Topsælgere

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

Både i forbindelse med renovering og i nybygg slipes og overflatebehandles tregulv i stadig større grad. Det er viktig at dette arbeidet utføres på en profesjonell måte.

5.3.0.1 Innledning
5.3.0.2 Byggeplassforhold - forutsetninger
5.3.0.3 Arbeidsbeskrivelse for sliping
5.3.0.4 Utfallskrav for sliping
5.3.0.5 Overflatebehandling

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

5.3.0.1 Innledning
Denne delen nevner:
• Krav til overtakelse før oppmaling starter.
• Anvisninger om metode for sliping av ulike typer tregulv og tilhørende resultatkrav.
• Krav til aksept før overflatebehandling starter.
• Instruks om metoder for overflatebehandling av ulike tregulvtyper og tilhørende resultatkrav.
Rengjøring av tregulv er ikke nevnt her. Det vises i stedet til avsnittet Rengjøring av tregulv

Tregulv har vært brukt i dansk byggeskikk i århundrer. Bakgrunnen for mange års bruk er at tregulv har et vakkert utseende og stor slitestyrke og dermed lang levetid. I tillegg er tregulv behagelige å oppholde seg på. Det finnes mange ulike tresorter, som i denne delen er delt inn i myke tresorter, spesielt bartrær, og harde tresorter, spesielt løvtre og eksotiske tresorter. Både i forbindelse med renovering og i nybygg slipes og overflatebehandles tregulv i stadig større grad. Det er viktig at dette arbeidet utføres på en profesjonell måte.

For at dette skal oppnås bør det i anbudsfasen beskrives nøyaktig hvilke krav som stilles til det ferdige resultatet, for eksempel når det gjelder planhet, styrke på overflatebehandlingen og omfanget av synlige nålehull eller arr som kan aksepteres. . Mange forskjellige materialer tilbys for overflatebehandling av tregulv. Ved valg av overflatebehandling er det viktig at både bruksforhold og utseende vurderes nøye. Det skal utarbeides rengjørings- og vedlikeholdsplaner for å sikre gulvets utseende og slitestyrke, se mer om dette i avsnittet Rengjøring. Ved prosjektering av sliping/overflatebehandling henvises det til dette avsnittet på Gulvfaktas nettsider. Dette sikrer at tilbyderne gir en pris og utfører arbeidet etter samme retningslinjer og kvalitetsstandarder. Ved utarbeidelsen av instruksjonene i denne delen har gulvindustrien i stor grad tatt utgangspunkt i erfaringene og praksisen til leverandørmedlemmene.


5.3.0.2 Byggeplassforhold - forutsetninger
Dersom arbeidet foregår på andre gulv enn bakkenivå, bør det finnes mekanisk transport for å transportere gulvslipemaskinen. Avfallsbeholder forutsettes tilgjengelig. Det kreves fri tilgang til strøm - gjerne 380V/16 A - da gulvslipemaskiner er svært effektkrevende. I de aller fleste private boliger er det kun tilgang på 230V/10 A. I boliginstallasjoner av nyere dato (diaset- og neosetsikringer) kan det benyttes sikringer på 230V/13 A. Det er nødvendig at all annen unødvendig belastning er slått av fra den gruppen , som må trekke gulvsliperen. Sliping av tregulv er støvete. Det må derfor tas stilling til om det skal dekkes til tilstøtende rom og gjenstander som ligger i det eller de rom hvor det skal slipes.

Stueplanter og husdyr samt bestrøket papir, for eksempel faks- og kopipapir, kan bli skadet og bør derfor fjernes før overflatebehandling utføres.

