Topsælgere

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

Tekstiler er opprinnelig en betegnelse på produkter som er produsert ved en veve- eller tufteprosess.

Alternativt kan du se våre innlegg om andre gulvbelegg som laminatgulv , flislagte gulv eller tregulv .

1.2.0.1 Innledning
1.2.0.2 CE-merking
1.2.0.3 Produksjon av tekstilgulvbelegg
1.2.0.4 Klassifisering
1.2.0.5 Krav til utførelsessted, prøving og klassifisering
1.2.0.6 Forventninger til tekstilgulvbelegg

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

1.2.0.1 Innledning
Tekstiler er opprinnelig en betegnelse på produkter som er produsert ved en veve- eller tufteprosess. Tekstiler har en rekke gode egenskaper som gjør dem egnet til gulvbelegg. I dagligtale kalles tekstilgulvbelegg ganske enkelt for tepper . De kan lages av flere ulike materialtyper som ull og nylon og i ulike konstruksjoner.

Tekstilgulvbelegg kan deles inn i følgende hovedkategorier i henhold til DS/EN 1307:
• Tepper med luv (tuftet og vevd)
• Tepper uten luv (flatvevd)
• Flat nålefilt
• Nålefilt med haug
De produseres ved forskjellige metoder. Metodene tufting og veving er de mest utbredte metodene. Ved å kombinere produksjonsmetoder, baksidetyper og tilleggsmaterialer (hjelpematerialer) til garnene kan man "tilpasse" teppene og for eksempel gjøre dem antistatiske og forbedre deres branntekniske egenskaper.

Kapittelet inneholder:
• Introduksjon
• CE-merking av tekstilgulvbelegg
• Produksjon av tekstilgulvbelegg
• Valg av teppetype
• Bruksklasser
• Betydningen av farger og mønstre for utseendet til teppene
• Krav til utførelsessted
• Testing og klassifisering
• Oversikt over klassifiserte tekstilgulvbelegg
• Vedlegg - Grunnlag for klassifisering
Avsnittet omhandler tekstilgulvbelegg, som definert i standarden ISO 2424. Klassifiseringen av tekstilgulvbelegg er basert på DS/EN 1307.

Gulvbelegg for private hjem faller utenfor beskrivelsene i Gulvfakta. Derfor er kun klassifiseringen av tepper for kontraktsmarkedet (næring) omtalt i det følgende. I seksjonene kan du f.eks. les om hvilke hensyn som bør gjøres før du bestemmer deg for bruk av tekstilgulvbelegg. Senere i avsnittet beskrives hvilke tekniske krav som må dokumenteres for å få et belegg registrert som et klassifisert tekstilgulvbelegg i Gulvbransjen.


1.2.0.2 CE-merking
Tekstilgulvbelegg skal være CE-merket. Den harmoniserte standarden DS/EN 14041, som er grunnlaget for CE-merkingen, gjelder for produksjon og bruk i Europa.
Det er produsenten eller forhandleren som markedsfører produktet som er ansvarlig for CE-merkingen.

Egenskapene som omfattes av standarden fremgår av vedlegg ZA i DS/EN 14041:
• Reaksjon ved brann
• Innhold av pentaklorfenol (PCP).
• Frigjøring av formaldehyd
• Vanntetthet
• Sklisikkerhet
• Antistatiske egenskaper
• Termisk ledningsevne
• Holdbarhet for reaksjon på brann
CE-merking er ikke et kvalitetsmerke, men er en harmonisert standard som fungerer som gulvets pass innenfor EU.

CE-merket kan trykkes på rullens emballasje eller en etikett klistret på emballasjen.

Figur 1 viser eksempler på hvordan CE-merkene kan utformes. Figur 2 viser eksempler på piktogrammer som kan inkluderes i merkingen.

Fig. 1

Figur 1. Eksempel på CE-merking av tekstilgulvbelegg. Eksempelet gjelder tekstilgulvbelegg under system 1 i henhold til standardens vedlegg ZA.

Fig. 2

Figur 2. Eksempel på CE-merking som vil fremkomme i teknisk datablad for et tekstilgulvbelegg.

