Krav på trägolv

Riktlinjerna är vägledande och kan användas i byggnadssaker genom direkt hänvisning till denna handbok eller som utgångspunkt för egna krav i anbudsdokument.

Bedömning av trägolv görs genom inlämning enligt kontraktsavtal eller motsvarande överlåtelse med kund. Bedömningen av utfallskraven bör göras enligt riktlinjerna för visuell bedömning.

Utfallskraven gäller enligt följande villkor:

1: Vid utvärdering

Rumstemperatur mellan 18 och 23º C. Luftfuktighet mellan 30 och 65% RH. Vedfuktighet: 8 ± 2%. Att det finns en balans mellan trä och luftfuktighet. Att byggnaden är stängd och uppvärmd. Att påverkan av golvvärme beaktas.

2: Vid läggning *

Rumstemperatur mellan 18 och 23 ºC. Fuktighet mellan 30 och 65% RH. Vedfuktighet: 8 ± 2%. Att golv som levereras från förvaring har acklimatiserats. Undergolvsnivån är enligt leverantörens instruktioner eller TRÆ 64 Trägolv - Placering.

(* Det antas vid nybyggnation att mätningar av betong, trä och luftfuktighet har gjorts under en period före och under läggningen och dokumenterats i KS-rapporten (kvalitetssäkringsrapport). golvvärmesystemet är korrekt inställt.)

 

prestanda~~POS=TRUNC krav~~POS=HEADCOMP

 1. Är träslag, sortering, utseende och färg som överenskommits?
 2. Har planeringskraven uppfyllts?
 3. Är golvet vågrätt eller med en överenskommen avvikelse från det horisontella som föreskrivet?
 4. Är golvet beläget på föreskriven huvudhöjd?
 5. Är golvet utan nivåskillnad eller med en överenskommen nivåskillnad i fogen mellan två våningar?
 6. Har golvet den föreskrivna styrkan och styvheten enligt föreskriven last?
 7. Är golvet walkable / slip resistent som föreskrivet?
 8. Är fogar mellan stycken / stänger enhetliga?
 9. Är några tvärkurvor i brädor / stavar (tvättbrädor) under den acceptabla nivån?
 10. Är golvytan jämn och med önskad glans?
 11. Är golvet fritt från irriterande knäckande ljud på golvet?
 12. Finns golvet utan defekter, t.ex. utan tårar, märken, kantskador, lösa stavar, fläckar, missfärgningar eller skador på ytbehandlingar?
 13. Är nedskärningar och leder stängda och är anpassningar till omgivande byggnadsdelar och armaturer nära?
 14. Är limmade golv utan defekter avseende vidhäftning och ljud (skruvar)?
 15. Finns golvet med en likformigt lackerad, oljad eller tvålbehandlad yta?

Begrepp, förklaringar och toleranser

Bedömning av huruvida utfallskraven är uppfyllda bör göras, såvida inte annat överenskommits, på grundval av avtalsgrunden för leverans av golvet och på grundval av allmänna riktlinjer för industrin för trägolv som nämns nedan:

 1. För bedömning av träslag, sortering, färg och utseende borde det finnas ett verkligt golvprov med hänsyn till ljusets effekt på träet. Bedömningen av färg och utseende kan göras enligt branschguiden Trägolv - Bedömning av färgskillnader.
 2. Plattskraven för trägolv är normalt ± 2 mm mätt med en 2 m rak och ± 0,6 mm på en 250 mm rak.
 3. Avvikelse från horisontell bestäms genom att slutta golvet. Horisontell mäts från vilken punkt som helst på golvytan diagonalt och vinkelrätt mot rumsväggarna. Det rekommenderas alltid att hålla tolerans för horisontalitet, särskilt för större rum. Om inte annat överenskommits får avvikelsen från horisontell inte överstiga Δ = 10 mm vid 6 meter. För timmer av timmer, med en genomsnittlig träfuktighet över 12%, kan man förvänta sig att plan och horisontellt kommer att förändras till följd av träets torkning och följaktligen följa regnskurens krympning och möjlig avböjning. Det bör därför övervägas och överenskommas i vilken utsträckning kravet på planering och horisontalitet kan avstrykas.
 4. Avvikelse från huvudhöjden mätt av rummets yttre begränsning och ingångsdörren: ± 3 mm
 5. Nivåskillnad vid montering mellan två liknande trägolv med samma längdriktning på balkar (t.ex. i dörröppning): Max 2 mm om inte annat avtalats. Större nivåskillnader i leder mellan golv kan uppstå på grund av skillnader i den underliggande lagerstrukturen (t.ex. balkar och betongdäck eller två golvbeläggningar), olika golvbeläggningar (t ex kakelgolv och trägolv), olika läggningsriktning (t.ex. vinkelrätt på varandra) eller för beläggningar med deras respektive material- och tillverkningstoleranser. Större avvikelser i lederna i trägolv kan ske över tid på grund av krympning och uppgörelser i underlaget. Utjämning med golvskena över lederna rekommenderas.
 6. Krav på styrka och styvhet bör anges i projektmaterialet. Normala belastningar och mönster för olika användningsområden visas från TRÆ 64 och kan användas i bedömningen, där inget annat anges. För överensstämmelse, se riktlinjerna för toleranser i WOOD 64.
 7. Alla krav på säkerhetskrav i trafiken bör mätas noggrant i anbudshandlingarna, t.ex. i samband med sportgolv enligt leverantörens instruktioner.
 8. Om inte annat överenskommits, menas likformiga fogar: - Fogarna skiljer sig inte mer än ± 40% från den genomsnittliga fogbredden. - Att mindre leder upp till 0,6% av bredden måste alltid accepteras. - Att vissa leder kan vara 0 mm breda. Se Checklist for out-of-demand och Guidance på fogar i trägolv i WOOD 64. Om fogar orsakas av breddavvikelser, saknas rätvinklad enhet och sidokurvatur, se toleranser angivna i leverantörens produktbeskrivning. Om inget annat anges, avviker enligt toleranser vid leverans i TRÆ 63.
 9. Om inte annat överenskommits, motsvarar korskanten (tvättbräda) 0,3% av bredden på fasta golv och 0,15% av laminerat golv, se TRÆ 63 för mer information om hur man mäter "tvättbräda" -effekten.
 10. Tillåtna landnings- och tjockleksavvikelser framgår av leverantörens produktbeskrivning. Om inget annat anges, avviker enligt toleranser vid leverans i TRÆ 63.
 11. Upprepade / repeterbara ljud generellt bör inte uppstå vid resa på golv, t.ex. på grund av underlagets misslyckande, i fästet eller från färjor och spår, men "spänningsljud" på grund av förändringar i luft- och vedfuktighet accepteras. Spänningsljud kan uppstå på golv där det inte har funnits någon trafik under en tid men försvinner vanligen vid körning. Creaking ljud från klick golv inträffar om de inte viks tillräckligt när de läggs.
 12. Bedömning av brister i golvytor bör ske i enlighet med riktlinjer för visuell bedömning i TRÆfakta 03: Trägolv - Klagomål. Bedömning av eventuella missfärgningar, se branschriktlinjer TRÆfakta 06: Trägolv - Bedömning av färgskillnader.
 13. Utvärderad i förhållande till bra utförande, se även TRÆfakta 04 - Bedömning av utseende och fel.
 14. Om inget annat överenskommits accepteras "ihåligt ljud" upp till 10% av golvytan, som är jämnt fördelad. Områden med "ihåligt ljud" måste vara upp till 0,1 m2 för plank och parkettgolv (med färjor / spår) och upp till 0,02 m2 för parkettgolv (utan färjor / spår). För enskilda stavar högst ¹³³ av längd. Lösa enstänger får inte förekomma.
 15. Förbelagda golv ska visas med likformiga, slutna och släta ytor, oljerade golv med jämn yta och utan kanter och tvålbehandlade golv med jämn yta och silkesglans. På borstat golv kan det finnas markeringar av struktur, så de är inte helt släta. Se även TRÆfakta om målning, lackbehandling och oljebehandling. Färg, glans och strukturskillnader som är beroende av egenskaper och bearbetning av trämaterialet måste accepteras, liksom mindre färgskillnader i vita pigmenterade ytor.

Toleranser för planhet och horisontalitet har upprättats i samarbete med Dansk Byggeri och i enlighet med rekommendationerna på www.tolerancer.dk.