Temperatur og fuktighet i luft og i tre
Før arbeidet utføres skal bygget være lukket og tørt, og bygget skal være oppvarmet. Under hele utførelsen skal temperaturen være 17-25°C og luftfuktigheten 35-65 % RF. Treets fuktighetsinnhold bør ligge mellom 7 og 12 %. Under utførelsen av overflatebehandlingen skal det ikke oppstå trekk.
Kvalitetskrav
For å oppnå en tilfredsstillende kvalitet på slipearbeidet og den påfølgende overflatebehandlingen er det viktig at konkurransegrunnlaget beskriver nøyaktig hva som skal utføres og hvilke resultatkrav som forventes av det ferdige arbeidet. Generelle byggeplass- og temperaturforhold etc. er beskrevet ovenfor. I de påfølgende avsnittene beskrives spesifikke krav til overtakelse av etasjene og forventede utfallskrav. Videre er det fastsatt spesifikke resultatkrav i hver stillingsbeskrivelse vedrørende overflatebehandlinger.

Krav til overtakelse
Ved overtakelse må følgende krav være oppfylt:
Gulvet skal ligge stødig og stabilt, ellers kan det oppstå upassende merker/riper etter sliping. Eventuelle større skader må utbedres når lusene slippes. Spiker eller skruer skal være nedsenket/innfelt min. 2 mm. (Det er nødvendig å senke/forsenke spiker og skruer for å unngå å skade pussepapiret/valsen, samt for å motvirke risikoen for gnister som kan antenne slipestøvet i støvposen). Gulvflaten skal være fri for fett, mørtelklatter, sparkel, lim, maling, silikon m.m. Alle sandlister langs kantbegrensninger (vegger) samt feielister ved dører bør fjernes slik at sliping kan foretas helt ut til kantene.
MERK FØLGENDE! Slitelaget i eldre spalteplater kan løsne ved sliping og overflatebehandling. Årsaken kan være små vibrasjoner og varmeutvikling fra slipemaskinen. Ved maling kan også overflatespenninger i forbindelse med herding av malingen føre til limbrudd mellom slitesjikt og underliggende lag.
Sliping og etterfølgende overflatebehandling av tregulv bør utføres så sent i byggeprosessen som mulig for å unngå skader på gulvet fra andre håndverkere. Siste maling av treverk må imidlertid vente til etter sliping og ev overflatebehandlinger av gulvet er gjennomført, da det kan oppstå mindre skader på tilstøtende vegger og treverk. Dersom det er gulvvarme skal temperaturen senkes til normal romtemperatur (20-21 °C). Temperaturen på gulvvarmesystemet må ikke heves igjen før 5 dager etter at overflatebehandlingen er utført. Temperaturen i gulvvarmeanlegget må aldri overstige den maksimale temperaturen satt av tregulvleverandøren.

Resultatkrav - sliping
Generelt, etter endt sliping, må gulvene overholde følgende:
• Gulvflaten skal være flat og jevn, og det skal ikke være synlige glipper mellom de enkelte bord/stenger. Overflaten skal være uten synlig "vaskebretteffekt".
• Gulvoverflaten må slipes til rent treverk.
• Det må ikke være "slipestopp" eller "overganger" mellom sliping av overflaten og langs kanter og i hjørner.
• Gulvet, vurdert til normal ståhøyde (1,6 m over gulvet), skal fremstå glatt, og det skal ikke være synlige riper.
• Det anbefales at kamhull som er større enn 10 mm i diameter og/eller mer enn 5 mm dype, samt spiker- og skruehull fylles med egnet materiale.
Rent treverk gjør at overflaten etter sliping er helt fri for den gamle overflatebehandlingen. For lakkerte gulv betyr dette at det ikke må være lakkrester i treverket.
Etter sluttsliping skal gulvflater samt tilstøtende horisontale flater (fotbrett, vinduskarmer og lignende) støvsuges av hensyn til etterfølgende overflatebehandling. Tre er et naturprodukt som endrer farge når det utsettes for lys. Det kan derfor oppstå fargeforskjeller etter ferdigsliping dersom gulvet har vært utsatt for ulike lyseffekter.
Resultatkrav - overflatebehandling
Generelt, etter endt overflatebehandling, må gulvene overholde følgende:
• Overflaten skal fremstå jevn og glatt og uten synlige overganger.
• Det må ikke være luftbobler eller betydelige urenheter i overflaten.

Figur 1. Vaskebretteffekten kan dukke opp igjen i tregulv som ikke er beskyttet mot fukt nedenfra.

