Topsælgere

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

Valg af gulvbelægning bestemmes ofte af indkøbspris og belægningens levetid. Et ofte overset - men lige så vigtigt forhold - er udgifterne til belægningens rengøring.

5.2.0.1 Introduktion
5.2.0.2 Planlægning af gulvrengøring
5.2.0.3 Måttesystemer
5.2.0.4 Rengøring af tekstile belægninger
5.2.0.5 Rengøring af elastiske gulvbelægninger
5.2.0.6 Rengøring af trægulve
5.2.0.7 Rengøring af laminatgulve
5.2.0.8 Rengøring af hærdeplastgulve
5.2.0.9 Rengøring af asfaltgulve

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

5.2.0.1 Introduktion
Denne kapitel omfatter:
• Indledning
• Planlægning af gulvrengøring
• Rengøring af tekstilbelægninger
Rengøring af elastiske gulvbelægninger:
• Linoleumsgulve
• Korklinoleumsgulve
• Korkgulve
• Vinylgulve
• Gummigulve
Rengøring af trægulve:
• Oliebehandlede trægulve
• Lakerede trægulve
• Ludbehandlede trægulve
• Rengøring af laminatgulve
• Rengøring af asfaltgulve med blank overflade
• Rengøring af hærdeplastgulve
• Rengøring af øvrige fugefrigulve
I denne sektion beskrives valg af gulvbelægning set alene udfra et rengørings synspunkt.

Mange gulvbelægningsbeskrivelser afsluttes med en bemærkning om, at gulventreprenøren skal aflevere en rengørings- og vedligeholdsvejledning til bygherren. Rengøring og vedligehold bør imidlertid være afklaret i allerede i projekteringsfasen. Eksempelvis kan der indenfor levmedsmiddelbranchen være behov for at rengøre gulvene med hedvandspuling (af hygiegnemæssige årsger). Ligesom man kender det fra rengøring af træterrasser, så er det langt fra alle gulvbelægninger der kan tåle denne form for rengøring. Rengøring bør derfor overvejes allerede ved valget af gulv og det bør være den projekterende, der udarbejder rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger fx ved henvisning til denne sektion i Gulvbranchens Gulvfakta eller belægningsleverandørens aktuelle rengøringsvejledning. Ved henvisning til Gulvbranchens Gulvfakta, skal relevante linkadresser være angivet. Afhængig af økonomi, gulvets brug, belastning, personale og de til rådighed værende rengøringsmaskiner, er rengøringsmetoderne mangfoldige. Gulvbranchen har valgt at lægge belægningsleverandørernes rengøringsanvisninger til grund for rådgivningen i dette kapitel. Derfor er rengøring af hver enkel belægningstype beskrevet hver for sig. For at praktisere rengøring, findes en række plejemidler og rengøringsmaskiner. Uddannelsesinstitutionerne, der uddanner rengøringspersonale, må påtage sig at finde frem til de bedst egnede rengøringsmidler og -maskiner. I denne sektion vil der også blive redegjort for alternative rengørings- og behandlingsmetoder. Driftøkonomisk er det optimale valg af gulvbelægning og rengørings- og vedligeholdelsesmetoder af stor betydning. Gulvbranchen har udviklet et værktøj til beregning af gulvets total økonomi, efter vugge til grav princippet. Værktøjet forefindes på Gulvbranchens hjemmeside, benyt evt. dette link.


5.2.0.2 Planlægning af gulvrengøring
Ved fastlæggelse af rengøringsproceduren for et gulv, er nedenstående faktorer vigtige at overveje:
1. hygiegnekrav
2. gulvbelægningsmaterialet
3. smudstyper
og på baggrund af disse fastlægges
1. rengørings- og vedligeholdelsesmetoder og frekvenser
2. rengørings- og plejemidler
3. brug af maskiner samt redskaber.

Hygiegnekrav
Indenfor sundhedsvæsnet, medicinalinduistrien, levnedsmiddelindustrien inklusive storkøkkener stilles der ofte meget specifikke og høje krav til hygiegnestandarden, med afledede krav til rengøringsmetoder og materialevalg til følge.
Gulvbelægningsmateriale
Udtrykket "gulvbelægningsmateriale" forstås her som alt, der kan blive påvirket af den kommende rengøringsoperation, fx belægningstype, materialetype og overfladebehandling. Mulighederne for rengøring afhænger i høj grad af belægningen, især af om der er tale om en tekstil belægning eller ej. Desuden spiller materialet en stor rolle fx for resistensen mod kemikalier, herunder rengøringsmidler - og statisk elektricitet. Også overfladebehandling, der påføres under brug, spiller ind, fx om der anvendes polish eller ej. Belægningsoverfladen kan fra fabrik være behandlet på forskellig måde. Linoleum kan være behandlet med en selvblankende emulsion, og vinyl kan have en overflade af polyuretan.
Smudstyper
Gulvbelægningen og smudspåvirkning skal være forenelige - dvs., at den type smuds, der forventes, ikke må beskadige gulvbelægningen. Som eksempel på "ikke forenelig" kan nævnes, at smuds i form af partikler kan forårsage stort slid på nogle gulvbelægninger, og at spild af farvestoffer i fx kopirum kan medføre blivende pletter på gulvet.
Rengøringsmiddel/plejemiddel
Det påtænkte rengøringsmiddel skal være virksomt overfor de aktuelle smudstyper, og samtidigt må det ikke skade gulvbelægningen. Eksempelvis er et kraftigt alkalisk middel virksomt overfor mange fedtstoffer, men samtidig kan det virke ødelæggende på gulvbelægningsoverfladen.
Rengøringsmaskiner og -redskaber
De maskiner og redskaber, der er til rådighed for gulvrengøring må ikke skade gulvets overflade fx ved hård mekanisk påvirkning. Et andet eksempel er, at brandfarlige opløsningsmidler ikke kan anvendes i elektriske rengøringsmaskiner som følge af faren for antændelse. Midler, der angriber pakninger/slanger, kan ikke anvendes i rengøringsmaskiner, da det medfører risiko for utætheder med deraf følgende udsivning af midlet på gulvet. Egnede midler, metoder og maskiner/redskaber er omtalt under de enkelte gulvbelægningsprodukter.


