges.

Det sondres mellom 4 forskjellige omdreiningshastigheter ved polering:

 • 150 - 300 omdr./min. - Low Speed

 • 300 - 800 omdr./min. - High Speed

 • 800 - 1.500 omdr./min. - Super High Speed

 • 1.500 - 3.000 omdr./min. - Ultra High Speed

Valget av omdreiningshastighet er av stor betydning for oppnåelse av glans. Jo høyere omdreiningshastighet, jo høyere glans

Rengjøringsprogram for halvharde gulvbelegg

Behovet for rengjøring av halvharde gulvbelegg er avhengig av den trafikk, som belegget utsettes for. Trafikken kan deles opp i de 3 nedenforviste grupper, hvoretter tilhørende vejledende forslag til rengjøringsprogram kan brukes som beskrevet.

Pleieprosedyre

Høy trafikk

Middel trafikk

Lav trafikk

 

F.eks inngangspartier, ekspedisjonskontorer, butikker og kantiner

F.eks klasserom, kontorområder, ganger, bibliotek, klinikk

F.eks kontorrom med få personer, møtelokaler, lagre og private boliger

Støvsuging

Feiing

Tørrmoping

Daglig før vask

Daglig og alltid før vask

Etter behov og alltid før vask

Flekkfjerning

Etter behov

Etter behov

Etter behov

Vask

Daglig

3 gange pr. uke

Etter behov

Grundrengjøring

Etter behov, hvis vask ikke gir et tilfredsstillende resultat

   


Dette rengjøringsprogrammet er tenkt som veiledning ved utvelgelse og bestemmelse av prosedyrer, som kan tilfredsstille behovet for gulvvedlikeholdelse. Såfremt spesielle forhold og ønsker skal tilgodesees, skal prosedyren endres/tilpasses.


Rengjøring af linoleumsgulve

Av hensyn til rengjøring anbefales det at linoleumsbelegg utføres med trådsmeltede samlinger med den av linoleumsprodusenten anviste smeltetråd.

Innen bruk

Linoleum er fra fabrikkens side behandlet med en selvblankende emulsjon, som beskytter overflaten i byggeperioden, letter den fremtidige rengjøring og minimerer rengjøringsomkostningene. Den selvblankende emulsjonen er en integrert del av belegget og skal derfor normalt ikke fjernes.

Er belegget blitt skittent/risset i byggeperioden, skal den oppskures med en myk børste eller skuresvamp tilsatt rengjøringsmiddel. Heretter vaskes belegget etter linoleumsleverandørens anvisninger slik at det igjen etableres en beskyttende hinne på overflaten.

Såfremt det er forhold som gjør at det påkreves å fjerne den selvblankende emulsjonen, skal linoleumsleverandørens anvisninger følges.

Løpende rengjøring

Rengjøring kan foretas ved støvsuging med børstemunnstykke (for å unngå risser i overflaten), feiing eller tørrmopping, samt etterfølgende vask med lunkent vann tilsatt et vaske-/pleiemiddel, som etterlader en beskyttelsesfilm på overflaten.

Til linoleum skal det ikke brukes rengjøringsmidler med en pH-verdi over 9 i bruksoppløsning.

Alkaliske midler (brun såpe, soda, lut, skurepulver og lignende) skal ikke brukes, da de angriper linoleumsbelegget.

Grunnrengjøring

Når den løpende rengjøringen ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, fjernes beskyttelsesfilmen, som er påført ved den løpende rengjøringen, med et grunnrengjøringsmiddel.

Deretter vaskes gulvet med rent, lunkent vann. Når gulvet er helt tørt, vaskes det igjen med vann tilsatt vaske-/pleiemiddel, eller det kan påføres en beskyttelsesfilm ved en eller to behandlinger med en emulsjonsvoks.

Rengjøring av korklinoleumsgulv

Innen bruk

Korklinoleum leveres med en fabriksfinish uten voks. Det anbefales derfor at overflaten innen bruk vaskes med vaske-/pleiemiddel med en dosering som er høyere enn det som anbefales ved den løpende rengjøringen.

Løpende rengjøring

Rengjøring kan foretas ved tørrmopping, feiing eller ved støvsuging Etter behov vaskes gulvet med vaske-/ pleiemiddel uten voks. Bruksoppløsningen skal haen pH-verdi på 8,5 - 8,7.