Mindre støvpartikler i overflaten kan oppstå fordi et støvfritt miljø ikke kan oppnås. Små støvpartikler på overflaten slites raskt bort ved rengjøring og bruk av gulvet. Det anbefales å foreta en slipe- og behandlingstest før du starter arbeidet for å fastslå kvaliteten. En slik slipe- og behandlingstest faktureres separat.
Maskiner
De mest brukte maskinene på markedet er bånd- og rulleslipere for store flater. Det finnes også høvlemaskiner for avretting av gamle gulv laget av mykt tre.

For kanter eller vanskelig tilgjengelige steder brukes henholdsvis kant- og nebbsliper. Til trapper brukes kantsliper i mindre modeller eller eksentersliper.

I tillegg benyttes skive/poleringsmaskin med slipenett og/eller ulike poleringsputer.

Felles for alle maskiner er at det skal være innebygget støvsuger med støvpose. Det som er spesielt med bånd- og rullesliperne er at de alltid skal være nøyaktig innstilt slik at trykket mot gulvet blir det samme, d.v.s. at rullene skal sitte helt rett. Rullene må holdes rene for å oppnå best resultat, d.v.s. fri for støv og fastsittende partikler, for eksempel malingsrester. Rengjøring av ruller bør gjøres med trykkluft. Valsene bør kontrolleres regelmessig, og alltid etter transport av maskinen.
Miljøkrav, inkludert personlige vernetiltak
Ved sliping kan det ikke unngås at fint støv sprer seg i luften. I tillegg bråker slipemaskiner mye. Andre personer bør derfor ikke arbeide eller oppholde seg i områdene der slipingen foregår. Den som utfører slipingen skal beskytte seg med lovpålagte beskyttelsestiltak i form av åndedrettsvern med tilhørende filtre og hørselsvern. Det anbefales å bruke en slipeolje med lav slipekode. Leverandørens bruksanvisning skal følges. Emballasjen for overflatebehandlingsprodukter, slipeoljer etc. skal merkes i henhold til gjeldende lovkrav. Bruksanvisning og sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Av miljøhensyn bør alle produktrester avleveres til det lokale kjemikalielageret.
Brann- og sikkerhetskrav
Slipestøv er lett antennelig og brennbart, og slipestøvet må derfor fjernes umiddelbart. Produkter for overflatebehandling er også lett antennelige, hvorfor brukte filler mm. må helles over med vann og legges i plastposer. Dersom klutene skal gjenbrukes på et senere tidspunkt, må de oppbevares i egnet metallbeholder med tettsittende lokk. Det skal sørges for god ventilasjon inntil overflatebehandlingen er tørr.
Tildekking etc.
Generelt bør slipte gulv overflatebehandles umiddelbart for å unngå tilsmussing. Dersom dette ikke er mulig skal gulvet dekkes med egnet materiale avhengig av hvilke aktiviteter/trafikk som forventes.
For ytterligere informasjon om tildekking, se avsnittet om tilbehør og spesialmaterialer.

Dersom tildekking utføres etter overflatebehandlingen skal anvisning fra leverandør av overflatebehandling følges. Dekselet må støvsuges før det tas av. Det anbefales å etterbehandle oljede gulv før bruk. Vær oppmerksom på at tre er et naturprodukt som endrer farge når det utsettes for lys. Det kan derfor også oppstå fargeforskjeller etter tildekking dersom gulvet ikke har vært jevnt og fullt dekket.


5.3.0.3 Arbeidsbeskrivelse for sliping

Sliping av tregulv er beskrevet for følgende typer:
Tregulv lagt som lange pinner
• Tregulv lagt i mønstre (sildbein, glasert parkett, mosaikkparkett, etc.)
• Korkgulv
Sliping av gammelt og nytt gulv beskrives samlet.