1.2.0.3 Produksjon av tekstilgulvbelegg
Tekstilgulvbelegg produseres hovedsakelig ved enten tufting eller veving, med tufting som den mest utbredte produksjonsmetoden. Når du lager tuftede tepper, sys garnet til et bærestoff ved hjelp av en tuftemaskin. For å styrke forankringen av luvgarnet i bærestoffet, forsynes tepper med et limbelegg, hvorpå det legges en bakside, som typisk er lateks, et syntetisk stoff, filt, PVC eller bitumen.

Ved produksjon av vevde tepper foregår prosessen ved at pelegarnet sammenveves med langsgående garn (kalt renningsgarn) og tverrgående garn (kalt veftgarn). Garnet består av fibre som kan være laget av ull, polyamid (nylon), polyester, akryl eller polypropylen. Det brukes også garn der ull og polyamid blandes i forholdet 80/20.

Fig. 3. Konstruksjon av tuftet teppe

Fig. 4. Konstruksjon av vevd teppe

Teknisk informasjon - generelt
Tekstilgulvbelegg finnes i ulike varianter, som hver er tilgjengelig i mange farger og mønstre. Tekstilgulvbelegg produseres primært som banevarer, men finnes også som teppefliser . Mange opplever at tekstilgulvbelegg gir god gangkomfort og at de har gode akustiske egenskaper (lydreduksjon). I tillegg har de en overflatestruktur som gjør at støvpartikler fanges opp og holdes tilbake. Egenskapene avhenger av type/struktur og materialer som brukes.
Utvalg av tekstilgulvbelegg
En beslutning om hvilket teppe som skal brukes i en konkret situasjon bør tas på bakgrunn av en vurdering av teppets egenskaper. Når du velger teppebelegg, bør du i det minste ta hensyn til følgende:
• Trafikkintensitet, spesielt ved bruk av stoler med hjul
• Myndighetskrav til brannegenskaper
• Elektrostatisk personlig lading
• Vedlikehold
• Farge og mønster

1.2.0.4 Klassifisering
DS/EN 1307, som er en harmonisert europeisk standard, brukes til å dokumentere ytelsesegenskapene til tepper.

Standarden klassifiserer tepper i 3 klasser i forhold til trafikkintensiteten:

Tabell 1. Europeiske symboler for bruksklasser

Tabell 2. Veiledning. sammenheng mellom bruksklasser og romtyper

Ved valg av teppebelegg bør det vurderes om andre egenskaper, som ikke inngår i klassifiseringen, er viktige og avgjørende for valg av teppebelegg. Følgende bør vurderes:
• Reduksjon av fottrinnlyd
• Akustisk demping
• Egnet for bruk i rom med sensitivt elektronisk utstyr
• Egnethet for områder hvor transportkjøretøy brukes
• Varmeoverføringsmotstand
• Egnet for bruk i rom med gulvvarme
• Dampdiffusjonsmotstand
Ved prosjektering må det påses at kombinasjonen av undergulv, lim og teppebelegg passer sammen.

Betydningen av farger og mønstre for utseendet til teppene
Farger og mønstre er av avgjørende betydning for oppfatningen av teppets utseende og rengjøring, for eksempel oppleves tilsmussing verre på et lyst, ensfarget teppe enn på et mønstret teppe med mørke farger.