5.2.0.3 Måttesystemer
Måttesystemer er smudsforebyggende foranstaltninger.
For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af effetive måttesystemer ved indgangspartier o.lign. Således at udefra kommende smuds fjernes før det når ind på den egentlige gulvbelægning. De mest effektive måttesystemer er udført som en kombination af skraberiste og "smudsmåtter". For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der gås mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra gulvet.


5.2.0.4 Rengøring af tekstile belægninger

Valg af rengøringsmetode skal afstemmes med den konkrete tæppetype og i overensstemmelse med anbefalingerne fra tæppeleverandøren. Det er vigtigt at kende materialerne i tæppet og i nogle tilfælde i tæppets underlag, når der skal vælges rengøringsmetode. Desuden er det vigtigt at få klarlagt, om formålet med rengøringen primært er hygiejne, udseende og/eller holdbarhed.

Tæpper vedligeholdes på følgende måder:
Støvsugning:
Fjerner løse smudspartikler og støv
Rengøring: Fjerner fastsiddende smuds
Pletfjerning: Fjerner pletter i begrænsede områder

Støvsugning
Støvsugning er den mest benyttede metode til at fjerne støv og løst smuds. En støvsuger effektivitet er ikke kun et spørgsmål om sugeevne, men i lige så høj grad et spørgsmål om mundstykkets udformning i forhold til tæppetypen. En effektiv støvsugning kan opnås med et mundstykke med roterende børster. Enkelte tæppetyper med uld/naturfibre må ikke støvsuges med børstemundstykke. Her anbefales i stedet et glat mundstykke. Eventuel overskudsluv fra nye tæpper fjernes løbende med glat mundstykke.
Rengøring
Fjernelse af fastsiddende smuds kan ske med følgende rengøringsmetoder:
Tørrengøring
Rengøring med tørrensemiddel har den fordel, at man kan gå på tæppet, mens rengøringen er i gang.
Vådrengøring
Den mest udbredte metode er ekstraktionsmetoden. Den udføres maskinelt ved at tilføre renseopløsning til tæppet med efterfølgende skylning og opsugning med rent vand. I visse tilfælde kan maskiner kombinere ekstraktionsmetoden med mekanisk bearbejdning af tæppeoverfladen for mere effektiv fjernelse af snavs.
Pletfjerning
Hurtig reaktion over for pletter øger muligheden for et godt resultat. Bearbejd altid pletten fra yderkanten og ind mod midten. De fleste pletter kan fjernes med vand, men i visse tilfælde vil det være nødvendigt at anvende et godkendt pletfjerningsmiddel til tæpper.
Forebyggende foranstaltninger
For at reducere påvirkningen af snavs kan der allerede i projekteringsfasen planlægges en effektiv måttezone for at stoppe indslæbning af snavs. Det kan være snavs fra udendørs arealer, mellem køkken og restaurant, mellem fabrik og kontorer samt i elevatorer. Det vil skåne tæppebelægningen og reducere vedligeholdelsesomkostningerne. Måttezonen fra udendørsarealer bør starte med en skrabemåtte for i første omgang at stoppe indslæbning af grove partikler. Herefter vil en smudsmåtte tilbageholde fugt og mindre partikler. Den mest effektive måttezone bør have en længde på mindst 5 meter. Støvsug måtterne dagligt med roterende børstemundstykke og sørg for at disse rengøres med jævne mellemrum for, at opretholde maksimal opsugning af fugt og snavs.
Rengøringsprogram for tæpper
Ved gennemgang af tæppearealerne udarbejdes en rengøringsplan, hvor behov og intervaller for indsatsen fastlægges. Behovet for rengøring af tæpperne afhænger af, hvor meget trafik der er på tæppet. Trafikken kan opdeles i 3 grupper, og ud fra disse kan der laves et vejledende forslag til rengøringsprogram.

Dette rengøringsprogram er tænkt som vejledende. Såfremt særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, må rengøringsprogrammet tillpasses.