Nye tregulv som er overflatebehandlet fra fabrikk skal behandles etter tregulvleverandørens anvisninger. Nye ubehandlede tregulv skal slipes slik at kvalitetskravene oppfylles. Sliping av trapper skjer etter samme retningslinjer som for gulv, men det benyttes andre maskiner, jf. avsnitt om maskiner.
Mottar kontroll
Før sliping skal det foretas en bestemmelse av tykkelsen på gulvets gjenværende slitesjikt på laminerte gulv og tykkelsen på sporets toppleppe på massive gulv. På spaltegulv er den sikreste måten å gjøre dette på å ta en boreprøve. Spaltegulv med slitesjikt 2 mm og under kan ikke slipes. Resttykkelsen på massive gulv kan vanligvis måles med et tynt metallblad i not- og fjærskjøten.

Tregulv lagt som lange stolper
Tregulv lagt som lange pinner kan lages av:
Lamellplater
• Parkettplater
• Stavparken
• Gulvbord

Prosedyren for forberedelse er som følger:
• Det gjennomføres mottaksbesiktigelse av gulvet.
• Gulvets stabilitet og tykkelsen på slitesjiktet undersøkes.
• Spiker og skruer er nedsenket.
• Som ekstraarbeid kan det avtales at kamhull og lignende større enn 10 mm i diameter og mer enn 5 mm dype samt spiker- og skruehull sparkles med egnet materiale i samme tresort.
Gulvets tilstand avgjør hvilken type sliping som skal utføres, inkludert hvilket startpapir og eventuelle mellompapir som skal brukes. Hele gulvflaten poleres på langs av platene/stavene.

Etter ferdig sliping skal både gulvflaten og tilstøtende horisontale flater (fotbrett, vinduskarmer etc.) støvsuges.

Tregulv lagt i mønstre (sildbein, glasert parkett, mosaikkparkett, etc.)
Prosedyren for forberedelse er som følger:
• Det gjennomføres mottaksbesiktigelse av gulvet.
• Gulvets stabilitet og tykkelsen på slitesjiktet undersøkes.
• Spiker og skruer er nedsenket.
• Som ekstraarbeid kan det avtales at kamhull og lignende større enn 10 mm i diameter og mer enn 5 mm dype samt spiker- og skruehull sparkles med egnet materiale i samme tresort.
• Gulvets tilstand avgjør hvilken type sliping som skal utføres, inkludert hvilket startpapir og eventuelle mellompapir som skal brukes.
Tregulv lagt i mønster slipes vanligvis først diagonalt og deretter i rommets lengderetning. Alternativt kan gulvet slipes i den retningen lyset kommer fra. Hele gulvflaten er polert i den retningen lyset kommer fra. Etter ferdig sliping skal både gulvflaten og tilstøtende horisontale flater (fotbrett, vinduskarmer etc.) støvsuges.

Korkgulv
Det undersøkes om korkgulvet kan slipes. Det anbefales å foreta en slipe- og behandlingstest før du starter arbeidet for å fastslå kvaliteten. En slik slipe- og behandlingstest faktureres separat. Tykkelsen på korken bestemmes også nedenfor. Vær oppmerksom på at korkfliser kan ha en vinyloverflate. Gulvet kan i så fall ikke slipes eller behandles etter retningslinjene i dette avsnittet. Korkgulvet slipes til slutt med nett eller papir og etterbehandles med et elastisk overflatebehandlingsmiddel som herdeolje eller elastisk lakk. Lakkbehandling gjentas minst 3 ganger. Olje påføres til gulvet er mettet.


5.3.0.4 Utfallskrav for sliping
Etter ferdig sliping skal gulvet oppfylle følgende:
• Gulvflaten skal være flat og jevn, og det skal ikke være synlige glipper mellom de enkelte bord/staver/korkfliser. Overflaten skal være uten synlig vaskebretteffekt.
• Gulvflaten skal slipes for å rengjøre tre/ren kork.
• Det må ikke være "slipestopp" eller "overganger" mellom sliping av overflaten og sliping langs kanter og i hjørner.
• Gulvet, vurdert til normal ståhøyde (1,6 m over gulvet), skal fremstå glatt, og det skal ikke være synlige riper.


