slipning

Här innebär slipning att golvytan slipas för att rengöra trä, och därmed fri från gamla ytbehandlingar.

Efter avslutning måste golvet vara platt, jämnt och enhetligt, utan att hoppa, slipa eller stripa.

Slitresultatet beror alltid på trägolvets skick. Om golvet har stora fogar mellan brädorna, sprickor och sprickor, djupa hål, sömhål eller annan djup skada, kan de inte avlägsnas med nötning. Men med en rimlig normal nötning som inte sänker golvtjockleken onormalt kommer även ett gammalt golv att förnyas, men med sin ursprungliga patina och struktur.

Slipning av nya golv i samband med läggning beskrivs i TRÆ 64 Trägolv - Placering.

efterbehandling

Tömda golv ska dammas noggrant och ytbehandlas omedelbart efter nötning för bästa resultat.

Ytbehandling med lack, lera, tvål och olja beskrivs i TRÆfakta riktlinjerna 07, 08 och 09 samt i leverantörsinstruktioner.

Om ytbehandlingen ska utföras senare måste golvet vara helt avtäckt, se vidare i TRÆ 63 Trägolv - Urval och underhåll.

krav

Golvet för golvet måste vara stabilt och utan misslyckande, eftersom lokala avböjningar på golvet kommer att orsaka ojämna och därmed otillfredsställande slipresultat. Det är därför viktigt att:

 • Slaggolv måste vara stabila
 • Golvet på ett simbassäng får inte ha några signifikanta lustar
 • Strålskikt får inte vara fjädrande.

Golvets fastsättning i form av naglar, skruvar eller lim måste vara i ordning.

Golv lämpliga för nötning

De flesta trägolv kan slipas. Hur många gånger det är möjligt beror på tjockleken på golvslitaget eller trägolvets tjocklek.

Golv som tidigare har slipats eller som har en speciell struktur eller ytbehandling kan begränsa möjligheterna. Därför ska alla trägolv inspekteras innan de slipas.

Slipning ska endast göras på trä med 6-10% träfuktighet och i rum med en fuktighet på 30-60%. Krympningen eller utbredningen i golvet och lederna som kan uppstå när fukten ligger utanför angivna intervaller kan orsaka skador på efterföljande ytbehandling och eventuellt. fugespartling.

Golv olämpliga för nötning

 • Golv med ett resterande slitskikt mindre än 2 mm
 • Laminatgolv och fanergolv.

Golv som lackas med en sk anti-scratchyta kan vara svåra att skrapa. Det är en fabriksbehandling, så sök råd från golvleverantören.

Kontrollera golvet före slipning

Om det råder osäkerhet om golvet är lämpligt för nötning kan information på faktura, läggningsanvisningar, broschyrer eller liknande hjälpa till. När produktnamnet är känt kan golvleverantören ange huruvida golvet är lämpligt och hur tjockt slitskiktet ursprungligen var.

Tjockleken på slitskiktet ska alltid kontrolleras före nötning, speciellt när golvet tidigare har slipats:

 • På fasta golv är avståndet från yta till hak / hakmontering viktigt. Det mäts med en tunn metallplåt
 • På lamellgolv kan ett borrprov med minst ø12 mm borrning göras eller mäts i en ledning där slitaget är synligt
 • Slatgolv ska också kontrolleras för löst slitage.

Reparation och reparation

För att uppnå ett tillfredsställande slipresultat måste golvet ses över och defekter måste åtgärdas:

 • Synliga stygnhuvud i golvplattor måste doppas före nötning för att inte förstöra slipmedel eller orsaka gnistning i slipmedel
 • Om delar av slitskiktet har lossnat måste det limas före slipning
 • Större skador och kammar bör släppas eller sparas före slipning
 • Golvet måste rengöras av rester av olja, fett, murbruk, fyllmedel, silikon etc.
 • Sandremsor och kantremsor vid dörrarna måste tas bort.