5.2.0.5 Rengøring af elastiske gulvbelægninger
Smudsforebyggende foranstaltninger
For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger. Især må det anbefales, at der etableres gode indgangspartier, hvor smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og "smudsmåtter". For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der gås mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra halvhårde gulvbelægninger.
Elektrisk ledende belægninger
Gulvbelægninger med elektrisk ledende egenskaber må ikke rengøres med rengørings- eller plejemidler, der hindrer eller ændrer afledningen fra gulvoverfladen.

Metoder, maskiner og udstyr
Metoder til rengøring af halvhårde gulvbelægninger kan opdeles således:
• Støvfjernelse, som har til formål at fjerne støv og alle løse smudspartikler,
• Mellemrengøring, som tilsigter at fjerne fastsiddende, overfladisk smuds,
• Grundrengøring, som tilsigter at fjerne al smuds, samt eventuelt tillige beskyttelseslag, fx i form af polish,
• Påføring af polish som har til formål at etablere en beskyttende overfladefilm.
Let rengøring (støvsugning)
Støvsugning er effektiv til at fjerne støv og mindre, løse smudspartikler. Støvsugere findes i et rigt udvalg, spændende over en skala fra små husholdningsstøvsugere til industristøvsugere. Kun i enkelte, fortrinsvis større kontorbygninger, er der installeret centrale støvsugningsanlæg i kælderen, hvorfra der føres rør til alle etager med et passende antal tilslutninger. Herved kan støvsugning foretages uden at medbringe støvsuger.
Mopning
Rigtigt udført med den rette type mop, er metoden tilfredsstillende til rengøring såvel i hygiejnisk som i økonomisk henseende. Arbejde med mop på ru eller ujævne overflader er uhensigtsmæssigt.

Der findes 3 hovedtyper af mopper:
1. Med anlægsflade af bomuldsgarn,
2. Med anlægsflade af skumgummi/-nylon og
3. Med anlægsflade, der oplades statisk.

Førstnævnte er almindeligvis imprægneret med støvbindende midler og kan eventuelt suppleres med et stykke gaze- eller papirstof, som også er imprægneret. Sidstnævnte bruges kun i forbindelse med imprægneret gazeeller papirstof. Mopperne fås i forskellige bredder, fx 60, 90 eller 120 cm svarende til de baner, der rengøres, når moppen føres hen over gulvet. Ideelt set, skal mopningen så vidt muligt foretages i et bevægelsesmønster, så moppen ikke løftes fra gulvet i det pågældende lokale og således, at støvet samles på og ved moppens forreste kant. Der findes selvkørende mopper i form af et eldrevent køretøj, monteret med mopper af bomuldsgarntypen. Sådanne køretøjer giver høj effektivitet, men kan kun anvendes på store, frie arealer.

Let rengøring (fugtig vask)
Foretages som gulvvask med den forskel, at gulvfladen kun bearbejdes fugtigt med vredet eller presset klud hhv. mop, og ikke som ved gulvvask; vådt med efterfølgende optørring. Dersom der anvendes vaske-/plejemiddel, skal dosering være lavere end ved vask, da der er risiko for opbygning af snavset plejefilm på gulvoverfladen.
Mellemrengøring (vask)
Gulvvask er traditionelt blevet foretaget med gulvskrubbe og gulvklud. Der findes i dag andre muligheder i form af svaber med bomuldsgarner eller svamp. Svaberen/svampen kan vrides eller presses i en anordning, blot ved et tryk på et håndtag eller pedal. Derved undgår rengøringspersonalet at få hænderne i det snavsede vand og opnår bedre arbejdsstillinger. Det bedste resultat opnås ved brug af separate beholdere til rent vaskevand og snavset vaskevand.
Grundrengøring (skuring)
Grundrengøring foretages ved skuring med maskine. Den mest udbredte maskine er enkeltskivemaskinen, forsynet enten med skurebørste eller nylonrondel, beregnet til skuring. Maskinen kan være forsynet med tank til det aktuelle rengøringsmiddel. Ved aktivering af et håndgreb kan rengøringsmidlet fra tanken doseres i passende mængde ned på gulvoverfladen. På større arealer kan anvendes selvkørende skuremaskiner, som både skurer og opsuger det snavsede vand i én arbejdsoperation.
Polishbehandling
På mange gulvbelægninger kan der foretages en polishbehandling, som kan gøre gulvbelægningen mere rengøringsvenlig, give gulvbelægningen glans eller kan beskytte gulvet. Dette er især en fordel ved ældre og slidte gulvbelægninger, som er så porøse og ru, at smuds absorberes og bindes til gulvbelægningens overflade. Med forudgående grundig rengøring og efterfølgende polishbehandling, opnås en "forsegling" af overfladen (udfyldning af gulvbelægningens porer). Polish skal påføres i jævne, tynde lag i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. For visse polishtyper kan glansen forøges ved efterfølgende polering. Polering foretages med en gulvmaskine med polérrondél eller polérbørste, idet anvisningerne fra leverandøren af polérmaskinen skal følges.