5.3.0.5 Overflatebehandling
Formålet med overflatebehandling
Formålet med overflatebehandling av tregulv er å beskytte treverket mot slitasje, hindre/begrense smuss eller væskesøl i å trenge inn i treet og gi tregulvet ønsket utseende. Tregulv leveres ubehandlet eller overflatebehandlet fra produsent, spesielt avhengig av type. Parkettplater og lamellplater leveres normalt med overflatebehandling, da det ikke er nødvendig å foreta etterbehandling av overflaten etter at gulvet er lagt. Parkettgulv lagt av enkeltstaver, mosaikkparkett og teglgulv krever derimot sliping etter legging, og overflatebehandles derfor først etter at gulvet er lagt. Laminatgulv kan ikke overflatebehandles. Når laminatet er utslitt, må gulvet skiftes.

Overflatebehandling kan brukes:
Lutebehandling
• Såpebehandling
• Olje
• Voksbehandling
• Fernisering

Overflatebehandlingen av tregulv må gjentas fra tid til annen for å fjerne tilsmussing, fornye beskyttelsen og for å opprettholde ønsket utseende. Ved valg av overflatebehandling bør det først og fremst tas hensyn til tresort og ønsket utseende. Alle typer overflatebehandling kan brukes under flere ulike bruksforhold, men nødvendig vedlikeholdsinnsats vil variere avhengig av type overflatebehandling, bruksintensitet og brukstype. Vær også oppmerksom på at for enkelte typer tregulv endres gulvets utseende betydelig ved overflatebehandling. Dette gjelder for eksempel for tregulv med børstet overflate. Med tradisjonell sliping vil den børstede overflaten forsvinne og etterlate en flat og glatt overflate. Vedlikehold av lakken er derfor spesielt viktig for denne typen gulv. For alle typer gulv er det viktig å gjøre det klart fra starten av hvilke intervaller stell og vedlikehold som kreves, for å sikre et tilfredsstillende utseende. Spesielt kan det oppstå en konflikt mellom utseende og økonomi dersom et gulv som krever mye vedlikehold for å opprettholde ønsket utseende brukes der det er høy bruksintensitet. Rengjøring og vedlikehold av tregulv ligger nærmere Rengjøringsdelen.

Gran og furu egner seg til både lakk-, lut-, voks-, såpe- og oljebehandling. Olje og olje med voks velges ofte for behandling av de mørke tresortene på grunn av den vakre gløden treverket får. I tillegg har olje den fordelen at sterkt trafikkerte områder delvis kan repareres, i motsetning til for eksempel lakk, som vanligvis krever ommaling av hele gulvet. Vedlikehold av olje- og voksbehandlede tregulv krever kunnskap hos den som er ansvarlig for daglig rengjøring og vedlikehold av gulvet. Det anbefales derfor at det gis vedlikeholdsinstruksjoner før det settes i gang. Produktbeskrivelse og rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger for de overflatebehandlingsproduktene som benyttes skal alltid sendes inn. Sikkerhetsdatablad for overflatebehandlingsproduktene som brukes til å vedlikeholde gulvet kan rekvireres fra leverandøren. Ved valg av produkt og metode bør både tregulvleverandør og overflatebehandlingsleverandør konsulteres, slik at optimal behandling i forhold til treslag, bruksintensitet mv. sikret. Ved alle typer overflatebehandling kan det oppstå mindre støvpartikler på overflaten som vil forsvinne under pågående rengjøring og bruk av gulvet. Overflatebehandling av trapper skjer etter samme prinsipp som for gulv. Det skal imidlertid bemerkes at slitasjen på trapper vanligvis er større enn på gulv.
Beskyttelse av tregulv
For å redusere tilsmussing og skader bør det benyttes inngangspartier med jordforebyggende tiltak, for eksempel en kombinasjon av skraperist og mattearrangement, som sikrer at skitt og fuktighet fjernes fra fottøyet før man går på gulvet.
Lutbehandling
Lutbehandling er ikke en overflatebehandling, men et preparat for en overflatebehandling, for eksempel med såpe, voks eller olje. Lutbehandling forsinker den naturlige gulningen av treverket.

Det er 2 typer ferdig lut:
Bartre brennevin, som brukes på furu, gran og bekfuru.
• Hardtreslap/bøkesap, som brukes på lyse massive tregulv.
• Mørke tresorter bør ikke behandles med lut.