Grunnrengjøring

Når den løpende rengjøringen ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, skures gulvet med en børste og lunkent vann tilsatt grunnrengjøringsmiddel. Bruksoppløsningen skal haen pH-verdi på 6,5 - 7,5. Det bør ikke brukes nylonskiver, da dette medfører forandring av korklinoleumets overflate.

Etterfølgende vaskes det med rent vann og alle såberester skal fjernes. Eventuelle merker fra gummihæler fjernes med mineralsk terpentin eller petroleum.

Til korklinoleum skal det ikke brukes soda, lut, ammoniakvann, skurepulver eller andre sterkt alkaliske midler, da de angriper beleggsoverflaten. Gulvpolering må heller ikke anvendes.

Rengjøring av korkgulv

Den nedenfor angivne prosedyre omhandler korkgulv med vinylslitlag.

Innen bruk

Korkgulv krever ingen spesiell behandling før bruk. Hvis byggerengjøring er påkrevd, må den tidligst foretas et døgn etter pålegging.

Løpende rengjøring

Løpende rengjøring foretas ved støvsuging eller mopping. Når mopping/støvsuging ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, skal det vaskes med hardt oppvridd klut (fuktig tørking). Vaskevannet skal være tilsatt universalrengjøringsmiddel med pH-verdi på 7-8 i bruksoppløsning.

Hvis det brukes maskinellrengjøring, skal det brukes maskin som rengjør og oppsuger vaskevannet i én arbeidsgang.

Grunnrengjøring

Når den løpende rengjøringen ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, foretas avvasking med hardt oppvridd klut med etterfølgende avtørking. Det brukes universalt grundrengjøringsmiddel, med pH-verdi på 7 - 8 i bruksoppløsning.

Hvis det anvendes maskinell rengjøring, skal det anvendes svamp med fine, myke børster. Vaskevannet skal suges opp i samme arbeidsgang. Mengden av vann skal minimeres, og gulvet skal omhyggelig tørkes av etter vask.

Er overflaten matt, kan den behandles med polering. Det skal anvendes en polering, som lar seg fjerne uten spesielle midler.

Flekkfjerning

Flekker forårsaket av gummihæler kan fjernes med terpentin eller petroleum. Det må ikke anvendes acetone eller andre oppløsningsmidler. Eventuelle limflekker kan fjernes med sprit, idet den aktuelle limleverandør bør kontaktes.

Brun såpe, såpespon eller rengjøringsmidler med slipemidler skal ikke brukes. Korkfliser er følsomme overfor vannpåvirkninger. Det er risiko for kantreisninger og misfarginger ved anvendelse av for mye vann eller manglende avtørking.

Rengjøring av vinylgulv

Av hensyn til rengjøringen, skal vinylbelegget utføres med sveiste samlinger med en av vinylprodusenten anvist sveisetråd.

Innen bruk

Ved forurensning i byggeperioden, kan beleggetn oppskures med en fiberklut eller en myk børste evt. med bruk av lunkent vann tilsatt universalrengjøringsmiddel.

Ved moderat forurensning i byggeperioden, kan belegget rengjøres ved grunnrengjøring. Grundrengjøring er beskrevet nedenfor. Rengjøring med vann skal ikke foretas, før den anvendte lim er avherdet.

Løpende rengjøring

Løpende rengjøring av vinyl foretas ved støvsugning med børstemunnstykke (for å unngå risser i overflaten), feiing eller tørkmopping. Med vask av gulvet skal nedenfor anførte anvisninger for forskjellige typer vinyl følges. Løpende rengjøring skal skje etter behov - se skjema forrest i dette avsnitt.

Alle flekker skal fjernes omgående!

Noen flekker, f.eks fra spritpenn, kulepenne, skosverte, ketchup, farvekritt, skitne oljer og fettstoffer, tjære, asfalt og gummihjul, kan trenge ned i vinylbeleggn og gi permanente merker. Ved omgående innsats, kan slike flekker fjernes med grundrengjøringsmiddel eller oljefjerner og etterfølgende avskylling med rent vann.

Homogene og heterogene vinyler

Gulvet vaskes med vann tilsatt universalrengjøringsmiddel eller vaske-/pleiemiddel, som etterlater en beskyttelsesfilm etter vask.

Hvis gulvet er hardt belastet, kan det poleres. Før poleringen, skal belegget grunnrengjøres. Poleringen påføres etter fabrikantens anvisninger. Poleringenbehandlingen etterlater et beskyttelseslag, som letter rengjøringen og beskytter gulvoverflaten.