Der sondres mellem 4 forskellige omdrejningshastigheder ved polering:
150 - 300 omdr./min. - Low Speed
300 - 800 omdr./min. - High Speed
800 - 1.500 omdr./min. - Super High Speed
1.500 - 3.000 omdr./min. - Ultra High Speed
Valget af omdrejningshastighed er af stor betydning for opnåelse af glans. Jo højere omdrejningshastighed, jo højere glans

PUR-Polish
Der findes en række polyuretan baserede polish produkter til at "opfriske" gamle og slidte linoleums overflader. Produkterne kan anvendes på de fleste overflader og giver et "friskt" look. Vær opmærksom på at den linolies fabriks fremstillede overflade fjernes og at linoleums producenternes garanti forsvinder

Rengøringsprogram for halvhårde gulvbelægninger
Behovet for rengøring af halvhårde gulvbelægninger er afhængig af den trafik, som belægningen udsættes for. Trafikken kan opdeles i de 3 nedenfor viste grupper, hvorefter tilhørende vejledende forslag til rengøringsprogram kan anvendes som beskrevet.

Dette rengøringsprogram er tænkt som en vejledning ved udvælgelse og bestemmelse af procedurer, der kan tilfredsstille behovet for gulvplejen. Såfremt særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, skal proceduren ændres og tilpasses.