Det kan være risikabelt å lutbehandle laminerte parkettgulv med et slitelag av løvtre, da slitelaget kan løsne fra bærelaget (delaminere). Tregulvleverandøren bør derfor konsulteres før du velger produkt.

• Før lutbehandling skal gulvet slipes til rent treverk. Gulvet skal være rent og fritt for fett, såpe, voks eller lakkrester.
• Gulvet må være tørt før du starter lutbehandlingen.
• Luten påføres gulvet i et jevnt lag med rull, mopp, børste eller lignende. Prosedyren skal følge leverandørens anvisninger.
• Gulvet må da tørke. Tørketiden avhenger av produktet.
• Når gulvet er tørt, slip det med en sirkelsliper med poleringsputer i grønt eller blått. Gulvet støvsuges før ønsket overflatebehandling påføres.

For overflatebehandling kan brukes:
Såpe
• Voks
• Olje
Såpe-, olje- og voksbehandling omtales mer detaljert i de følgende avsnittene.

Såpebehandling
Såpe er tilgjengelig som natursåpe og som hvit lutsåpe.

Lutsåpe må ikke brukes på lakkerte gulv.

Natursåpe kan brukes på alle typer tre. Hvit lutsåpe må kun brukes på lyse treslag. Ved bruk av hvit lutsåpe må det ikke forventes at den karakteristiske hvitgrå fargen oppnås ved første påføring.
• Såpen blandes etter leverandørens anvisninger og påføres gulvet i et jevnt lag med gulvklut, mopp eller maskin. Deretter tørkes gulvet med en hardt oppvridd gulvklut.
For å oppnå best beskyttelse bør det gjennomføres minst 2 såpebehandlinger før gulvet tas i bruk. På harde tresorter skal det brukes minimum vann ved såping.
Resultatkrav: Mettet, jevn overflate uten overlapp, med hvitgrå silkematt glans. Overflaten må ikke være ru.

Oljebehandling
Upigmentert og hvitpigmentert tregulvolje er tilgjengelig. Olje med voks er også tilgjengelig. Det skilles mellom herdende og ikke-herdende olje, som hver har ulike egenskaper og krav til vedlikeholdsintensitet. UV-behandlede tregulv er også tilgjengelig, d.v.s. gulv som leveres fra fabrikk med en ferdig oljebehandling, som ikke krever ytterligere behandling, men kan tas i bruk umiddelbart etter legging. I prinsippet kan alle treslag behandles med olje. Leverandøren bør imidlertid alltid konsulteres ved valg av produkt. Ved bruk av olje skal fremgangsmåten følge leverandørens anvisninger, da det kan være stor forskjell på arbeidsmetodene.

En typisk tilnærming er imidlertid følgende:
Først slipes gulvet til rent treverk.
• Gulvet finslipes deretter med mesh 120 og støvsuges grundig.
• Oljen påføres umiddelbart etterpå i et tynt jevnt lag med vattpinner med ullstoff, gummiskrape (syrefast) eller rulle i treets lengderetning.
• Forbruk og påføring avhenger av tresort og gulvets tilstand, jf. leverandørens anvisninger.

Herdende olje
Olje påføres til treet er mettet på overflaten. Overflødig olje fjernes med bomullskluter på polermaskin eller manuelt innen den tiden spesifisert av leverandøren (ca. 20-30 min.), ellers kan det komme blanke skjold fra tørket olje.
• Etter oljing poleres gulvet med en sirkelsliper med poleringsputer og olje etter leverandørens anvisninger.
• Tørk til slutt gulvet med en lofri bomullsklut til overflaten fremstår med en silkematt glans.
• Etter angitt tørketid kan gulvet brukes. Tørketiden vil fremgå av leverandørens anvisninger.