I vannbelastede områder, f.eks dusjhjørner, vaskeområder o.lign., fjernes eventuelle kalkafleiringer med kalkfjernende rengjøringsmiddel. Gulvet skylles heretter grundig med rent vann.

Polerte vinyler og vinyler med polyuretanoverflate, kan rengjøres med rengjøringsmiddel, som ikke etterlater en beskyttelsesfilm. Hermed minimeres forekomsten av synlige gangbaner.

Sklisikre vinyler

Sklisikre vinyler skal rengjøres med vann tilsatt universalrengjøringsmiddel. Rengjøringsmiddelet skal ikke endre beleggets sklisikre egenskaper. Etter vask skal gulvet skylles med rent vann.

I vannbelastede områder, f.eks dusjhjørner, vaskeområder o.lign., fjernes eventuelle kalkafleiringer med kalkfjernende rengjøringsmiddel. Gulvet skylles heretter grundig med rent vann.

Kvartsvinylfliser

Kvartsvinylfliser vaskes med vann tilsatt vaske-/pleiemiddel, som etterlater en beskyttelsesfilm på gulvoverflaten. Kvartsvinylfliser kan også oleres, som beskrevet under homogene/heterogene vinyler.

Grunnrengjøring

Når den løpende rengjøring ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, skal beskyttelsesfilmen som er påført ved den løpende rengjøring eller polering fjernes ved grunnrengjøring.

Grundrengjøring skal foretas med grundrengjøringsmiddel som brukes etter fabrikantens forskrifter. Deretter vaskes gulvet med rent, lunkent vann.

Rengjøring av gummigulv

Innen bruk

Gummibelegg leveres fra fabrikken behandlet med en beskyttende emulsjon.

Emulsjonen og evt. smuss fra byggeperioden fjernes ved feiing med bløt kost eller støvsuging med børstemunnstykke med etterfølgende vask med lunkent vann (max 50°C) tilsatt grundrengjøringsmiddel. Rengjøring må ikke foretas, før limet er herdet.

Fordeling av grundrengjøringsmiddel kan skje med maskin, klut eller svamp. Er belegget blitt sterkt skitnet til i byggeperioden, kan den oppskures. Oppskuring foretas maskinelt med myke/halvstive børster eller skuresvamp uten slipemiddel. Etter oppskuring avskylles belegget med rent vann.

Gummigulvet kan heretter etterbehandles etter følgende metoder:

 1. Gummigulvet påføres et tynt, jevnt lag polering med lofri klut eller svamp, hvoretter overflaten skal tørke i 20 - 30 minutter. Derpå påføres ennå et lag polering, det også påføres "vinkelrett" på første laget.

 2. Gummigulvet behandles med et vaske-/pleiemiddel, som etterlater en beskyttelsesfilm etter vask. Vaske-/ pleiemiddelet påføres etter grundrengjøring med maskin med forstøver, klut eller svamp etter fabrikantens forskrifter. Det påførte vaske-/pleiemiddel ettertørkes med hardt oppvridd klut.

Løpende rengjøring

Gulvet feies med myk kost eller støvsuges med børstemunnstykke med myke børster slik at risser i gulvoverflaten unngås. Løpende rengjøring utføres etter behov, se skjema forrest i dette avsnitt.

 1. Er gulvet polert, vaskes det med universalrengjøringsmiddel. Vaskemiddel fjernes ved grundig opptørking.

 2. Er gulvet behandlet med vaske-/pleiemiddel, fortsettes denne behandling, som beskrevet under pkt. 2 ovenfor.

OBS! Brun såpe og såpespon er ikke velegnet til gummigulv.

Grunnrengjøring

Når den løpende rengjøringen ikke lenger gir tilfredsstillende resultat, skal poleringen eller beskyttelsesfilmen som dannes ved den løpende rengjøring, fjernes ved grundrengjøring.

Grundrengjøring foretas ved vask med vann tilsatt et grundrengjøringsmiddel. Etter påføring av grundrengjøringsmiddel skures til poleringen mv. er løs, hvoretter som vaskes med rent vann. Til oppskuring brukes myke/ halvstive børster eller skuresvamper uten slipemiddel.

Grundrengjøringsmiddel påføres med maskin, klut eller svamp, hvoretter det fjernes ved skylling med rent vann og etterfølgende opptørking med hardt oppvrridd klut, svamp eller vannsuging.

Heretter skal gummigulvet etterbehandles, som anført under "innen bruk", pkt. 1 eller 2.