Rengøring af linoleumsgulve
Af hensyn til rengøring anbefales det, at linoleumsbelægningen udføres med trådsmeltede samlinger med den af linoleumsproducenten anviste smeltetråd.
Inden ibrugtagning
Linoleum er fra fabrikkens side behandlet med en selvblankende emulsion, der beskytter overfladen i byggeperioden, letter den fremtidige rengøring og minimerer rengøringsomkostningerne. Den selvblankende emulsion er en integreret del af belægningen og skal derfor normalt ikke fjernes. Er belægningen blevet tilsmudset/ridset i byggeperioden, skal den opskures med en blød børste eller skurerondel tilsat rengøringsmiddel. Herefter vaskes belægningen efter linoleumsleverandørens anvisninger således, at der igen etableres en beskyttende hinde på overfladen. Såfremt der er forhold, som gør det påkrævet at fjerne den selvblankende emulsion, skal linoleumsleverandørens anvisninger følges. 
Løbende rengøring
Rengøring kan foretages ved støvsugning med børstemundstykke (for at undgå ridser i overfladen), fejning eller tørmopning, samt efterfølgende vask med lunkent vand tilsat et vaske-/plejemiddel, der efterlader en beskyttelsesfilm på overfladen. Til linoleum må ikke anvendes rengøringsmidler med en pH-værdi over 9 i brugsopløsning. Alkaliske midler (brun sæbe, soda, lud, skurepulver og lignende) må ikke anvendes, da de angriber linoleumsbelægningen.
Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, fjernes den beskyttelsesfilm, der er påført ved den løbende rengøring, med et grundrengøringsmiddel. Derefter vaskes gulvet med rent, lunkent vand. Når gulvet er helt tørt, vaskes det atter med vand tilsat vaske-/plejemiddel, eller der kan påføres en beskyttelsesfilm ved en eller to behandlinger med en emulsionsvoks. Rengøring af korklinoleumsgulve
Inden ibrugtagning
Korklinoleum leveres med en fabriksfinish uden voks. Det anbefales derfor, at overfladen inden ibrugtagning vaskes med vaske-/plejemiddel med en dosering, der højere end det, der anbefales ved den løbende rengøring.
Løbende rengøring
Rengøring kan foretages ved tørmopning, fejning eller ved støvsugning Efter behov vaskes gulvet med vaske-/ plejemiddel uden voks. Brugsopløsningen skal have en pH-værdi på 8,5 - 8,7.
Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, skures gulvet med en børste og lunkent vand tilsat grundrengøringsmiddel. Brugsopløsningen skal have en pH-værdi på 6,5 - 7,5. Der bør ikke anvendes nylonskive, da dette medfører forandring af korklinoleummets overflade. Efterfølgende vaskes med rent vand og alle rester af sæbe skal fjernes. Eventuelle mærker fra gummihæle fjernes med mineralsk terpentin eller petroleum. Til korklinoleum må ikke anvendes soda, lud, ammoniakvand, skurepulver eller andre stærkt alkaliske midler, da de angriber belægningsoverfladen. Gulvpolish må ej heller anvendes.
Rengøring af korkgulve
Den nedenfor angivne procedure omhandler korkgulve med vinylslidlag.
Inden ibrugtagning
Korkgulve kræver ingen særlig behandling før ibrugtagning. Hvis byggerengøring er påkrævet, må den tidligst foretages et døgn efter pålægning.
Løbende rengøring
Løbende rengøring foretages ved støvsugning eller mopning. Når mopning/støvsugning ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, skal der vaskes med hårdt opvredet klud (fugtig tørring). Vaskevandet skal være tilsat universalrengøringsmiddel med pH-værdi på 7-8 i brugsopløsning. Hvis der anvendes maskinel rengøring, skal der anvendes maskine, der rengør og opsuger vaskevandet i én arbejdsgang.
Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, foretages afvaskning med hårdt opvredet klud med efterfølgende aftørring. Der anvendes universalt grundrengøringsmiddel, med pH-værdi på 7 - 8 i brugsopløsning. Hvis der anvendes maskinel rengøring, skal der anvendes rondel med fine, bløde børster. Vaskevandet skal suges op i samme arbejdsgang. Mængden af vand skal minimeres, og gulvet skal aftørres omhyggeligt efter vask. Er overfladen mat, kan den behandles med polish. Der skal anvendes en polish, der lader sig fjerne uden specielle midler.
Pletaftagning
Pletter forårsaget af gummihæle kan fjernes med terpentin eller petroleum. Der må ikke anvendes acetone eller andre opløsningsmidler. Eventuelle limpletter kan fjernes med sprit, idet den aktuelle limleverandør bør kontaktes. Brun sæbe, sæbespåner eller rengøringsmidler med slibemidler må ikke anvendes. Korkfliser er følsomme overfor vandpåvirkninger. Der er risiko for kantrejsninger og misfarvninger ved anvendelse af for meget vand eller manglende aftørring.
Rengøring af vinylgulve
Af hensyn til rengøringen, skal vinylbelægningen udføres med svejste samlinger med en af vinylproducenten anvist svejsetråd.
Inden ibrugtagning
Ved tilsmudsning i byggeperioden, kan belægningen opskures med en fiberrondel eller en blød børste evt. med anvendelse af lunkent vand tilsat universalrengøringsmiddel. Ved moderat tilsmudsning i byggeperioden, kan belægningen rengøres ved grundrengøring. Grundrengøring er beskrevet nedenfor. Rengøring med vand må ikke foretages, før den anvendte lim er afhærdet.
Løbende rengøring
Løbende rengøring af vinyl foretages ved støvsugning med børstemundstykke (for at undgå ridser i overfladen), fejning eller tørmopning. Ved vask af gulvet skal nedenfor anførte anvisninger for forskellige typer vinyl følges. Løbende rengøring skal ske efter behov - se skema forrest i dette afsnit.
Alle pletter skal fjernes omgående!
Nogle pletter, fx fra spritpenne, kuglepenne, skosværte, ketchup, farvekridt, snavsede olier og fedtstoffer, tjære, asfalt og gummihjul, kan trænge ned i vinylbelægningen og give blivende mærker. Ved omgående indsats, kan sådanne pletter fjernes med grundrengøringsmiddel eller oliefjerner og efterfølgende afskylning med rent vand.
Homogene og heterogene vinyler
Gulvet vaskes med vand tilsat universalrengøringsmiddel eller vaske-/plejemiddel, der efterlader en beskyttelsesfilm efter vask. Hvis gulvet er hårdt belastet, kan det polishbehandles. Før polishbehandling, skal belægningen grundrengøres. Polishen påføres efter fabrikantens anvisninger. Polishbehandlingen efterlader et beskyttelseslag, der letter rengøringen og beskytter gulvoverfladen. I vandbelastede områder, fx brusenischer, vaskeområder o.lign., fjernes eventuelle kalkaflejringer med kalkfjernende rengøringsmiddel. Gulvet skylles herefter grundigt med rent vand. Polishbehandlede vinyler og vinyler med polyuretanoverflade, kan rengøres med rengøringsmiddel, der ikke efterlader en beskyttelsesfilm. Herved minimeres forekomsten af synlige gangbaner.
Skridsikre vinyler
Skridsikre vinyler skal rengøres med vand tilsat universalrengøringsmiddel. Rengøringsmidlet må ikke ændre belægningens skridsikre egenskaber. Efter vask skal gulvet skylles med rent vand. I vandbelastede områder, fx brusenischer, vaskeområder o.lign., fjernes eventuelle kalkaflejringer med kalkfjernende rengøringsmiddel. Gulvet skylles herefter grundigt med rent vand.
Kvartsvinylfliser
Kvartsvinylfliser vaskes med vand tilsat vaske-/plejemiddel, der efterlader en beskyttelsesfilm på gulvoverfladen. Kvartsvinylfliser kan også polishbehandles, som beskrevet under homogene/heterogene vinyler.
Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, skal beskyttelsesfilmen, der er påført ved den løbende rengøring eller polishbehandlingen fjernes ved grundrengøring. Grundrengøring skal foretages med grundrengøringsmiddel, der anvendes efter fabrikantens forskrifter. Derefter vaskes gulvet med rent, lunkent vand.

Rengøring af gummigulve
Inden ibrugtagning, 
Gummibelægninger leveres fra fabrikken behandlet med en beskyttende emulsion. Emulsionen og evt. smuds fra byggeperioden fjernes ved fejning med blød kost eller støvsugning med børstemundstykke med efterfølgende vask med lunkent vand (max 50°C) tilsat grundrengøringsmiddel. Rengøring må ikke foretages, før limen er afhærdet. Fordeling af grundrengøringsmiddel kan ske med maskine, klud eller svamp. Er belægningen blevet stærkt tilsmudset i byggeperioden, kan den opskures. Opskuring foretages maskinelt med bløde/halvstive børster eller skurepad uden slibemiddel. Efter opskuring afskylles belægningen med rent vand. 