Resultatkrav: Da oljing er en impregnering, bør gulvet fremstå med en jevn mettet overflate, uten overlapp og med jevn glans. Det må ikke være overflatefilm av tørket olje. Oljen skal være i treverket og ikke på treet. Ved oljering av nylagte gulv og gulv som er slipt rene, vil det som regel være nødvendig å gjenta ovennevnte prosesser flere ganger for å oppnå en mettet og jevn overflate. Den første oljen anbefales å gjøres med en basisolje, de påfølgende med en vedlikeholdsolje. I hver prosess bør nøyaktig den mengden olje som gulvet kan absorbere/absorbere påføres og overflødig olje fjernes.

Antall oljeninger bør inngå som en del av avtalegrunnlaget. Hvis ikke annet er avtalt, inkluderer en oljering av et nylagt gulv, eller et gulv som er slipt rent, en grunnoljing og en vedlikeholdsoljing.

Ikke-herdende olje
• Olje påføres til treet er mettet på overflaten. Etter ca. Etter 1 time fordeles oljen igjen og mer olje påføres de absorberende områdene.
• Etter ca. Etter 24 timer poleres gulvet med gule eller hvite poleringsputer på en sirkelsliper og etterpoleres med tørre gulvkluter.
• Poler til slutt med kreppapir på polermaskin ev med varme.
Etter angitt tørketid kan gulvet brukes. Tørketiden fremgår av leverandørens anvisninger. Ikke-herdende olje bør ikke brukes på tregulv uten fjær og not, som ligger på asfaltunderlag, da dette kan gi misfarging i treverket. Videre anbefales ikke bruk av ikke-herdende olje på laminatparketten med mindre tregulvleverandøren har godkjent dette.

Resultatkrav: Da oljing er en impregnering, bør gulvet fremstå med en jevn mettet overflate, uten overlapp og med jevn glans.

UV-herdende olje
• UV-herdende olje brukes utelukkende til fabrikkolje. Oljingen utføres ved å rulle oljen på treverket i en mekanisk prosess, hvoretter oljelaget bestråles med UV-lys. På grunn av oljens spesielle sammensetning skjer herding med UV-lys i løpet av få sekunder.
• UV-oljede tregulv krever vanligvis ingen etterbehandling. Gulvet kan brukes umiddelbart etter legging, men etter bruk skal gulvet vedlikeholdes fortløpende i henhold til tregulvleverandørens anvisninger. Ved polering av gulvflater skal det kun brukes myke bomullskluter. Bruk av slipenett og grove poleringsputer anbefales ikke.

Dersom gulvet blir skadet under legging, skal reparasjoner kun utføres i henhold til tregulvleverandørens anvisninger. Intervallet for vedlikehold med pleieolje avhenger av gulvets brukssted og trafikkintensitet. Det er imidlertid viktig at oljen ikke slites gjennom, fordi det er vanskelig å oppnå en tilfredsstillende jevn overflate ved utbedring av slitte områder. Sterkt belastede områder i boliger, for eksempel kjøkken, korridorer og lignende. kan kreve vedlikeholdsolje flere ganger i året, mens det kan gå år før områder med mindre trafikk, som soverom og oppholdsrom, krever oljevedlikehold. I offentlige miljøer, for eksempel kafeer, butikker og lignende. på steder hvor det brukes utendørs fottøy kan det være nødvendig å påføre pleieolje på gulvet flere ganger i uken. Det anbefales derfor at det utarbeides spesifikke pleieanvisninger for disse områdene. Å reparere skadede gulvflater kan være vanskelig og bør kun gjøres i henhold til tregulvleverandørens anvisninger. For sterkt skadede overflater kan det være nødvendig å slipe gulvet til rent treverk og deretter gjennomføre en tradisjonell oljebehandling.
Voksbehandling
Voks for overflatebehandling er tilgjengelig for både ubehandlet og lutbehandlet tregulv. Både upigmentert og hvitpigmentert voks er tilgjengelig for tregulv. Hvite gulvflater er ømfintlige og krever derfor hyppig vedlikehold. Voksleverandøren bør derfor konsulteres dersom denne type overflatebehandling ønskes.
Nyslipte gulv
Gulvet skal slipes til rent treverk og være fritt for voks, fett, lakk og lignende.
• Gulvet støvsuges grundig for rester av slipestøv og andre urenheter.
• Voksen påføres med filtrull i et jevnt lag. En børste brukes langs kanter og andre vanskelig tilgjengelige steder. Prosedyren skal følge leverandørens anvisninger.
• Etter 6-8 timer poleres gulvet med poleringsmaskin eller manuelt.
Etter angitt tørketid kan gulvet brukes. Tørketiden fremgår av leverandørens anvisninger.
Lutbehandlede gulv
Gulvet rengjøres grundig for såpefilm og støvsuges til overflaten er helt fri for støv og skitt.
• Voksen påføres som beskrevet under nyslipte gulv.

