Topsælgere

Riktlinjer för hantering av klagomål

Branschens riktlinjer för hantering av klagomål gäller i den utsträckning att inga andra villkor har överenskommits vid leverans och läggning av trägolv, eller där särskilda leverantörsförhållanden finns.

klagomål

Brister i produkter och vid utförande av golv är berättigade till garanti i den utsträckning som:

  • Materialet som levereras är inte som överenskommet eller av god kvalitet, t.ex. enligt leverantörens produktdatablad eller produktprov.
  • Arbetet har inte utförts enligt överenskommelse av kundens instruktion eller professionellt korrekt, t.ex. enligt leverantörens installationsanvisningar.

saknas

Brist på levererade golvprodukter, vilket till exempel beror på transportskador eller produktionsfel bör omgående returneras och bytas ut eller bytas ut.

Brist på leveranser, t.ex. I form av för liten mängd, felleverans etc. måste det påpekas till leverantören utan dröjsmål och åtgärdas. Mottagandet av öppen felleverans bör avvisas.

Defekter i utförandet av golv i form av skönhetsfel eller fel som ligger utanför de tillämpliga utfallskraven och utseendekriterierna bör påpekas och som utgångspunkt avhjälpas av golvleken.

Villkor som har bakgrund i vanligt slitage, otillräckligt eller bristfälligt underhåll, vatten eller fuktskador, fysisk skada vid användning, överbelastning i förhållande till golvets normala användning eller annan försumlighet vid golvets användning är inte brist och är således inte berättigad.

klagomål

Klagomål måste göras till den person som har levererat och utfört golvet och omedelbart efter att defekten har upptäckts.

För att klara ett klagomål måste följande anges så långt som möjligt:

  • Golvtyp, trätyp, ytbehandling och dimensioner, dokumenterad i form av faktura, bakre etikett (foto) och paket ID.
  • Leverans och installationstid
  • Dokumentation av temperatur, fuktighet och vedfuktighet vid installationstillfället, t.ex. i form av golvplanerarens KS-rapport (kvalitetssäkringsrapport).
  • Dokumentation om att defekten beror på avvikelser från gällande installationsanvisningar, produktblad eller felaktigt utförande, helst vid sann fotodokumentation.

För bedömning av brister och fel, se TRÆfakta 04 Trägolv - Bedömningskriterier för utseende och fel.

läkemedel

Leverantör och golvplanerare har rätt och skyldighet att avhjälpa beprövade brister på grund av deras omständigheter.

Klagomål och korrigerande åtgärder kan regleras genom överenskommelse om arbete och leveranser enligt AB92 eller AB-Consumer.

Om det inte finns något avtal om verk och leveranser gäller de allmänna bestämmelserna i dansk lag.

Visuella bedömningsriktlinjer

Utvärdering av golvytor för visuella skönhetsdefekter måste ske med vanligt dagsljus.

Golvbelysningen beaktas av stearinljus, vid normal ögonivå (ca 160 cm över golvytan) och i en vinkel på ca. 45 grader.

Brister som inte är synliga i det visade visningsläget eller som endast kan observeras under speciella ljusförhållanden eller från särskilda betraktningsvinklar, eller som endast ses efter att de har påpekats, anses normalt inte som en defekt.

Tungsten

Där det inte är möjligt att fastställa dagsljus, eller där rummet bara har artificiellt ljus, görs bedömningen av denna belysning.

Rekommenderat konstgjort ljus för bedömning av ytor

Rekommenderad armatur, färgtemperatur och ljusstyrka

  • Armaturer som garanterar jämn ljusfördelning, dvs. utan punktljus eller riktning.
  • 5000-5600 Kelvin
  • 1100-2000 Lux
  • Halogenljus får inte användas eftersom det är riktigt.