Gummigulvet kan herefter efterbehandles efter følgende metoder:
Gummigulvet påføres et tyndt, jævnt lag polish med fnugfri klud eller svamp, hvorefter overfladen skal tørre i 20 - 30 minutter. Derpå påføres endnu et lag polish, der dog påføres "vinkelret" på det første lag. Gummigulvet behandles med et vaske-/plejemiddel, som efterlader en beskyttelsesfilm efter vask. Vaske-/ plejemidlet påføres efter grundrengøring med maskine med forstøver, klud eller svamp efter fabrikantens forskrifter. Det påførte vaske-/plejemiddel eftertørres med hårdt opvredet klud.
Løbende rengøring
Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i gulvoverfladen undgås. Løbende rengøring udføres efter behov, se skema forrest i dette afsnit. Er gulvet polishbehandlet, vaskes det med universalrengøringsmiddel. Vaskemiddel fjernes ved grundig optørring.
Er gulvet behandlet med vaske-/plejemiddel, fortsættes denne behandling, som beskrevet under pkt. 2 ovenfor.
OBS! Brun sæbe og sæbespåner er ikke velegnet til gummigulve.
Grundrengøring

Når den løbende rengøring ikke længere giver tilfredsstillende resultat, skal polish eller beskyttelsesfilmen, der dannes ved den løbende rengøring, fjernes ved grundrengøring. Grundrengøring foretages ved vask med vand tilsat et grundrengøringsmiddel. Efter påføring af grundrengøringsmiddel skures til polish mv. er løs, hvorefter der vaskes med rent vand. Til opskuring anvendes bløde/ halvstive børster eller skurepad uden slibemiddel. Grundrengøringsmiddel påføres med maskine, klud eller svamp, hvorefter det fjernes ved skylning med rent vand og efterfølgende optørring med hårdt opvredet klud, svamp eller vandsugning. Herefter skal gummigulvet efterbehandles, som anført under "inden ibrugtagning", pkt. 1 eller 2.


5.2.0.6 Rengøring af trægulve

Rengøring af trægulve afhænger af, om trægulvet er behandlet eller ikke. Ubehandlede trægulve kræver mere rengøring og vedligeholdelse end behandlede trægulve. 
Smudsforebyggende foranstaltninger

For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger. Især må det anbefales, at der etableres gode indgangspartier, hvor smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og "smudsmåtter". For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der gås mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra trægulvet. 
Oliebehandlede trægulve
Oliebehandlede trægulve skal rengøres periodisk for at bibeholde et godt synsindtryk og tilfredsstillende rengøringskvalitet. Den nødvendige rengøringsindsats er afhængig af gulvenes brugsintensitet og smudsbelastning. Rengøring skal tilrettelægges efter den type oliebehandling, der er foretaget.

Som rengøringsredskaber kan anvendes:
Mopstativ med ubehandlede eller olierede mopklude.
• Støvsuger med børstemundstykke.
• Gulvskrubbe/klud, fladmop etc.
• Gulvvaskemaskine (kombination eller rotorcleaner).

1. Oliebehandling foretaget med hærdnende olie
Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i overfladen undgås. Efter behov anvendes gul olieklud til opfriskning af oliebehandlingen. Når støvsugning/fejning/gul olieklud ikke længere giver tilfredsstillende resultat, afvaskes med hårdt opvredet klud med efterfølgende polering. Der skal anvendes hærdnende olie til poleringen. Vaskevandet skal være tilsat det af olieleverandøren anviste plejemiddel. Uanset trægulvets imprægnering med olie, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/ vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring.

2. Oliebehandling foretaget med ikke-hærdnende olie
Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i overfladen undgås. Efter behov anvendes gul olieklud til opfriskning af oliebehandlingen. Når støvsugning/fejning/gul olieklud ikke længere giver tilfredsstillende resultat, afvaskes med hårdt opvredet klud med efterfølgende polering. Der skal anvendes ikkehærdnende olie til poleringen. Vaskevandet skal være tilsat det af olieleverandøren anviste plejemiddel. Uanset trægulvets imprægnering med olie, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/ vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring.

Helhedsindtryk
Helhedsindtrykket af et korrekt oliebehandlet trægulv skal være:
"Ensartet silkemat/blank overflade. Ridser fra møbler uden beskyttelse på møbelben (filtsko) og fra fodtøj kan forekomme efter brug".
Vedligehold af olierede trægulve
Vedligehold af olierede trægulve har til formål at reparere slidte, ridsede og matte dele af gulvet. Behovet for vedligehold afhænger af gulvets brugsintensitet og smudsbelastning. Det er vigtigt at vedligeholde med trægulvolie, når der er behov. Det kan være fra dagligt til 1 gang hvert andet år. Med tiden vil der tegne sig et vedligeholdsinterval for de aktuelle lokaler.