Underlåtenhet att mala lamellgolv

Vid slipning av lamellgolv finns det alltid risk för att delar av slitskiktet kommer att lossna, eftersom slitskiktet är limt på den underliggande delen av golvplattan. Finns det någon misstanke om eventuellt limslip, t.ex. Eftersom golvet har blivit vattenskadat, bör golvet inte slits av.

Afslibningsmetode

Slipning av äldre trägolv görs vanligtvis i tre steg:

grovslipning

Syfte att ta bort alla tidigare ytbehandlingar och märken på ytan och släta golvet. Golvets tillstånd bestämmer grovheten hos slipmedlet som ska användas. Vanligtvis används papper med korn 36 eller grovare för mycket ojämna golv och golv med många lacklager. Slipningen görs med ett högt rulltryck på slipmaskinen. För släta golv kan grov slipning utföras med kornstorlek motsvarande mellanliggande slipning, korn 60 eller 80.

mellanslipning

Mellanliggande slipning är avsett att ta bort slipspår efter grov slipning. Slipningen sker i två steg, det första steget med slipning av pappersspann 80 eller grovare och slutar med slippapperskorgen 100 på barrträ (tall, douglas, gran etc.) och med korn 120 på lövträ (ek, ask och alla tropiska trädarter). Slipningen sker med ett lågt tryck på slipmaskinen.

Kantar slipas vanligtvis med lite grovare kornstorlek än resten av golvet för att uppnå så smidigt ett slipresultat som möjligt, och med samma struktur längs kanterna som resten av golvet.

finslipning

Ytans slutliga yta är delvis avsett att släta ut ytor med olika slipstrukturer som härrör från slipning med kantkvarn och bältesslip, dels för att få en jämn yta för efterföljande ytbehandling. Efter slipning måste golvytan vara fri från strukturella skillnader mellan kanter och golvyta i allmänhet.

Den fina slipningen utförs med en slipmaskin försedd med sliphjulet, vilket motsvarar korn 100 på barrträ och korn 120 på lövträ. Alternativt kan remkvarnen användas för fin slipning vid arbete med det lägsta möjliga rulltrycket.

Afslibningsretning

Golvplattor slipas grovt diagonalt, se figur 1, Planslipning av golvplattor. Mellanliggande slipning och finmalning utförs i brädans längdriktning, se figur 1, Fin slipning av golvbrädor.

Golv med rutmönster, sillbenmönster och liknande mönster, där trädet är i olika riktningar, slipas först diagonalt, se figur 1, planmaskning av mönsterparken, och slutligen i rummets längdriktning, alternativt i samma riktning som det dagliga ljuset, se figur 1, Avsluta mönstret parkett.

I små rum kan slitaget utföras med bältesslip i träets längdriktning. Om detta inte är möjligt kan slipningen utföras med en rund kvarn. I mycket små utrymmen kan slipningen exceptionellt utföras över träets längdriktning, men resultatet är vanligtvis sämre.

Hörn, trappor, etc.

Svårt att nå golvytor, t.ex. hörn och anslutning till rör, kolonner mm normalt slipad med kant eller bib. För små, svårtillgängliga hörn kan skrapor användas. Trappor slipas vanligen med kant eller excentrisk kvarn.

säkerhet

Slipmedel påverkar slimhinnorna och lungorna och kan vara cancerframkallande för långvarig exponering. Följaktligen bör följande skyddsåtgärder alltid följas:

 • Använd andningsfilter för slipande damm
 • Använd slipmaskiner med en dammsugare utrustad med HEPA-filter
 • Använd hörselskydd. Slipmedel i alla former är brandfarligt och kan antändas. Följaktligen bör följande säkerhetsåtgärder alltid följas:
 • Dammsugare måste alltid tömmas efter slipning
 • Abrasivt damm brinner eller förvaras eldfast utomhus
 • Anslut maskiner till strömförsörjning med felbrytare.