Rengjøring av tregulv

 

Smussforebyggende foranstaltninger

For å redusere behovet for rengjøring, kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger. Særlig anbefales det at det etableres gode inngangspartier, hvor smuss utenifra fjernes ved hjelp av en kombinasjon av skraperist og "smussmatter".

For å få en ordentlig virkning av mattearrangementet, skal de være så store at det går minst 4 - 5 skritt på dem. Tilsvarende kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger i form av mattearrangementer ved ferdsel fra verksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuss, som kan være vanskelig å fjerne fra tregulvet.

Oljebehandlede tregulv

Oljebehandlede tregulv skal rengjøres periodisk for å bibeholde et godt synsinntrykk og tilfredsstillende rengjøringskvalitet. Den nødvendige rengjøringsinnsats er avhengig av gulvenes bruksintensitet og smussbelastning.

Rengjøring skal tilrettelegges etter den type oljebehandling, som er foretar.

Som rengjøringsredskaper kan anvendes:

 • moppstativ med ubehandlede eller oljerte moppkluter.

 • støvsuger med børstemunnstykke.

 • gulvskrubber/klut, flatmopp etc.

 • gulvvaskemaskin (kombinasjon eller rotorcleaner).

1. Oljebehandling foretatt med herdende olje

Gulvet feies med myk kost eller støvsuges med børstemunnstykke med myke børster slik, at risser i overflaten unngås. Etter behov anvendes gul oljeklut til oppfriskning av oljebehandlingen.

Når støvsuging/feiing/gul oljeklut ikke lengre gir tilfredsstillende resultat, avvaskes med hardt oppvridd klut med etterfølgende polering. Det skal anvendes herdende olje til poleringen. Vaskevannet skal være tilsatt det av oljeleverandøren anviste pleiemiddel.

Uansett tregulvets impregnering med olje, er tregulv følsomme overfor vannpåvirkninger. Når det fukttørkes/ vaskes, skal det derfor anvendes moderat vannmengde med etterfølgende grundig ettertørking.

2. Oljebehandling foretatt med ikke-herdende olje

Gulvet feies med myk kost eller støvsuges med børstemunnstykke med myke børster slik at risser i overflaten unngås. Etter behov anvendes gul oljeklut til oppfriskning av oljebehandlingen.

Når støvsuging/feiing/gul oljeklud ikke lenger gir tilfredsstillende resultat, avvaskes med hardt oppvridd klut med etterfølgende polering. Det skal anvendes ikke-herdende olje til poleringen. Vaskevannet skal være tilsatt det av oljeleverandørens anbefalte pleiemiddel.

Uansett om tregulvet er impregnert med olje, er tregulv følsomme overfor vannpåvirkninger. Når det fuktigtørkes/ vaskes, skal det derfor anvendes moderat vannmengde med etterfølgende grundig ettertørking.

Helhetsinntrykk

Helhetsinntrykket av et korrekt oljebehandlet tregulv skal være:

"Ensartet silkematt/blank overflate. Risser fra møbler uten beskyttelse på møbelben (filtputer) og fra fottøy kan forekomme etter bruk".

Vedlikehold av oljerte tregulv

Vedlikehold av oljerte tregulv har til formål å reparere slitte, rissede og matte deler av gulvet. Behovet for vedlikehold avhenger av gulvets bruksintensitet og smussbelastning. Det er viktigt å vedlikeholde med tregulvolje, når det er behov. Det kan være fra daglig til 1 gang hvert andre år. Etterhvert vil det tegne seg et vedligeholdsintervall for de aktuelle lokalene.

Redskaper

Påføring: manuelt eller maskinelt (enkeltskivemaskin eller rotor-cleaner).

Tørking: manuelt eller (best) maskinelt (tørr klut på enkeltskivemaskine).

Mellemsliping: slipenett, slipesvamp på enkeltskivemaskin.

Etter korrekt vedligeholdelse med tregulvolje, framstår tregulvet med rimelig ensartet overflate, uten rande men med noen glansforskjell mellom behandlede og ikke-behandlede områder.

Oljevevde materialer skal fjernes etter bruk og kasseres eller oppbevares forsvarlig. Oljevevde kluter skal destrueres eller oppbevares på forsvarlig måte for å unngå selvantennelse.

Lakkerte tregulv

Gulvet feies med myk kost eller støvsuges med børstemunnstykke med myke børster slik, at risser i overflaten unngås.