Redskaber
Påføring: Manuelt eller maskinelt (enkeltskivemaskine elkler rotor-cleaner).
Optørring: Manuelt eller (bedst) maskinelt (tør klud på enkeltskivemaskine).
Mellemslibning: Slibenet, sliberondél på enkeltskivemaskine.
Efter korrekt vedligeholdelse med trægulvolie, fremstår trægulvet med rimeligt ensartet overflade, uden rande men med nogen glansforskel mellem behandlede og ikke-behandlede områder. Olievædede materialer skal fjernes efter brug og kasseres eller opbevares forsvarligt. Olievædede klude skal destrueres eller opbevares på forsvarlig måde for at undgå selvantændelse.
Lakerede trægulve
Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i overfladen undgås. Når støvsugning/fejning ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, vaskes med hårdt opvredet klud med efterfølgende aftørring. Vaskevandet skal være tilsat universalrengøringsmiddel, doseret efter fabrikantens anvisninger. Uanset trægulvets lakering, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring.
Ludbehandlede trægulve
Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i overfladen undgås. Når støvsugning/fejning ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, vaskes med hårdt opvredet klud med efterfølgende aftørring. Vaskevandet skal være tilsat rengøringsmiddel, doseret efter fabrikantens anvisninger. Er gulvet behandlet med sæbe og/eller pibeler, er det en fordel at tilsætte vaskevandet en sæbe, der lukker træets porer. Uanset trægulvets ludbehandling, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring.


5.2.0.7 Rengøring af laminatgulve
Smudsforebyggende foranstaltninger
For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger. Især må det anbefales, at der etableres gode indgangspartier, hvor smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og "smudsmåtter". For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der gås mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra laminatgulvet. Laminatgulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i overfladen undgås. Når støvsugning/fejning ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, vaskes med hårdt opvredet klud med efterfølgende aftørring. Vaskevandet skal være tilsat universalrengøringsmiddel, doseret efter fabrikantens anvisninger.

Brun sæbe, sæbespåner, voks, polish eller rengøringsmiddel med slibemiddel må ikke anvendes.

Laminatgulve er følsomme overfor større vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring. Ved anvendelse af for meget vand og manglende eftertørring, er der risiko for deformering af laminatgulvet. Der må ikke anvendes våde rengøringsmetoder på laminatgulve. Pletter fjernes lettest, hvis det gøres straks efter de(n) er konstateret. Pletter kan normalt fjernes med et universalrengøringsmiddel. Pletter af asfalt, gummi, læbestift og skocreme o.lign. fjernes med husholdningssprit, acetone eller lignende. Der eftertørres med hårdt opvredet klud med efterfølgende grundig eftertørring. Stearin og tyggegummi skal tørre helt, hvorefter det kan skrabes forsigtigt af.


5.2.0.8 Rengøring af hærdeplastgulve
Korrekt rengøring af hærdeplastgulve er vigtigt for at bevare gulvets gode kvaliteter på den lange bane, forkert- eller mangelfuld rengøring kan medføre skader på gulvet. Behovet for rengøring bør overvejes allerede i projekteringsfasen. Udgangspunktet skal være gulvenes anvendelse og det heraf afledede rengørings behov. Hærdeplastgulve anvendt inden for sundhedssektoren vil ofte kræve daglig vask med desinficerende rengøringsmidler, i fødevaresektoren ses hedvandsspuling ofte anvendt, mens rengøringen af gulve anvendt i almindelige kontorlokaler ofte kan klares med en tørmopning og lejlighedsvis maskinel eller manuel gulvvask. Er der problemer med renholdelsen af gulvene, kan det ofte betale sig at analyserer den måde gulvene anvendes på. Mindre ændringer, i de påvirkninger gulvene udsættes for, kan ofte ændre rengøringsbehovet dramatisk. Et eksempel: Tung trafik på gummihjul (som truks, pallestablere o.lign.) har tendens til at afsætte sorte streger på gulvene, der nærmest brænder sig fast. Sådanne streger kan være særdeles svære at fjerne ved almindelig rengøring, men problemet kan forebygges ved at skifte til hvide/lyse dæk. Tag altid leverandørerne med på råd ved udformning af drift- og vedligeholdelsesplanerne for gulvene, de kan rådgive omkring rengøringen med udgangspunkt i rengøringsbehovet og det valgte produkt.

Metoder, maskiner og udstyr
Metoder til rengøring af hærdeplastgulve kan opdeles således:
• Let rengøring - støvfjernelse, som har til formål at fjerne støv og alle løse smudspartikler,
• Mellemrengøring, som tilsigter at fjerne fastsiddende, overfladisk smuds,
• Grundrengøring, som tilsigter at fjerne al smuds, samt eventuelt tillige beskyttelseslag, fx i form af polish,
• Påføring af polish som har til formål at etablere en beskyttende overfladefilm.