Resultatkrav: Mettet, jevn overflate uten overlapp og med silkematt glans. Overflaten må ikke være ru.

Fernisering
• Fernisering er en overflatebehandling som danner en film på noen hundredeler av en mm tykk på overflaten av treet. Lakken kan bidra til å fremheve/bevare treets naturlige farger.
• Lakkerte gulv kan vanligvis brukes over lengre tid før det er nødvendig å behandle på nytt. I boliger vil levetiden ofte være flere år.
• Lakk er motstandsdyktig mot de vanligste husholdningskjemikaliene og finnes i ulike kvaliteter for bruk i både hjem og rom med større belastning.

Det finnes ulike typer 1- og 2-komponent, vannbasert og løsemiddelbasert lakk på markedet. Malingene består oftest av et system hvor det først påføres et grunnstrøk og deretter avsluttes med et toppstrøk.

Nye ubehandlede tregulv og tregulv som er slipt til rent tre bør grunnes for å redusere risikoen for sidebinding/liming. Det anbefales å kontakte malingsleverandøren, som kan anbefale produkter for grunnlakk som hindrer sidebinding. Det anbefales ikke å bruke vannbasert lakk på tregulv laget av lønn som er slipt til rent tre. Lønn kan inneholde sukkerkrystaller, som når de utsettes for vann kan gi rødbrune flekker på overflaten av treet.

Ved valg av lakk er det viktig å vurdere hvor mye slitasje som forventes i det aktuelle området. Det finnes spesiallakker for områder som er utsatt for mye slitasje. Tidligere var det nødvendig å bruke isocyanatlakk, men i dag produseres vannbaserte lakker med tilsvarende slitestyrke.

De fleste lakker kan brukes både til nye gulv og til omlakkering. Syreherdende lakk kan imidlertid ikke brukes til overlakkering av vannbasert lakk. Lakkleverandøren bør alltid konsulteres.

Nyslipte gulv
Gulvet skal slipes til rent treverk og være fritt for voks, fett, lakk og lignende.
• Gulvet støvsuges grundig for rester av slipestøv og andre urenheter.
• Primer påføres gulvet i et jevnt lag med rull eller børste. Prosedyren skal følge leverandørens anvisninger.
• Etter grunnmaling eller første toppstrøk (avhengig av leverandørens anvisninger), mellomsliping med fint sandpapir eller slipenett. Deretter støvsuges gulvet grundig.
• Til slutt påføres toppstrøk.
Forbruk og tørketid i henhold til lakkleverandørens anvisninger.

Resultatkrav: Mettet jevn overflate uten overlapp og med jevn glans.

Lakkerte gulv - etterlakkering
Gulvet støvsuges grundig og vaskes for såperester, smuss mm.
• Gulvflaten mellomslipes deretter med fint sandpapir eller slipenettet.
• Ved etterlakkering av nye fabrikklakkerte plater skal det alltid utføres ekstra grundig mellomsliping (matting av lakkoverflaten). Det må også sikres at lakken som brukes er kompatibel med fabrikklakken.
• Gulvet støvsuges grundig og tørkes av med en fuktig, hardt oppvridd klut.
• Topcoat påføres gulvet i et jevnt lag med rull eller børste. Prosedyren skal følge leverandørens anvisninger.
Ett eller to lag toppstrøk påføres med tørketid og mellomsliping mellom hvert strøk.

Forbruk og tørketid i henhold til lakkleverandørens anvisninger.

Resultatkrav: Mettet jevn overflate uten overlapp og med jevn glans.