1.2.0.5 Krav til utførelsessted, prøving og klassifisering

Det er viktig at tekstilgulvbelegg og ev kalk akklimatiseres før påføring. Materialene skal derfor plasseres i rommet minst én dag før arbeidsstart. Skal teppet festes helt til undergulvet, må temperaturen i luft og undergulv være 17 - 25 °C og luftfuktigheten 30 - 75 % RF. Les mer om kravspesifikasjoner for gulvlim.
Dersom teppet skal limes direkte på støpte dekker, må betongens porefuktighet (restfuktighet) ikke være mer enn 90 % RF. Følg alltid leverandørens anvisninger.
Les mer om fukttekniske krav og fuktmåling.
Undergulvet skal ha samme planhet som det ferdige gulvet krever, normalt ± 2 mm på 2 m rett stokk.
Det må ikke være sterk trekk eller sterkt sollys når teppet legges.
Forhold i forbindelse med legging og bruk
Teppebaner skal alltid ligge i samme retning i rommet og baner fra samme produksjonsparti skal brukes. Det er viktig at banene legges ut i rekkefølgen til rullenummer innenfor samme parti. Hvis en rull deles på langs er det viktig at eggekanten legges mot eggekanten for å unngå farge- og teksturforskjeller i skjøtene. Som hovedregel legges sporene med skjøtene vinkelrett på den mest lysgivende vindusveggen.
For mønstrede tepper er det viktig at de kontrolleres for mønstertilpasning før legging.
Fuger skal utføres ved ren skjæring av kanter og med mønstertilpasning ved mønstrede tepper. Leverandørens anvisninger om utførelse av tillegg og skjæringer skal følges. Samlinger bør så langt som mulig unngås på de mest utsatte stedene, for eksempel ved døråpninger, inngangspartier og under kontorstoler med hjul. Skjøter skal ikke utføres på tvers av produksjonsretningen til teppet. Møbler, inventar etc. må ikke legges på teppet før limet er herdet. Ved legging av teppe på trapper bør du alltid avslutte med trappeforkant.
Leggemetoder
Det finnes mange forskjellige metoder for teppelegging. Det er derfor viktig å vurdere hvilken metode som passer best til oppgaven.
• Full fiksering - tepper festes i hele gulvhellingen
• Våtliming - teppet legges i et vått dispersjonslim lagt ut med en tannsparkel
• Glideliming - tepper legges i et vått dispersjonslim lagt ut med en tannsparkel på et skliprimet gulv
• Våtfiksering - teppet legges i et vått festelim lagt ut med rull. Bør kun brukes på sparklet undergulv
• Limliming/feste - teppet monteres på fingertørt lim påført med rull. Bør kun brukes på sparklet undergulv
• Tørrfiksering - teppet er montert på en fast base av tape med full overflate
• Løs legging - teppet er løst lagt men festet med tape eller lim i endene og/eller på sidene
• På gripelister - teppet strekkes på gripelister med filtunderlag

Ryggtyper og anbefalte metoder
++: Anbefalt
+: Kan brukes
0: Ikke mulig/aktuelt

1) Belegg større enn 25 m² skal alltid festes helt.
Tepper på gripelister krever vevd bakside og brukes kun sjelden i Danmark. Metoden er derfor ikke omtalt nærmere i Gulvfakta.