Let rengøring
Støvsugning
Støvsugning er en effektiv metode til at fjerne støv og mindre, løse smudspartikler. Støvsugere findes i et rigt udvalg, spændende over en skala fra små husholdningsstøvsugere til industristøvsugere. Støvsugeren bør være forsynet med hepafiltre.
Mopning
Rigtigt udført med den rette type moppe, er metoden tilfredsstillende til rengøring såvel i hygiejnisk som i økonomisk henseende. Arbejde med mopper på ru eller ujævne overflader er uhensigtsmæssigt.

Der findes 3 hovedtyper af mopper:
• Med anlægsflade af bomuldsgarn,
• Med anlægsflade af skumgummi/-nylon
• Med anlægsflade, der oplades statisk.
Førstnævnte er almindeligvis imprægneret med støvbindende midler og kan eventuelt suppleres med et stykke gaze- eller papirstof, som også er imprægneret. Sidstnævnte bruges kun i forbindelse med imprægneret gazeeller papirstof.

Mopperne fås i forskellige bredder, fx 60, 90 eller 120 cm svarende til de baner, der rengøres, når moppen føres hen over gulvet. Ideelt set, skal mopningen så vidt muligt foretages i et bevægelsesmønster, så moppen ikke løftes fra gulvet i det pågældende lokale og således, at støvet samles på og ved moppens forreste kant. Der findes selvkørende mopper i form af et eldrevent køretøj, monteret med mopper af bomuldsgarntypen. Sådanne køretøjer giver høj effektivitet, men kan kun anvendes på store, frie arealer.
Fugtig gulvvask
Gulvvask med en hårdt opvredet klud eller hårdt presset moppe, betegnes fugtig som fugtiggulvvask. Gulvkluden skal være så tør at efterfølgende optørring er unødvendig. Doseringen af vaske-/plejemiddel, skal være lavere end ved vask, da der er risiko for opbygning af snavset plejefilm på gulvoverfladen.

Mellemrengøring
Gulvvaskvask - manuelt
Gulvvask er traditionelt blevet foretaget med gulvskrubbe og gulvklud. Der findes i dag andre muligheder i form af svaber med bomuldsgarner eller svamp. Svaberen/svampen kan vrides eller presses i en anordning, blot ved et tryk på et håndtag eller pedal. Derved undgår rengøringspersonalet at få hænderne i det snavsede vand og opnår bedre arbejdsstillinger. Rengøringsmidlerne bør ligeledes afpasses efter behovet og generelt bør du ikke anvende stærkere rengøringsmidler end nødvendigt. Rengøringsmidler med en pH-værdi på ca. 7 er de mest skånsomme for gulvene. Du bør ikke anvende stærkt basiske rengøringsmidler som kaliumhydroxid (kaustisk soda) o.lilgn. Rengøringsmidler baseret på denne type af produkter har en tendens til at matterer hærdeplastgulves overflade. Det bedste resultat opnås ved brug af det såkaldte "2-spande" system, med separate beholdere til rent vaskevand og snavset vaskevand.
Gulvvask - maskinelt
På større arealer kan gulvvask med fordel foretages med maskinelt (eventuelt med selvkørende maskiner). Rengøringsmaskinerne har typisk en tank med vand og et doseringssystem for rengøringsmidlet og en eller flere skurebørster der bearbejder gulvoverfladen. De bedste maskiner er udformet således at de skurer og opsuger det snavsede vand i en operation.
Grundrengøring (opskuring)
Grundrengøring foretages typisk med maskine og følger i principperne beskrevet under gulvvask - maskinelt, men der anvendes ofte stærkere rengøringsmidler
Polishbehandling
Polishbehandling af hærdeplastgulve anvendes stort set udelukkende på polyuretangulve. Polish skal påføres i jævne, tynde lag i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Visse polishtyper skal poleres efter udlægning.
Elektrisk ledende belægninger
Gulvbelægninger med elektrisk ledende egenskaber må ikke rengøres med rengørings- eller plejemidler, der hindrer eller ændrer afledningen fra gulvoverfladen.


5.2.0.9 Rengøring af asfaltgulve
Smudsforebyggende foranstaltninger
For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger. Især må det anbefales, at der etableres gode indgangspartier, hvor smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og "smudsmåtter". For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der gås mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra asfaltgulvet.
Polishbehandling
Asfaltgulvet skal polishbehandles inden ibrugtagning. Formålet med polishbehandlingen er at beskytte overfladen, så afsmitning undgås, at gøre belægningen mere rengøringsvenlig og give gulvet glans. Inden polishbehandlingen, skal overfladen grundrengøres efter leverandørens forskrifter.
Løbende rengøring
Løbende rengøring sker ved støvsugning med børstemundstykke for at undgå ridser i overfladen, fejning eller tørmopning. Evt. kan der efterfølgende vaskes med lunkent vand tilsat universalrengøringsmiddel.
Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, fjernes den beskyttelsesfilm, der er påført ved den løbende rengøring, ved grundrengøring. Grundrengøring sker ved vask med vand tilsat grundrengøringsmiddel. Derefter vaskes gulvet med rent, lunkent vand. Når gulvet er helt tørt, vaskes det atter med vand tilsalt universalrengøringsmiddel. Herefter påføres en beskyttelsesfilm ved 1 eller 2 behandlinger med emulsionsvoks.