Når støvsuging/feiing ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, vaskes med herdt oppvridd klut med etterfølgende tørking. Vaskevannet skal være tilsatt universalrengjøringsmiddel, dosert etter fabrikantens anvisninger.

Uansett tregulvets lakkering, er tregulv følsomme overfor vannpåvirkninger. Når det fuktigtørkes/vaskes, skal det derfor anvendes moderat vannmengde med etterfølgende grundig ettertørking.

Lutbehandlede tregulve

Gulvet feies med myk kost eller støvsuges med børstemunnstykke med myke børster slik at risser i overflaten unngås.

Når støvsuging/feiing ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, vaskes med hardt oppvridd klut med etterfølgende avtørking. Vaskevannet skal være tilstat rengjøringsmiddel, dosert etter fabrikantens anvisninger. Er gulvet behandlet med såpe og/eller pibeler, er det en fordel å tilsette vaskevannet en såpe, som lukker treets porer.


Rengjøring av laminatgulv

 

Smudsforebyggende foranstaltninger

For å redusere behovet for rengjøring, kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger. Særlig anbefales det at det etableres gode inngangspartier, hvor smuss utenifra fjernes ved hjelp av en kombinasjon av skraperist og "smussmatter".

For å få en ordentlig virkning av mattearrangementet, skal de være så store at det går minst 4 - 5 skritt på dem. Tilsvarende kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger i form av mattearrangementer ved ferdsel fra verksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuss, som kan være vanskelig å fjerne fra laminatgulvet.

Laminatgulvet feies med myk kost eller støvsuges med børstemunnstykke med myke børster slik, at risser i overflaten unngås.

Når støvsuging/feiing ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, vaskes med hardt oppvridd klut med etterfølgende tørking. Vaskevannet skal være tilsatt universalrengjøringsmiddel, dosert etter fabrikantens anvisninger.

Brun såpe, såpespon, voks, polering eller rengjøringsmiddel med slipemiddel skal ikke anvendes.

Laminatgulv er følsomme overfor større vannpåvirkninger. Når det fuktigtørkes/vaskes, skal det derfor brukes moderat vannmengde med etterfølgende grundig ettertørking. Ved anvendelse av for mye vann og manglende ettertørking er det risiko for deformering av laminatgulv. Det må ikke anvendes våte rengjøringsmetoder på laminatgulv.

Flekker fjernes lettest hvis det gjøres straks etter de(n) er konstatert. Flekker kan normalt fjernes med et universalrengjøringsmiddel.

Flekker av asfalt, gummi, leppestift og skokrem o.lign. fjernes med husholdningssprit, acetone eller lignende. Det ettertørkes med hardt oppvridd klut med etterfølgende grundig ettertørking. Stearin og tyggegummi skal tørke helt, hvor det så kan skrapes forsigtig av.

Rengjøring av asfaltgulv

 

Smusforebyggende foranstaltninger

For å redusere behovet for rengjøring, kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger. Særlig anbefales det at det etableres gode inngangspartier, hvor smuss utenifra fjernes ved hjelp av en kombinasjon av skraperist og "smussmatter".

For å få en ordentlig virkning av mattearrangementet, skal de være så store at det går minst 4 - 5 skritt på dem. Tilsvarende kan det utføres smussforebyggende foranstaltninger i form av mattearrangementer ved ferdsel fra verksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuss, som kan være vanskelig å fjerne fra asfaltgulv.


Poleringsbehandling

Asfaltgulvet skal poleringsbehandles innen bruk. Formålet med poleringen er å beskytte overflaten, så avsmitting unngås å gjøre belegget mer rengjøringsvennlig og gi gulvet glans.

Innen poleringen, skal overflaten grunnrengjøres etter leverandørens forskrifter.

Løpende rengjøring

Løpende rengjøring skjer ved støvsuging med børstemunnstykke for å unngå risser i overflaten, feiing eller tørrmopping. Evt. kan det etterfølgende vaskes med lunkent vann tilsatt universalrengjøringsmiddel.

Grunnrengjøring

Når den løpende rengjøring ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, fjernes beskyttelsesfilmen som er påført ved den løpende rengjøring, med grunnrengjøring. Grunnrengjøring skjer med vask med vann tilsatt grundrengjøringsmiddel. Deretter vaskes gulvet med rent, lunkent vann. Når gulvet er helt tørt, vaskes det igjen med vann tilsatt universalrengjøringsmiddel. Heretter påføres en beskyttelsesfilm ved 1 eller 2 behandlinger med emulsjonsvoks.