Dekke
For å unngå skader på teppet, bør det ferdige gulvet dekkes med materialer som beskytter mot etterfølgende belastning inntil igangkjøring finner sted. Det skal kun brukes diffusjonsåpne materialer og ikke tett plast eller "melkekartong". Gangveier og andre belastede eller utsatte områder bør dekkes med harde trefiberplater, som teipes i skjøtene.
Rengjøring
De fremtidige brukerne må informeres om riktig rengjøring, da feilrengjøring kan forårsake skader på teppet.
Støvsuging brukes til daglig rengjøring.
Leverandørens anvisninger om rengjøring skal følges.
Klassifisering
Tepper med luv er klassifisert etter DS/EN 1307. De viktigste egenskapene finnes i tabell 3 - grunnkrav, tabell 19 - funksjonskrav og vedlegg A - Teppefliser spesifikke krav
Endring i utseende
Teppene er testet i henhold til ISO 10361-standarden.
En teppeprøve plasseres på innsiden av en roterende trommel (Vettermann), hvor en gående belastning simuleres ved hjelp av en stålkule. Prøvestykket vurderes etter kort- og langtidstesting. Testelementene er vurdert i henhold til DS/EN ISO 9405.
Egnet for bruk med kontorstoler med hjul
Teppene er testet i henhold til DS/EN 985, som simulerer langtidseffektene til en kontorstol med hjul. Tre hjul plassert i en sirkel roterer rundt en akse i midten av sirkelen. Hjulene er belastet med 90 kg. Prøvestykket vurderes etter kort- og langtidstesting. Testelementene er vurdert i henhold til DS/EN ISO 9405.
Kantstyrke
Teppene er testet i henhold til DS/EN 1814. En teppeprøve plasseres på innsiden av en roterende trommel (Vettermann), hvor en gående belastning simuleres ved hjelp av en stålkule. Prøvestykkene er forsynt med et skråsnitt på langs slik at kantene påvirkes av stålkulen.
Teppemontasjen er vurdert i henhold til vedlegg D i DS/EN 1307.
Letthet
I testen etter DS/EN ISO 105-B02 bestemmes fargeendringen som følge av eksponering for lys ved innendørs bruk. Teppeprøven er belyst sammen med 8 referansestoffer.
Teppeprøven vurderes ved sammenligning med et referansestoff. Resultatet gis som karakter mellom 1 og 8, hvor 8 er best.
Gnimotstand
Testing utføres i henhold til DS/EN ISO 105-X12, hvor fargeoverføring bestemmes på et stykke hvit bomull i både tørre og våte forhold. Forurensningen bestemmes ved hjelp av en gråskala (DS/EN ISO 105-A03). Resultatet gis som karakter mellom 1 og 5, der 5 er best.
Vann motstand
Testing utføres i henhold til DS/EN ISO 105-E01, hvor fargeendring og forurensning på grunn av vanneksponering bestemmes. Et stykke multifiberstoff legges oppå teppeprøven og "smørbrødet" dynkes med vann og tørkes deretter. Etter tørking sammenlignes teppeprøven med originalprøven og fargeendringen bestemmes ved hjelp av en gråskala (DS/EN ISO 105-A02).
Likeledes bestemmes forurensning på multifiber ved hjelp av en gråskala (DS/EN ISO 105-A03).
Resultatet gis som karakter mellom 1 og 5, der 5 er best.
Fiberretensjon
På tepper med luv utføres testing av fiberretensjon i henhold til DS/EN ISO 12951 ved bruk av Lisson-maskinen, hvor et roterende hjul med påmonterte gummisåler gir en sliteeffekt på teppet.
Ved løkketepper vurderes lappheten ved sammenligning med et referansebilde.
For tepper med kuttet luv bestemmes massetapet.
Pilling
På tepper uten luv utføres pilling-tendenstesten i henhold til DS/EN ISO 12951-testing ved bruk av Lisson-maskinen, hvor et roterende hjul med påmonterte gummisåler utøver en sliteeffekt på teppet.
Prøven sammenlignes med en referanseskala (fotoskala).
Dimensjonsstabilitet
Dimensjonsstabiliteten til gulvprodukter er testet i henhold til ISO 2551, mens dimensjonsstabiliteten til teppefliser er testet i henhold til DS/EN 986.
Med begge metodene utsettes teppet for varierende forhold når det gjelder temperatur og fuktighet. Deretter bestemmes dimensjonsendringene (under disse ekstreme forholdene).
Elektrostatisk personlig lading
Testing utføres i henhold til ISO 6356, som bestemmer den elektrostatiske personladningen når en person med standardisert fottøy går på et gulvbelegg.
Når testresultatet ved 25 % RF er mindre enn 2 kV, vil få personer oppleve sjokkubehag.
Begrepet permanent antistatisk betyr at de elektrostatiske egenskapene styres av ledende permanente antistatiske fibre.
Brannegenskaper
Testing av teppers brannegenskaper utføres i henhold til DS/EN ISO 9239-1 og klassifisert i henhold til DS/EN 13501-1.
Tepper som benyttes i rømningsveier og andre områder med krav til brann- og røykutvikling skal i Danmark ha dokumentasjon for å minst oppfylle europeisk brannklasse Dfl-s1 (klasse G gulvbelegg).
Dfl = klasse for flammespredning.s1 = klasse for røykutvikling.


1.2.0.6 Forventninger til tekstilgulvbelegg
Vår opplevelse av et produkt er i svært stor grad styrt av forventningene vi har til det.
Gulvbransjen har utarbeidet en brosjyre som tar for seg de forventningene du som forbruker med rette kan ha til gulv med tekstilgulvbelegg.
Les eller last ned forventningsheftet om tekstilgulvbelegg.